Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 1018 - 1033 2017-12-21

ANALYSIS OF DISCLOSURES ABOUT RISK MANAGEMENT AND RISK MEASURES WITHIN THE ANNUAL REPORTS OF MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL 100 INDEX
BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ÜRETİM İŞLETMELERİNİN FAALİYET RAPORLARINDA BELİRLEDİKLERİ RİSK TANIMLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARININ ANALİZİ

Osman AYDIN [1] , Nalan AKDOĞAN [2] , Serap YANIK [3]


Increasing interaction between businesses and their environment, companies have become more relevant not only economic events that affect them but also social, environmental and all economic events. Within this context, companies that interact more with their environment have encountered more risks that’s why risk management become more significant. In this regard, the aim of the study is to specify the risk definitions of companies as practice, give information about how risk committee works and risk management policy of the manufacturing companies which are traded in Istanbul Stock Exchange BIST 100 Index in the years 2015-2016. In our findings, the risk definitions in the annual reports are examined, there is no explanation for amount effects of operational, strategic and hazard risks' other than financial risks. We analyzed the two most defined risk foreign exchange rate risk and interest rate risk and Turkish companies cope with that risks using derivative instruments.  

İşletmelerin çevresiyle olan etkileşimleri sonucunda, işletmeler sadece kendilerini ilgilendiren ekonomik olaylarla değil, sosyal, çevresel ve tüm ekonomik olaylarla etkileşim halindedirler. Bu  bağlamda, çevreleriyle daha fazla etkileşim kuran şirketler daha fazla riskle karşı karşıya kalmıştır, bu nedenle risk yönetimi şirketler için önemli bir boyuta gelmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı 2015-2016 yıllarında Borsa İstanbul BİST 100 endeksine dahil olan üretim işletmelerinin faaliyet raporlarında tanımladıkları risk tanımları, risk yönetim politikaları ve risk komitesi hakkında bilgi vermektir. Yapılan analizler sonucunda işletmelerin en çok döviz kuru riski ve faiz oranı riski tanımlamaları yaptıkları ve finansal risk dışında diğer riskler için tutarsal açıklama yapmadıkları ve en çok açıklanan risklerden korunmak için türev araçları kullanmaktadırlar gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
 

  • Ahmad, S., Ng, C., & McManus, L. (2014). Enterprise risk management (ERM) implementation: Some empirical evidence from large Australian companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 541-547. Arena, M., Arnaboldi, M., & Azzone, G. (2010). The organizational dynamics of Enterprise Risk Management. Accounting, Organizations and Society, 659-675. Avena, T., & Rennb, O. (2009). On risk defined as an event where the outcome is uncertain. Journal of Risk Research, 12(1), 1-11. Callahan, C., & Soileau, J. (2017). Does Enterprise risk management enhance operating performance? Advances in Accounting, 122-139. CAS, C. A. (2003, My). Overview of Enterprise Risk Management . Virginia: Casulty Acturial Society . COSO, C. o. (2004). Enterprise risk management framework. New York: American Institute of Certified Public Accountants. Crouch, E. A., & Wilson, R. (1982). Risk/Benefit analysis. Cambridge, MA: Ballinger, 218. DOĞRUSÖZ, A. B., ONAT, Ö., & TÖRALP, F. (2011). Gerekçe, Karşılaştırmalı Maddeler, Komisyon Raporları, Önergeler ve Karşılaştırmalı Tabloları ile Türk Ticaret Kanunu. TİCARİ İŞLETME, TİCARET ŞİRKETLERİ CİLT: I Madde 1 - 849, 138. Florio, C., & Leoni, G. (2017). Enterprise risk management and firm performance: The Italian case. The British Accounting Review, 56-74. GACAR, A. (2017). İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi Kapsamında Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komiteleri: Borsa İstanbul’Da Nitel Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 123-133. Hines, C. S., & Peters, G. (2015). Voluntary risk management committee formation: Determinants and short-term outcomes. J. Account. Public Policy, 267-290. ISO. (2009). Risk Management – Principles and guidelines. Lawrance, W. W. (1976). Of Acceptable Risk. California: William Kaufmann, Inc., Los Altos. Lundqvist, S. A. (2015). Why firms implement risk governance – Stepping beyond traditional risk management to enterprise risk management. J. Account. Public Policy, 441-466. Majdzik, A. L., & Okreglickaa, M. (2015). Identification of Business Processes in an Enterprise Management. Procedia Economics and Finance , 394-403. ÖZSOY, M. T. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu Ve Şirketlerde Kurumsal Risk Yönetimi. Mali Çözüm, 165-185. Tao, N. B., & Hutchinson, M. (2013). Corporate governance and risk management: The role of risk management and compensation committees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 9, 83-99. Tekathen, M., & Dechow, N. (2013). Enterprise risk management and continuous re-alignment in the pursuit of accountability: A German case. Management Accounting Research, 100-121.
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Osman AYDIN
Ülke: Turkey


Yazar: Nalan AKDOĞAN
Ülke: Turkey


Yazar: Serap YANIK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2017

APA AYDIN, O , AKDOĞAN, N , YANIK, S . (2017). BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ÜRETİM İŞLETMELERİNİN FAALİYET RAPORLARINDA BELİRLEDİKLERİ RİSK TANIMLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARININ ANALİZİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 19 (4) , 1018-1033 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/33192/350110