Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 577 - 591 2017-09-30

Devlet tarafından bazı faaliyetlerin geliştirilmesi ve özlendirilmesi amacıyla işletmelere kaynak transfer edilmesine teşvik denir. İşletmelere sağlanan teşviklerin muhasebeleştirilmesinde TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardında yer alan esaslar uygulanır. Ancak canlı varlığa ilişkin bir teşvik ise TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı uygulanır. Bu çalışmada tarımsal faaliyetlerde kullanılan varlıklar için sağlanan bir teşvikin TMS 20 ve TMS 41 kapsamında muhasebeleştirilmesine yer verilmiştir.

TMS 20, TMS 41, Tarımsal Faaliyet, Tarımsal Teşvik
 • Akdoğan, N. ve Sevilengül, O. 2007. “Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tekdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler”, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 84, Kasım-Aralık.
 • Milletlerarası Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) İle Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma, 2008/14450 Sayılı Karar, 24 Aralık 2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazete.
 • Örten, R., Kaval, H. ve Karapınar, A. 2013. Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, 6. Baskı, Ankara. Tarım Kanunu, 5488 Sayılı Kanun, 25 Nisan 2006 tarih ve 26148 sayılı Resmi Gazete.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5648 Sayılı Kanun, 18 Mayıs 2007 tarih ve 26526sayılı Resmi Gazete.
 • TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı, www.kgk.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.02.2017)
 • TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı, www.kgk.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.02.2017)
 • TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması Standardı, www.kgk.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.02.2017)
 • TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı, www.kgk.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.02.2017)
 • Ulusan, H. 2008. “Türk Muhasebe Hukuku Çerçevesinde Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2.
 • Usul, H. ve Top, T. 2010. “TMS 41’e Göre Büyükbaş Hayvancılık Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Mayıs.
 • Yayar, R. ve Demir, Y. 2012. “Bölgesel Kalkınma Ve Yatırım Teşvikleri: Tokat İlinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 39, Ocak-Haziran.
 • Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. www.tkdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.02.2017)
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Fatih Coşkun ERTAŞ
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim ÇİDEM
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Reşid ÇİĞDEM
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2017

APA ERTAŞ, F , ÇİDEM, İ , ÇİĞDEM, R . (2017). TARIMSAL TEŞVİKLERİN TMS 20 VE TMS 41 KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 19 (3) , 577-591 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/31332/311088