Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 228 - 245 2019-03-28

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

Semra AKSOYLU [1]


Bu çalışmanın temel amacı da muhasebe meslek mensuplarını etkileyen temel mesleki stres faktörlerini ortaya koymaktır. Ayrıca meslek mensuplarının mesleki stres faktörlerinden etkilenme durumlarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Çalışma kapsamında Kayseri ilinde çalışan muhasebe meslek mensuplarına 2 bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında mesleki strese neden olan; fiziki koşullar, maddi kaygılar, standartlar ve denetim, zaman, işin niteliği, mesleğin devamlılığı, bilgi düzeyi ve etik olmak üzere 8 faktör belirlenmiştir. Belirlen faktörlerle medeni durum, eğitim durumu, çalışma şekli, mesleki tecrübe ve gelir düzeyi demografik değişkenleri arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Mesleki Stres, Muhasebe Meslek Mensubu, Kayseri
  • Alpar, R. 2017. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (5. Baskı), Detay Yayıncılık, Ankara.Aşık, N. 2005. "Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Stres Kaynakları ve Stresin Bireysel Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma", Mevzuat Dergisi, 91.Bayram, N. 2014. Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (4. Baskı), Ezgi Kitabevi, Bursa.Bekçi, İ., V. Ömürbek, ve Ö. Tekşen. 2007. "Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-161.Bulgurcu Gürel, E. 2016. “Duygusal Tükenmişlik, İş Stresi ve İşe Bağlılığın İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 349-364.Eren Gümüştekin, G. ve A. Bircan Öztemiz. 2004. “Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 61-85.Gök, S. 2009. “Çalışma Yaşamının Önemli Bir Sorunu: Örgütsel Stres”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), 429-448.Güney, S. ve H. Akdağ. 2018. "Tükenmişlik Sendromunun Muhasebe Meslek Mensupları Açısından İncelenmesi (Erzincan ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma)", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (2), 447-460.Henson, R.K. ve R.J. Kyle. 2006. “Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice”, Educational and Psychological Measurement, 66(3), 393-416.Kalaycı, Ş. 2014. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler (6.Baskı), Asil Yayın Dağıtım, Ankara.Kaplanoğlu, E. 2014. "Mesleki Stresin Temel Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları: Manisa İlindeki SMMM’ler üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 131-150.Kayıhan, B., Y. Tepeli, B. Heybeli ve H. Bakan. 2015. “Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyi arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 374-390.Kelly, T. and M. Barrett. 2011. "The leading causes and potential consequences of occupationa lstress: A study of Irısh trainee accountants", Irish Accounting Review, 18(2), 31-55.Özmutaf, N.M. ve R. Mizrahi. 2017. "SMMM ve Diğer Muhasebe Çalışanları Kapsamında, İş Stresinin İş Performansına Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(18), 1-12.Shin, Y-J. and S-N. Lee. 2015. “The Impact of Emotional Labor and Job Stress on the Job Burnout in the Digital Era: Focusing on Staff Accountants”, Journal of Digital Convergence, 13(2), 61-71.Tepeli, Y., B. Heybeli ve B. Kayıhan. 2014. "Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla İli Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 742-756.Williams, B., A. Onsman and T. Brown. 2010. “Exploratory in Factor Analysis: A Five - Step Guide For Novices”, Journal of Emergency Primary Health Care, 8(3), 1-13.Yanık, A. 2017. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Algıladıkları Stres Düzeyine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 99-107.Yousefi, S., S. Nayebzadeh, and H. Eslami. 2015. "The effects of job stress on Accountants job satisfaction", Iran Occupational Health, 12(3), 46-53.Zeytin, M. ve A. Gökgöz. 2011. “Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi: Yalova ve Bilecik İlleri Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3, 99-118.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Semra AKSOYLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 28 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2019

APA Aksoylu, S . (2019). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 21 (1) , 228-245 . DOI: 10.31460/mbdd.471268