Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 915 - 936 2017-12-21

INTEGRATED REPORTING AS A TOOL OF PROVIDING INFORMATION FOR INVESTORS
YATIRIMCILARA BİLGİ SAĞLAMA ARACI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA

Metin SABAN [1] , Hakan VARGÜN [2] , Serhan GÜRKAN [3]


The stakeholders’ efforts to reach information about business enterprises’ activities have risen day by day. Many business enterprises compensate information needed by business enterprises in only financial way and share contributions to people, environment and education, reports of responsibilities and sustainability in institutional reporting frame with public opinion. This situation complicates the connection between business enterprises’ activities and environment, economic and social conditions. In other words, the most important deficiency of present reporting system arises from lack of presenting financial and non-financial information in an integrated way by business enterprises. In this study, various explanations about integrated reporting take place. Also, integrated report’s guide principals and content factors have been argued by exemplifying through present published reports.  
Gün geçtikçe paydaşların işletme faaliyetleri hakkında bilgiye ulaşma çabaları daha da artmaktadır. Günümüzde birçok işletme, paydaşların gereksinim duydukları bilgileri sadece finansal boyutta karşılamakta ve kurumsal raporlama çerçevesinde insana, çevreye ve eğitime yaptıkları katkıları sorumluluk raporları ve sürdürülebilirlik raporları ile kamuoyu ile paylaşmaktadırlar. Ancak bu durum işletmelerin faaliyetleri ile faaliyet gösterilen çevre, ekonomik ve sosyal şartlar arasında bağ kurulmasını zorlaştırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, mevcut raporlama sisteminin en önemli eksikliği, işletmelerin finansal bilgiler ile finansal olmayan bilgileri entegre bir şekilde sunamamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada entegre rapor kavramına ilişkin çeşitli açıklamalara yer verilmektedir. Çalışmada ayrıca entegre raporların kılavuz ilkeleri ve içerik öğeleri mevcut yayımlanmış raporlar üzerinden örneklendirilerek tartışılmaktadır.  
 • Aras, G. ve G.U. Sarıoğlu. 2015. Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama, TÜSİAD Yayınları, No: T/2015, 10-567.
 • Busco, C., M.L. Frigo, P. Quattrone ve A. Riccaboni. 2014. “Leading Practices in Integrated Reporting: Management Accountants will Guide Their Companies on The Journey to Value Creation”, Strategic Finance.
 • Büdeyri, T. ve A. Kısa. 2016. “Entegre Raporlama (ER): Literatür Araştırması”, Proceedings of SOCIOINT 2016 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, İstanbul.
 • EY. 2014. “Integrated Reporting: Elevating Value”, http://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/EY-Integrated-reporting/$FILE/EYIntegrated-reporting.pdf, Erişim Tarihi: 25.06.2016.
 • Ioana, M.D. ve A.T. Tudor. 2013. “The Integrated Reporting Initiative from an Institutional Perspective: Emergent Factors”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Sayı 92.
 • IIRC. 2013. Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Turkish.pdf, Erişim Tarihi 10.06.2016.
 • Kanzer, A.M. 2010. “Toward a Model for Sustainable Capital Allocation”; Edited by: Eccles, R.G., B. Cheng ve D. Saltzman. 2010. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps, Harvard Business School.
 • Karğın, S., H. Aracı ve H. Aktaş. 2013. “Entegre Raporlama: Yeni Bir Raporlama Perspektifi” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi”, No 6, Sayı 1.
 • Kaya, P. 2015. “Entegre Raporlama Sisteminin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Şirketlere Sağlayacağı Faydalar”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 45.
 • Lizcano, J. L., F. Flores, M. Mora ve M. Rejon. 2016. “İntegrated Reporting: The Integrated Scoreboard (IS-FESG) and its XBRL Taxonomy”, http://aeca.es/old/comisiones/rsc/brief_executive_document_integrated_reporting.pdf, Erişim Tarihi: 10.06.2016.
 • Mitchell, S. 2016. “Hissedar”, Yatırımcı İlişkileri Derneği Yayınları, Sayı 19.
 • PRI INITIATIVE. 2013. “Consultation Draft of The International Integrated Reporting Framework Released”, http://www.unpri.org/whatsnew/consultation-draft-ofthe-international-integrated-reporting-framework-released.
 • Thomson, I. 2015. “‘But does sustainability need capitalism or an integrated report’ a commentary on ‘The International Integrated Reporting Council: A story of failure’ by Flower, J.”, Critical Perspectives on Accounting, Sayı 27.
 • Topcu, M.K. ve G. Korkmaz. 2015. “Entegre Raporlama: Kavramsal Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1.
 • Yılmaz, M.K. 2016. “Hissedar” Yatırımcı İlişkileri Derneği Yayınları, Sayı 19.
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7839-1932
Yazar: Metin SABAN
Kurum: Bartın Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7781-0912
Yazar: Hakan VARGÜN
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9606-4479
Yazar: Serhan GÜRKAN
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2017

APA SABAN, M , VARGÜN, H , GÜRKAN, S . (2017). YATIRIMCILARA BİLGİ SAĞLAMA ARACI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 19 (4) , 915-936 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/33192/322990