Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 3, Sayfalar 560 - 577 2018-09-27

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇIKLAMALARI KAPSAMINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA

Azzem ÖZKAN [1] , Şükran GÜNGÖR TANÇ [2] , Bahşende TAŞDEMİR [3]


Sürdürülebilirlik Endeksinin Borsa İstanbul’da 2014 yılından itibaren yayınlanması ülkemizde sürdürülebilir kalkınmayı hedef alan işletmeler açısından son derece önemli bir gelişme olmuştur. Araştırmanın temel amacı, sürdürülebilirlik raporları kapsamında işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk açıklamalarının finansal performansları üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Bu araştırmanın örneklemini Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 35 işletme oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk açıklamalarının kârlılık oranları üzerine pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bulguların ardından araştırmanın bazı kısıtları olduğuna vurgu yapılmış ve gelecekte araştırma yapacaklar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Aktan, C.C. ve D. Börü. 2007. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Aktan. C.C. (ed.), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İstanbul, İGİAD Yayınları, 11-36.
 • Alparslan, A ve M. Aygün. 2013. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Firma Performansı”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1): 435-448.
 • Aras, G., A. Aybars ve O. Kutlu. 2010. “Managing Corporate Performance: Investigating the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Emerging Markets”, International Journal of Productivity and Performance Management, 59(3).
 • Arsoy, A.P., Ö. Arabacı ve A. Çiftçioğlu. 2012. “Corporate Social Responsibility and Financial Performance Relationship: The Case of Turkey”, The Journal of Accounting and Finance, 53
 • Ateş, B ve S. Senal. 2012. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu: Süleyman Demirel Üniversitesi”nde Bir Araştırma”. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(1):71-85.
 • Balı, S. ve M.O. Cinel. 2011. “Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk”. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2(4): 45-60.
 • Başar, B. 2014. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya-Petrol-Plastik Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(2).
 • Doğru, G. 2012. “Kurumsal Sürdürülebilirlikte stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir
 • Gönenç, E ve J. Wolflin. 2004. “Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Yönetim ve Karar Verme Süreci”. SES Toplulugu- US Fish&Wildlife Service. (3): 1.
 • Gür, B. 2012. “Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Türkiye”de Mikro Finansman Uygulamaları”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 87-106.
 • Margolis, J.D and J.P. Walsh. 2001. “Misery Loves Companies: Whither Social Initiatives by Business?”. Division of Research Harvard Business School.
 • Mohr, L.A., D. J. Webb and E. Haris. 2001. “Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior”. The Journal of Consumer Affaires, 35(1): 45–71
 • Nidumolu, R., C.K. Prahalad and M.R. Rangaswami. 2009. “Why sustainability is now the key driver of innovation”. Harvard Business Review, 87(9): 56-64.
 • Sarıkaya. M. ve F. Z. Kara. 2007. “Sürdürülebilir Kalkınmada İsletmenin Rolü: Kurumsal Vatandaşlık”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 14 (2): 221‐233.
 • Tonush, Z. and H.Y. Tez. 2013. “Farklı Paydaşların Kurumsal İtibarı Değerlendirmelerindeki Farklılığın Sosyal Ve Finansal Performans Algılarıyla İlişkisi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 35: 185-198
 • Tsoutsoura, M. 2004. Corporate Social Responsibility And Financial Performance http://escholarship.org/uc/item/111799p2 (Erişim:20.06.2017).
 • Yanık, S. 2011. TSPAKB (Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği). Muhasebe, Denetim Ve Etik Kurallar. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5901-3314
Yazar: Azzem ÖZKAN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0675-2479
Yazar: Şükran GÜNGÖR TANÇ

Orcid: 0000-0002-3760-8963
Yazar: Bahşende TAŞDEMİR (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2018

APA Özkan, A , Güngör Tanç, Ş , Taşdemi̇r, B . (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇIKLAMALARI KAPSAMINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (3) , 560-577 . DOI: 10.31460/mbdd.390388