Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 937 - 956 2017-12-21

CORPORATE SUSTAINABILITY EFFECT ON FIRM PROFITABILITY: AN APPLICATION IN BIST
İŞLETME KARLILIĞINA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ETKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA

Şerife ÖNDER [1]


Corporate sustainability is a reflection of the countries' efforts in this area. Firms are expected to gain a competitive advantage. This is possible thanks to the public consciousness. This study examines whether the Sustainability Index has an impact on profitability in BIST 100. Multiple linear regression analysis was used as the analysis tool. As a result of the analysis, it has been found that there is no relationship between corporate sustainability and profitability  
Kurumsal sürdürülebilirlik ülkelerin bu alanda gerçekleştirmiş olduğu çabaların işletmeler boyutundaki yansımasıdır. Kurumsal sürdürülebilir işletmelerin kamuoyundaki bilinç sayesinde rekabet açısından bir avantaj sağlaması beklenir. Bu çalışma BIST 100 endeksinde yer alan işletmelerin Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almasının karlılığa bir etkisinin olup olmadığını çoklu doğrusal regresyon analizi ile test etmektedir. Analiz sonucunda kurumsal sürdürülebilirlik endeksinde yer almanın işletmenin karlılığı üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
 • Aggarwal P. 2013. Impact of Sustainability Performance of Company on its Financial Performance: A Study of Listed Indian Companies, Global Journal of Management and Business Research, 13(11):60-70.
 • Albayrak, A. S. 2008. “Değişen Varyans Durumunda En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Ağırlıklı Regresyon Analizi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2):111-134.
 • BIST, http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksi
 • Bükey, A. M. ve Çetin B. I. 2017. “Türkiye’de Gelir Dağılımına Etki Eden Faktörlerin En Küçük Kareler Yöntemi İle Analizi”, Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(1):103-117.
 • Chan M. C., Watson J. ve Woodliff D. 2014. “Corporate Governance Quality and CSR Disclosures”, Journal of Business Ethics, 125(1): 59-73
 • Cingöz, A. R. A. A. 2010. “İstanbul Kapalı Site Konut Fiyatlarının Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2:130-139.
 • Çalışkan Ö. A. 2012. “İşletmelerde Sürdürülebilirlik Ve Muhasebe Mesleği İlişkisi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 112, 133-160.
 • Çıtak L. ve Ersoy E. 2016. “Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1): 43-57.
 • Fattahoğlu S. 2013. “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk İle Finansal Performans Arasındaki İlişki: İMKB’ye Yönelik Bir Uygulama”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (2) :515-524.
 • George, D. ve Mallery, M. 2010. SPSS For Windows Step By Step: A Simple Guide And Reference, 17.0 Update (10a Ed.) Boston: Pearson.
 • Lopez, M. V., Garcia, A. ve Rodriguez, L. 2007. Sustainable Development and Corporate Performance: A Study Based on the Dow Jones Sustainability Index, Journal of Business Ethics,75: 285–300.
 • Onay Ahmet, 2015, “Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve Sürdürülebilirlik Raporlaması”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi”, Cilt 3:104-118.
 • Ovla, H. D. ve T. B. 2012. “Aykırı Değer Yönetimi”, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimler Dergisi, 5(3):2-8.
 • Özdemir Z. ve Pamukçu F. 2016, “Kurumsal Sürdürülebilir Raporlama Sisteminin Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamındaki İşletmelerde Analizi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 134: 13-35.
 • Reddy, K ve, Gordon, L. W. 2010. “The Effect of Sustainability Reporting on Financial Performance: An Empirical Study Using Listed Companies “. Journal Of Asia Entrepreneursip and Sustainability, 6(2):19-42.
 • Russo A. ve Mariani M. 2013. Drawbacks of a Delisting from a Sustainability Index: An Empirical Analysis, International Journal of Business Administration 4(6):29-40.
 • Saban M., Küçüker H. ve Küçüker M. 2017. “Kurumsal Sürdürülebilirlik İle İlgili Raporlama Çerçeveleri Ve Sürdürülebilir Raporlamada Muhasebenin Rolü”, İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 5(1): 101-115.
 • Saufi N., Awatif A., Daud S. ve Hasmaizan H. 2016 “Green Growth and Corporate Sustainability Performance”, / Procedia Economics and Finance, 35: 374 – 378.
 • Tokgöz N. ve Önce S. 2009. “Şirket Sürdürülebilirliği: Geleneksel Yönetim Anlayışına Alternatif”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1): 249-275.
 • Turgut, K. 2010. “Çok Değişkenli Verilerde Aykırı Değerlerin Tespiti İçin MVV Yöntemi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Uwalomwa U. 2011. Corporate Social Environmental Sustainability Reporting and Firms’ Performance: A Study of Selected Firms in Nigeria, BVIMSR’S Journal Of Management Research, 3(1): 1-18.
 • Vupa, Ö. ve Alma, G. Ö. 2008. “Doğrusal Regresyon Çözümlemesinde Çoklu Doğrusal Bağlantı Probleminin Sapan Değer İçeren Küçük Örneklemlerde İncelenmesi”,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31:97-107.
 • Wiengarten, F., Lo, C. K. Y. ve Lam. L. Y. K. (2017). “How does Sustainability Leadership Affect Firm Performance? The Choices Associated with Appointing a Chief Officer of Corporate Social Responsibility”, Journal of Business Ethics, 140(3): 477–493
 • Yücel T. S. 2016, “Sürdürülebilirlik Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Kavramının İncelenmesi Ve Muhasebe İle İlişkisi: Teorik Bir Araştırma”, Kesit Akademi Dergisi, Sayı: 5:158-181.
 • Yücenur N. G., Demirel N. Ç., Ceylan C. ve Tufan D. 2011. “Hizmet Değerinin Müşterilerin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Ölçülmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1): 156-168
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Şerife ÖNDER
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2017

APA ÖNDER, Ş . (2017). İŞLETME KARLILIĞINA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ETKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 19 (4) , 937-956 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/33192/336772