Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 650 - 670 2017-09-30

HİZMET KURULUŞLARINDAKİ KONTROLLERE YÖNELİK GÜVENCE RAPORLARI (GDS 3402) STANDARDI İLE İLGİLİ FARKINDALIK: TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Esra ATABAY [1] , Engin DİNÇ [2]


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de şimdilik sadece finans sektöründe uygulama alanı bulan GDS 3402 kodlu Standart ile ilgili finans sektöründeki farkındalığı incelemektir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada,  frekans ve ortalama değerler analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada, destek hizmeti alan işletme yöneticileri ile destek hizmeti veren işletmelerin yöneticilerin, GDS 3402 ile ilgili farkındalıklarının düşük olduğu sonucuna varılmıştır.

Güvence, Denetim, Güvence Sözleşmeleri
  • Altıntaş, N.N. 2011. Bağımsız Denetim ve Vergi Denetimi Dışındaki Güvence Hizmetleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi
  • Altunışık, R. ve diğerleri. 2010, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 6. Baskı, Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
  • Atabay, E. 2016, Destek Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik Güvence Hizmetleri (GDS 3402): Türkiye’de Finansal Sektördeki Farkındalığın Ölçümlenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye
  • Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik. 2011, T.C. Resmi Gazete, 28106, 5 Kasım 2011
  • Bozkurt, N. 2012, TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Ders Notları, Ankara: TÜRMOB Yayınları
  • Deloitte. 2014, “ISAE 3402 and SSAE 16 (replacing SAS 70) Reinforcing Confidence Through Demonstration of Effective Controls”, https: //www.deloitte.com/assets/ Dcom-SouthAfrica/Local%20Assets/Documents/RA_ISAE_3402_and_SSAE_16. pdf (12.01.2017)
  • Ernst & Young Accountants LLP. 2013, “Implementing and Maintaining ISAE 3402”, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Broszura_EY_ISAE_3402/$FILE/ ISAE_ 3402.pdf (12.01.2017)
  • IFAC. 2011, International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402, “Assurance Reports on Controls At a Service Organisation”, 15 June 2011
  • Kalaycı, Ş. 2014, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 6. Baskı, Ankara: Asil Yayınları
  • KPMG. 2013a, Uluslararası Destek Hizmetleri Uygulamaları, KPMG Türkiye Araştırma Raporu, Finansal Hizmetler, Türkiye
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Esra ATABAY
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Engin DİNÇ
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2017

APA ATABAY, E , DİNÇ, E . (2017). HİZMET KURULUŞLARINDAKİ KONTROLLERE YÖNELİK GÜVENCE RAPORLARI (GDS 3402) STANDARDI İLE İLGİLİ FARKINDALIK: TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 19 (3) , 650-670 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/31332/297913