Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 3, Sayfalar 705 - 727 2018-09-27

NAKİT AKIŞI İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TAŞIT ARAÇLARI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hasan UYGURTÜRK [1] , Hakan VARGÜN [2]


İşletme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde nakit akımı önem taşımaktadır. İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarına ait unsurlar nakit akım tablosunda gösterilmektedir. Nakit akım tablosu işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı olmak üzere üç ana kategoriden oluşmaktadır. Nakit esasına dayalı olarak hazırlanan nakit akım tablosu, dönem sonu itibariyle işletmenin net nakit varlığının düzeyi hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmada pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören taşıt araçları sanayii işletmelerinin nakit akım tablolarında yer alan ana nakit akım unsurlarının işletme karlılığı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda analiz kapsamına alınan işletmelerin mali tablolarındaki bilgilerden yararlanılarak çoklu regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve daha sonra ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.

Nakit akımı, Borsa İstanbul, taşıt araçları sektörü, çoklu regresyon
 • Altunışık, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım. 2005. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri- SPSS Uygulamalı, 4. Baskı, Sakarya Kitabevi, Adapazarı. BİST. 2017. Mali Tablolar Arşiv, www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/mali-tablolar-arsiv (Erişim Tarihi: 12.08.2017).
 • Erol, C. 1988. “İşletmelerin Finansal Başarımlarının Ölçümlenmesinde Faaliyetsel Yapıya Göre Hazırlanmış Nakit Akım Tablosu ve Rasyolarının Kullanımı”, İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 17(1), 37-48.
 • Ertuğrul, M. 2009. “Finansal Performans Ölçümünde Dönüşümlerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 19-46.
 • Frank, B. P. ve O. K. James. 2014. “Cash Flow and Corporate Performance: A Study of Selected Food and Beverages Companies in Nigeria”, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(7), 77-87.
 • Gaughan, P. A., H. Fuentes ve L. Bonanomi. 1995. “Cash Flow vs. Net Income in Commercial Litigation”, Litigation Economics Digest, 1(1), 13-23.
 • Guda, D. O. 2013. “The Relationship Between Cash Flow and Profitability of Small and Medium Enterprises in Nairobi Country”, A Research Project Presented in Partial Fulfilment of The Requirement for The Award of The Degree of Master of Business Administration, University of Nairobi.
 • Güriş, S., E. Çağlayan ve B. Güriş. 2013. E-Views ile Temel Ekonometri. Der Yayınları, İstanbul. Ikechukwu, O. 2015. “The Effect of Cash Flow Statement on Companies Profitability (A Study of Some Selected Banks in Nigeria)”, African Journal of Basic & Applied Sciences, 7(6), 350-356.
 • KAP. 2017. Finansal Tablolar, www.kap.org.tr/ (Erişim Tarihi: 12.08.2017).
 • Sakarya, Ş. 2008. “Nakit Yönetiminde Nakit Dönüş Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB’deki KOBİ’ler Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 227-248.
 • Vakılıfard, H. R. ve N. Shahmoradi. 2014. “Investigating The Effects of Stable Profitability and Free Cash Flow on Stock Returns of Companies Listed in Tehran Stock Exchange”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4(3), 21-27.
 • Yıldırım, F., B. I. Yıldırım ve S. Alkaya. 2016. “Cash Flow Ratios in Financial Statements: An Application for Stone and Land Based Industry Sector”, International Journal of Innovative Research in Education, 3(1), 10-18.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Hasan UYGURTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7781-0912
Yazar: Hakan VARGÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2018

APA Uygurtürk, H , Vargün, H . (2018). NAKİT AKIŞI İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TAŞIT ARAÇLARI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (3) , 705-727 . DOI: 10.31460/mbdd.384065