Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE ROLE OF VILLAGE INSTITUTES IN THE REINVENTION PROCESS

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 73 - 90, 29.07.2021

Öz

The aim of this study is to construct populism ideology in a newly established state and to examine the effects of the Village Institutes that marked a period on the change of political, social and economic life in the journey of building a strong prosperous society at a contemporary. The Village Institutes founded on April 17, 1940 bear traces of depth that continue to this day with their content and effects worth examining in every respect. The village institutes took important roles in the change of the social structure left over from a collapsed empire, and played a very critical role in the re-existence process with their original attitudes and approaches. In this study, it was tried to reveal which principles the system has achieved in terms of educational philosophy by focusing on the brief history of teacher training, purpose and ideology, educational workflow and planning, and the courses taught and activities.

Kaynakça

 • ALTUNYA, N. (2002). Köy Enstitüleri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 3 (26), 2-11.
 • ALTUNYA, N. (2009). Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış, Köy Enstitülerini Araştırma ve Geliştirme Derneği Yayınları, İstanbul.
 • ATATÜRKÇÜLÜK I., (1988). Hazırlayan: Genelkurmay Başkanlığı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • AYSAL, N. (2005). Anadolu’da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 9 (35), 267-282.
 • BERKER, A. (1945). Türkiye’de İlk Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 12.
 • BİLİR, A. (2011). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Evrimi ve İstihdam Politikaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 223-246.
 • BURGAÇ, M. (2009). Çifteler Köy Enstitüsünde Üretici İş Eğitimi İlkesi ve Sonuçları. İçinde: 17-18 Nisan 2008 Tarihli Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri, Uygulanabilirliği ve Model Çalışmalar Sempozyumu Kitabı. Literatür Yayınları, İstanbul.
 • DEWEY, J. (1952). Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, s.19.
 • DURSUNOĞLU, H. (2003). Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi, Milli Eğitim Dergisi, 160.
 • EROL, K. (2015). Hayatı, Sanatı, Roman ve Öyküleriyle Talip Apaydın, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • ERGÜN, M. (2008). Öğretmen Yetiştirme Tarihimizde Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları, Öğretmen Okullarının 160. Yılı, 69-77.
 • GÖKÇE, B. (2004). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş Yayınevi, İstanbul.
 • GÜLER DEMİRKAYA, B. (2015). Köy Enstitüleri Bağlamında Eğitim ve İdeolojinin Toplumsal Değişme Etkisinin İncelenmesi: Köy Enstitüleri Dergisi (1945-1947), Maltepe Üniversitesi, Doktora tezi, İstanbul.
 • GÜNDÜZALP. F. (1924). Talîm Terbiye teşkilatının Buhran. 1340/1924. s. 87-88
 • HAMİLOĞLU, K. (2009). Güncel Öğretmen Yetiştirme Felsefe ve Yöntemleri Açısından Köy Enstitüleri İzlenceleri. İçinde: 17-18 Nisan 2008 Tarihli Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri, Uygulanabilirliği ve Model Çalışmalar Sempozyumu Kitabı. Literatür Yayınları, İstanbul.
 • BADAMCHİ, D. K. (2016). Immanuel Kant’ın Jean-Jacques Rousseau’dan Çıkarsadıkları: Eğitim Üzerine. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 161-180.
 • KARAİSMAİLOĞLU, E. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Yeni Bir Eğitim Modeli Olarak Köy Enstitüleri ve Savaştepe Örneği (1940-1954), Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, Çanakkale.
 • KİRBY, Fay. (1962). Türkiye’de Köy Enstitüleri, İMC Yayınları, Ankara.
 • KOCABAŞ, K. (2016). Kızılçullu Köy Enstitülü Yıllar, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, İzmir.
 • KOÇER, H. A.(1973). Eğitim Reformları Açısından Öğretmen Yetiştirme Problemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6 (1), 1-19.
 • KONGAR, E. (2006). Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • MAKAL, M. (2009). Köy Enstitüleri ve Ötesi, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • OĞUZKAN, A. F. (1990). Köy Enstitüleri Öğretim Programları, Kuruluşunun 50. Yılında Köy Enstitüleri, Eğitim Dergisi Yayınları-2, 12-37.
 • ORAN, B. (1996). Türk Dış Politikası: Temel İlkeleri ve Soğuk savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 51 (1), 353-370.
 • ÖYMEN, H. R. (1977). Kuruluşlarından Yıkılışlarına Kadar Köy Enstitüleri, Eğitim Alanı, 9 (114-115), 26.
 • PARRY, G. E. (2001). Learning to Be Men, Women and Citizens. Cambridge Companion to Rousseau (ed. P. Riley). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tebliğler Dergisi. (1952). Milli Eğitim Bakanlığı, 15 (715), s. 141.
 • TOPRAK, G. N. (2008). Cumhuriyetin İlk Döneminde Türk Eğitim Sistemi ve Köy Enstitüleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi sosyoloji ABD, Afyonkarahisar.
 • TUİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu., 2005.
 • TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1927-2000, http://www.tuik.gov.tr;
 • TÜRKOĞLU, A. (2008). Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine, Mersin Sempozyumu Bildiriler, Cilt: 1, Literatür Yay., Mersin.
 • UNAT, F. R. (1964). Türkiye’de Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış Ankara. s. 42.
 • UYGUN, S. (2007). Tanıklarından Dilinden Bir Dönem Öğretmen Okulları (İlk Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri), MEB Yayınları: 4203, Bilim ve Kültür Eserleri: 1401, Ankara.
 • UYGUN, S. (2010). M. Emin Soysal’ın Hayatı ve Köy Enstitüleri Tarihindeki Yeri, Milli Eğitim Dergisi, 39(185), 148-161.

YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 73 - 90, 29.07.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı yeni kurulan bir devlette halkçılık ideolojisinin yapılandırılması, çağdaş seviyede, güçlü ve müreffeh bir toplumun inşası yolculuğunda bir döneme damga vuran Köy Enstitülerinin siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamın değişimine etkileri incelenmiştir. 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan Köy Enstitüleri her bakımdan incelenmeye değer içerik ve etkileri ile bu güne kadar süren derinliğe sahip izler taşımaktadır. Yıkılan bir imparatorluktan kalan toplumsal yapının değişiminde önemli görevler alan, özgün tavır ve yaklaşımları ile yeniden var olma sürecinde çok kritik bir rol almıştır. Çalışmada öğretmen yetiştirmenin kısa tarihçesi, Köy Enstitülerinin kuruluşu, genel özellikleri, amaç ve ideolojisi, eğitim iş akış ve planlaması ile okutulan dersler ve yapılan etkinlikler üzerinde durularak sistemin eğitim felsefesi açısından hangi ilkeleri başardığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • ALTUNYA, N. (2002). Köy Enstitüleri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 3 (26), 2-11.
 • ALTUNYA, N. (2009). Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış, Köy Enstitülerini Araştırma ve Geliştirme Derneği Yayınları, İstanbul.
 • ATATÜRKÇÜLÜK I., (1988). Hazırlayan: Genelkurmay Başkanlığı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • AYSAL, N. (2005). Anadolu’da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 9 (35), 267-282.
 • BERKER, A. (1945). Türkiye’de İlk Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 12.
 • BİLİR, A. (2011). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Evrimi ve İstihdam Politikaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 223-246.
 • BURGAÇ, M. (2009). Çifteler Köy Enstitüsünde Üretici İş Eğitimi İlkesi ve Sonuçları. İçinde: 17-18 Nisan 2008 Tarihli Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri, Uygulanabilirliği ve Model Çalışmalar Sempozyumu Kitabı. Literatür Yayınları, İstanbul.
 • DEWEY, J. (1952). Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, s.19.
 • DURSUNOĞLU, H. (2003). Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi, Milli Eğitim Dergisi, 160.
 • EROL, K. (2015). Hayatı, Sanatı, Roman ve Öyküleriyle Talip Apaydın, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • ERGÜN, M. (2008). Öğretmen Yetiştirme Tarihimizde Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları, Öğretmen Okullarının 160. Yılı, 69-77.
 • GÖKÇE, B. (2004). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş Yayınevi, İstanbul.
 • GÜLER DEMİRKAYA, B. (2015). Köy Enstitüleri Bağlamında Eğitim ve İdeolojinin Toplumsal Değişme Etkisinin İncelenmesi: Köy Enstitüleri Dergisi (1945-1947), Maltepe Üniversitesi, Doktora tezi, İstanbul.
 • GÜNDÜZALP. F. (1924). Talîm Terbiye teşkilatının Buhran. 1340/1924. s. 87-88
 • HAMİLOĞLU, K. (2009). Güncel Öğretmen Yetiştirme Felsefe ve Yöntemleri Açısından Köy Enstitüleri İzlenceleri. İçinde: 17-18 Nisan 2008 Tarihli Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri, Uygulanabilirliği ve Model Çalışmalar Sempozyumu Kitabı. Literatür Yayınları, İstanbul.
 • BADAMCHİ, D. K. (2016). Immanuel Kant’ın Jean-Jacques Rousseau’dan Çıkarsadıkları: Eğitim Üzerine. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 161-180.
 • KARAİSMAİLOĞLU, E. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Yeni Bir Eğitim Modeli Olarak Köy Enstitüleri ve Savaştepe Örneği (1940-1954), Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, Çanakkale.
 • KİRBY, Fay. (1962). Türkiye’de Köy Enstitüleri, İMC Yayınları, Ankara.
 • KOCABAŞ, K. (2016). Kızılçullu Köy Enstitülü Yıllar, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, İzmir.
 • KOÇER, H. A.(1973). Eğitim Reformları Açısından Öğretmen Yetiştirme Problemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6 (1), 1-19.
 • KONGAR, E. (2006). Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • MAKAL, M. (2009). Köy Enstitüleri ve Ötesi, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • OĞUZKAN, A. F. (1990). Köy Enstitüleri Öğretim Programları, Kuruluşunun 50. Yılında Köy Enstitüleri, Eğitim Dergisi Yayınları-2, 12-37.
 • ORAN, B. (1996). Türk Dış Politikası: Temel İlkeleri ve Soğuk savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 51 (1), 353-370.
 • ÖYMEN, H. R. (1977). Kuruluşlarından Yıkılışlarına Kadar Köy Enstitüleri, Eğitim Alanı, 9 (114-115), 26.
 • PARRY, G. E. (2001). Learning to Be Men, Women and Citizens. Cambridge Companion to Rousseau (ed. P. Riley). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tebliğler Dergisi. (1952). Milli Eğitim Bakanlığı, 15 (715), s. 141.
 • TOPRAK, G. N. (2008). Cumhuriyetin İlk Döneminde Türk Eğitim Sistemi ve Köy Enstitüleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi sosyoloji ABD, Afyonkarahisar.
 • TUİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu., 2005.
 • TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1927-2000, http://www.tuik.gov.tr;
 • TÜRKOĞLU, A. (2008). Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine, Mersin Sempozyumu Bildiriler, Cilt: 1, Literatür Yay., Mersin.
 • UNAT, F. R. (1964). Türkiye’de Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış Ankara. s. 42.
 • UYGUN, S. (2007). Tanıklarından Dilinden Bir Dönem Öğretmen Okulları (İlk Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri), MEB Yayınları: 4203, Bilim ve Kültür Eserleri: 1401, Ankara.
 • UYGUN, S. (2010). M. Emin Soysal’ın Hayatı ve Köy Enstitüleri Tarihindeki Yeri, Milli Eğitim Dergisi, 39(185), 148-161.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müslüm EROL (Sorumlu Yazar)
Bingöl Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü, Bingöl, Türkiye
0000-0002-6905-7481
Türkiye


Fatma Zuhal EROL
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-6939-2394
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { matbuat910114, journal = {Akademik MATBUAT}, issn = {}, eissn = {2602-3881}, address = {akademikmatbuat@gmail.com}, publisher = {Hamza ALTIN}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {73 - 90}, doi = {}, title = {YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Erol, Müslüm and Erol, Fatma Zuhal} }
APA Erol, M. & Erol, F. Z. (2021). YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ . Akademik MATBUAT , 5 (1) , 73-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/matbuat/issue/64295/910114
MLA Erol, M. , Erol, F. Z. "YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ" . Akademik MATBUAT 5 (2021 ): 73-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/matbuat/issue/64295/910114>
Chicago Erol, M. , Erol, F. Z. "YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ". Akademik MATBUAT 5 (2021 ): 73-90
RIS TY - JOUR T1 - YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ AU - Müslüm Erol , Fatma Zuhal Erol Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Akademik MATBUAT JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 90 VL - 5 IS - 1 SN - -2602-3881 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik MATBUAT YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ %A Müslüm Erol , Fatma Zuhal Erol %T YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ %D 2021 %J Akademik MATBUAT %P -2602-3881 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Erol, Müslüm , Erol, Fatma Zuhal . "YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ". Akademik MATBUAT 5 / 1 (Temmuz 2021): 73-90 .
AMA Erol M. , Erol F. Z. YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ. Matbuat. 2021; 5(1): 73-90.
Vancouver Erol M. , Erol F. Z. YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ. Akademik MATBUAT. 2021; 5(1): 73-90.
IEEE M. Erol ve F. Z. Erol , "YENİDEN VAR OLMA SÜRECİNDE KÖY ENSTİTÜLERİNİN ROLÜ", Akademik MATBUAT, c. 5, sayı. 1, ss. 73-90, Tem. 2021