Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı , Sayfalar 1 - 14 2018-12-27

PERCEPTIONS OF ACCOUNTING AND FINANCE STUDENTS’ ABOUT THE COMPLIANCE OF ACCOUNTANTS WITH PROFESSIONAL ETHICAL PRINCIPLES
MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ ETİK İLKELERİNE UYMA DÜZEYİNE YÖNELİK ALGILARI

Derviş BOZTOSUN [1] , Semra AKSOYLU [2] , Emre Hayri BARAZ [3] , Fatih ALTINIŞIK [4]


This study aims to reveal the perception of the students who receives undergraduate education at Erciyes University, College of Applied Sciences, Accounting and Finance Management Department about professional ethics. Non-parametric statistical methods are used to determine the relationship between demographical data and professional ethic attitude of students. As a result of the analysis; it was understood that the most violated principle is professional attitude and the most adherent principle is confidentiality. Also it was considered only the gender variable is statistically significant in terms of the perceptions of the students on the profession ethics.

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimi alan öğrencilerin meslek etiği kavramının algılanmasına yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülmüştür. Kullanılan ölçekle elde edilen verilerin dağılımı parametrik istatistiksel yöntemleri yapmaya uygun olmadığı için nonparametrik istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek demografik değişkenler ile öğrencilerin meslek etiği algısı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; mesleki davranışın en çok ihlal edilen, gizliliğin ise en çok bağlı kalınan ilke olduğu görüşünün öğrenciler arasında hâkim olduğu, demografik değişkenlerden sadece cinsiyet değişkeninin öğrencilerin meslek etiğine yönelik algılarında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

 • Ağyar, E., F. Angay Kutluk ve E. Cengiz. 2012. “Meslek Yüksekokulları Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Değişkenler Işığında Mesleki Etiğe Bakış Açılarının İncelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)”, Journal of Yasar University, 25 (7), 4203-4228.
 • Akın, O. ve K. Özdaşlı. 2014. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları.” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 63, 59-74.
 • Akyatan, A. ve F. Angay Kutluk. 2015. “Muhasebe Dersi Alan Oğrencilerin Etik Karar Alma Sürecini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Journal Of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1 (4), 42-66.
 • Angay Kutluk, F. ve A. Ersoy. 2011. “Muhasebe Meslek Üyelerinin Etik Yargı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 11 (3), 425-438.
 • Armstrong, M. B., J. E. Ketz and D. Owsen. 2003. “Ethics Education in Accounting: Moving Toward Ethical Motivation and Ethical Behavior”, Journal of Accounting Education, (21), 1-16.
 • Ay, M. ve E. Güler. 2011. “Öğrencilerin Etik Değerleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, III. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Nevşehir.
 • Aydın, İ. 2002. Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık: İstanbul.
 • Daştan, A. 2009. “Etik Eğitiminin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlendirmesi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 26 (1), 281-311.
 • Jennıngs, M. M. 2004. “Incorporating Ethics And Professionalism into Accounting Education and Research: A Discussion of the Voids and Advocacy for Training in Seminal Works in Business Ethics”, Issues in Accounting Education, 19(1); 7-26.
 • Jonson, E. P., L. M. McGuire and D. O’Neil. 2015. “Teaching Ethics to Undergraduate Business Students in Australia: Comparison of Integrated and Stand-alone Approaches”, Journal of Business Ethics, 132, 477–491.
 • Kurnaz, N. ve Y. Gümüş. 2010. “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği İle İlgili Etik Dışı Davranışlara İlişkin Algı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 46, 157-174.
 • Özgener, Ş. 2009. İş Ahlakının Temelleri Yönetsel Bir Yaklaşım, Nobel Yayınevi: Ankara.
 • Tavşancıl, E. 2006. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım:Ankara.
 • Uyar, S., A. Kahveci ve M. Yetkin. 2015. “Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: Altso Meslek Yüksekokulu Örneği”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 237-247.
 • Yücenurşen, M., D. Haluk ve P. Yusuf. 2017. “Muhasebe Eğitimi Alan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Etik Davranışlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Ortaköy MYO Örneği.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20 (2), 96-110
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Derviş BOZTOSUN

Yazar: Semra AKSOYLU

Yazar: Emre Hayri BARAZ

Yazar: Fatih ALTINIŞIK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2018

APA BOZTOSUN, D , AKSOYLU, S , BARAZ, E , ALTINIŞIK, F . (2018). MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ ETİK İLKELERİNE UYMA DÜZEYİNE YÖNELİK ALGILARI. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 () , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/42789/516993