Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER HAKKINDA GÖRÜŞLERİ (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 4, 995 - 1020, 30.12.2018
https://doi.org/10.31460/mbdd.402072

Öz

Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde lisans eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin muhasebe derslerindeki başarılarını etkileyen faktörler hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Tanımlayıcı araştırmada elektronik anket yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0,909 olarak saptanmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde aktif olarak lisans eğitimi alan 490 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya 222 öğrenci katılmış olup, katılımcıların 112’si örgün, 110’u ikinci öğrenim öğrencisidir. Araştırma sonucunda; anketi cevaplayan öğrencilerin başarısında etkili olan en önemli faktörlerin başında öğretim elemanın bilgisi, deneyimi, öğrencilere karşı tutumunun geldiği, sorasında öğrencilerin derse karşı olumlu düşünmelerinin, dersi sevmelerinin ve gelecek için dersin önemli olduğunu düşünmelerinin geldiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca; öğrenciler derslerin tahta üzerinde çok daha fazla örnekle anlatılmasının powerpaint’ten daha etkili olduğunu düşünmektedirler.


Kaynakça

 • Aksu, İ., Oral, T. (2017). Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Algı Tutum ve Başarı Durumlarına İlişkin Bir Araştırma, Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 4(12), 706-717.
 • Ayanoğlu, Y., Abuhanoğlu, H., Teke, A. (2013). Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman derslerinin Önemi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1). 1-19.
 • Aygün, D. T.; Gerekan, B. T. (2012). Muhasebe Dersini İlk Defa Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılarının Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (18), 48.
 • Bougen, P. (1994). Joking apart: the serious side of the accountant stereotype, Accounting Organisations and Society, 19(3), 319-335.
 • Büyükarıkan, B.; Büyükarıkan, U. (2014), Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(5), 65-79.
 • Can, A. V., Karaca, N.; Akyel, N.; Demirci, S. D. (2012), “Evaluating the Fitness of Lecturing with Powerpoint Presentations for Accounting Education - Research at Sakarya University”, 3rd International Conference on New Horizons in Education, Procedia – Socialand Behavioral Sciences, Vol. 55, (128-137).
 • Çankaya, F.; Dinç, E. (2009), “Powerpoint Ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 17, Sayı. 1, (28 – 52).
 • Çelenk, H.; Atmaca, M.; Horasan, E. (2010). Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Öneri Dergisi, 9 (33), 159-171.
 • Çelik, M.; Serinkan, C. (2011). Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları, MÖDAV, 13(3), 289-321.Çonkar, K., Ulusan, H., Öztürk, M. (2010). Genel Muhasebe, Beşinci Basım, Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 4.
 • Demir, M.- Çam, M.(2006), “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (32), ss. 1-11.
 • Ertuğrul, İ. & Özdemir, S. (2014). Muhasebe Dersi Alan Ön lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; 7 (1); 204.
 • Erol, M., Erkan, G. (2008), “Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Araştırma", KMU İİBF Dergisi, Yıl.10, Sayı.14, (284-301).
 • Ertuğrul, İ., Özdemir, S. (2014). Muhasebe Dersi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi,7(1), 204-214.
 • Fidan, M. (2012). Üniversitelerde Muhasebe Dersini Powerpoint Sunumu Ve Klasik Yöntem İle Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıklar: Bilecik Üniversitesi Örneği, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 7(25), 4281-4306.
 • Geiger, M. A.; Ogliby, S. M. (2000). The First Course in Accounting: Students’ Perceptions and Their Effect on the Decision to Major in Accounting, Journal of Accounting Education, 18 (2), 63 –78.
 • Gençtürk, M.; Demir, Y.; Çarıkçı, O. (2008). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakıs Açıları Ve Farkındalıkları Üzerene Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 209-228.
 • Gerekan, B.; Aygün, D. (2012). Üniversitelerdeki Muhasebe Eğitimine Yönelik Öğrencilerin Algıları: Karadeniz Teknik Üniversitesi Ve Rize Üniversitesi Karşılaştırması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 12(38), 133-144.
 • Güney, S. (2015). Örgütsel Davranış, Üçüncü Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık, 92.
 • Kandemir, T.; Kardeş, Z.; Baykut, E. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 133.
 • Karcıoğlu, R.; Ağırman, E.; Özcan, M. (2016). Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarına Etki Eden Faktörler: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1535-1548.
 • Kızıl, C.- Gencer, K.(2016), “Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama” İstanbul Medeniyet üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1 (2), ss. 67-110.
 • Koçyiğit, S., Ekinci, N., Erbay E.(2017). Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Örneği, 9(18), 140-164.
 • Koçyiğit, S.; Doğan, E.; Taş, E. (2016). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 222-252.
 • Köse, T.; Gürbüz, H. (2009). Muhasebeye Giriş Dersine İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği, MÖDAV, 11(4), 107-146.
 • Kutlu, H. A.; Öztürk, S.; Yılmaz, T.; Gerekan, B. (2017). Muhasebe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Öğrencilerin Bakışı Üzerine Bir Araştırma, Journal Of Accounting & Finance, (74), 15-35.
 • Opdecam, E., Everaert, P. (2012). Improving student satisfaction in a first-year under graduate accounting course by team learning, Issues In Accounting Education, (1), 53.
 • Özcan, İ., Ünal, F. ve Helhel, Y. (2009). Muhasebe Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Öğretim Durumunun Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumları İle İlişkilendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (41), 170-181.
 • Öztürk, Z., Ilıman, E. (2015). Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri ile Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 8, Sayı 1, 71-93. Doı: 10.17218/husbed.28790.
 • Robbins, S.P., Judge, T.A. (2012). Çeviren: Erdem, İ., Örgütsel Davranış, Ankara: Nobel Yayıncılık, 72.
 • Serçemeli, M., Kurnaz, E., Özcan, M. (2015), Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 261-276.
 • Şerbetçi, A.; Yardımcıoğlu, M. (2017). Muhasebe Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2). 41-62.
 • Şimşek, M.Ş., Çelik, A., Akgemci, T. (2014). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Sekizinci Baskı, Konya: Eğitim Kitabevi, 58.
 • Tabachnic, B.G. and Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.).
 • Tan, L.M., Laswad, F. (2006). Students' beliefs, attitudes and intentions to major in accounting, Accounting Education: an international journal 15(2), 167–187.
 • Tazegül, A.; Kutlu, H.A.; Elyıldırım, Ü.Y. (2014), “Yeni Yaklaşımlar ve Öğrenme Öğretme Etkinlikleri-Muhasebe Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemler ve Araçlar”, 33. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,23- 27 Nisan, Antalya.
 • Tengilimoğlu, D. (2018) Dünden Bugüne Sağlık Yönetiminin Değişimi Konferansı, 19 Şubat 2018: Sivas.
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sekizinci Baskı, Ankara: Nobel Yayın, 568.
 • Tepeli, Y., Kayıhan, B. (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 138-156.
 • Terim, B.; Öztürk, A. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama, Sosyal Bilimler, 7(2), 153-168.
 • Tugay, O. (2014). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 49- 68.
 • Utku, D., Erol, İ., (2015). Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş Dersine Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 1(3), 91-104.
 • Varıcı, İ. T.; Bulut, E. T. (2015). Muhasebe Dersine Yönelik Endişeler ve Tutumlar: Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 293.
 • Yıldırım, S. (2015). Genel Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse İlişkin Beklentileri Ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış, 14(44), 1-14.
 • Yükseköğretim Kurulu.(2017). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (2017). Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Enis Baha BİÇER>

orcid.org/0000-0002-1624-4988
Türkiye


Ebrar ILIMAN> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-5255-8482

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 5 Mart 2018
Kabul Tarihi 10 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Biçer, E. B. & Ilıman, E. (2018). SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER HAKKINDA GÖRÜŞLERİ (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (4) , 995-1020 . DOI: 10.31460/mbdd.402072

Cited By