Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 21 Sayı: 4, 923 - 943, 29.12.2019
https://doi.org/10.31460/mbdd.596195

Öz

Kaynakça

 • Abou-El-Sood, H., Kotb, A. ve A. Allam. 2015. “Exploring Auditors’ Perceptions of the Usage and Importance of Audit Information Technology”, International Journal of Auditing, 19 (3), 252-266.
 • Ahmi A. ve S. Kent. 2013. “The Utilisation of Generalized Audit Software (GAS) by External Auditors”, Managerial Auditing Journal, 28 (2), 88-113.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve E. Yıldırım. 2012. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Sakarya Kitabevi, İstanbul.
 • Ay, M. 2007. “Bilişim Teknolojilerinin Muhasebe Denetiminde Kullanılması ve Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Firmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Düzeyi”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7 (14), 271-290.
 • Bierstaker, J. L., Burnaby, P. ve J. Thibodeau. 2001. “The Impact of Information Technology on the Audit Process: an Assessment of the State of the Art and Implications for the Future”, Managerial Auditing Journal, 16 (3), 159-164.
 • Böcek, B. 2014. Bilgi Teknolojileri Denetiminin İçeriği ve Mali Denetimde Karşıladığı Riskler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ertaş, F. C. ve P. Güven. 2008. “Bilgi Teknolojilerinin Denetim Sürecine Etkileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 50-59.
 • Eymen, U. E. 2007. SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri, İstatistik Merkezi.
 • Gantz, S. D. 2014. The Basics of IT Audit, Elsevier Inc., Waltham.
 • Kalaycı, Ş. 2005. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın, Ankara.
 • Kamhi, J. 1999. “Bilgisayar Ortamında Muhasebe Uygulamalarındaki Gelişmeler”, 4. Uluslararası Muhasebe Sempozyumu, İstanbul.
 • Önce, S. ve B. İşgüden. 2012a. “İç Denetim Faaliyetinin Gelişen ve Değişen Bilgi Teknolojileri Ortamı Açısından Değerlendirilmesi: İMKB-100 Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10 (17), 38-70.
 • Önce, S. ve B. İşgüden. 2012b. “Bilgi Teknolojilerindeki Değişimlerin Ön Plana Çıkardığı Sürekli Denetim Yaklaşımının ve Güvence ve Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İMKB-100 İşletmelerinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 5 (1), 127-155.
 • Özkul, D. 2002. “Bilişim Sistemleri Kavramı ve Bilişim Sistemlerinin Denetimi”, Sayıştay Dergisi, 44-45, 11-34.
 • Rezaee, Z. ve A. Reinstein. 1998, “The Impact of Emerging Information Technology on Auditing”, Managerial Auditing Journal, 13 (8), 465-471.
 • Sayana, S. A. 2003. “Using CAATs to Support IS Audit”, Information Systems Control Journal, 1, 21- 23.
 • Tektüfekçi, F. 2018. “Muhasebe ve Denetim Ontolojisinde e-Dönüşüm Süreci Kapsamındaki Dijital Paradigmalara Teorik ve Felsefi Açıdan Pragmatik Yaklaşım”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 358-376.
 • Tuan, K. 2014. Bilgisayar Destekli Bağımsız Muhasebe Denetiminde Güvenilirliği Etkileyen Faktörler: Türkiye'deki Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

MUHASEBE DENETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2019, Cilt: 21 Sayı: 4, 923 - 943, 29.12.2019
https://doi.org/10.31460/mbdd.596195

Öz

Bu çalışmanın amacı, denetim faaliyetlerinde bilgi
teknolojileri kullanım düzeyini ve bu araçların kullanımının denetim süreçleri
ve faaliyetlerindeki rolünün tespit edilmesidir. Bu bağlamda Kayseri ilinde
bulunan denetçilere anket uygulanarak toplanan veriler üzerinde Bağımsız
Örneklem T-Testi ve Eşleşmiş Örneklem T-Testi kullanılarak çeşitli
karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda nispeten bilgi teknolojilerine
yakın olduğu düşünülen denetçiler ile uzak olduğu düşünülen denetçilerin, bilgi
teknolojilerinin muhasebe denetimindeki rolü konusundaki algılarında anlamlı
bir fark bulunamamıştır. Bununla birlikte bilgi teknolojilerinin, denetim
faaliyetleri ile ilgili belirlenen amaçlara ulaşılmasına etkisinin denetim
sürecine etkisinden fazla olduğu algısı yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Kaynakça

 • Abou-El-Sood, H., Kotb, A. ve A. Allam. 2015. “Exploring Auditors’ Perceptions of the Usage and Importance of Audit Information Technology”, International Journal of Auditing, 19 (3), 252-266.
 • Ahmi A. ve S. Kent. 2013. “The Utilisation of Generalized Audit Software (GAS) by External Auditors”, Managerial Auditing Journal, 28 (2), 88-113.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve E. Yıldırım. 2012. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Sakarya Kitabevi, İstanbul.
 • Ay, M. 2007. “Bilişim Teknolojilerinin Muhasebe Denetiminde Kullanılması ve Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Firmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Düzeyi”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7 (14), 271-290.
 • Bierstaker, J. L., Burnaby, P. ve J. Thibodeau. 2001. “The Impact of Information Technology on the Audit Process: an Assessment of the State of the Art and Implications for the Future”, Managerial Auditing Journal, 16 (3), 159-164.
 • Böcek, B. 2014. Bilgi Teknolojileri Denetiminin İçeriği ve Mali Denetimde Karşıladığı Riskler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ertaş, F. C. ve P. Güven. 2008. “Bilgi Teknolojilerinin Denetim Sürecine Etkileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 50-59.
 • Eymen, U. E. 2007. SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri, İstatistik Merkezi.
 • Gantz, S. D. 2014. The Basics of IT Audit, Elsevier Inc., Waltham.
 • Kalaycı, Ş. 2005. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın, Ankara.
 • Kamhi, J. 1999. “Bilgisayar Ortamında Muhasebe Uygulamalarındaki Gelişmeler”, 4. Uluslararası Muhasebe Sempozyumu, İstanbul.
 • Önce, S. ve B. İşgüden. 2012a. “İç Denetim Faaliyetinin Gelişen ve Değişen Bilgi Teknolojileri Ortamı Açısından Değerlendirilmesi: İMKB-100 Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10 (17), 38-70.
 • Önce, S. ve B. İşgüden. 2012b. “Bilgi Teknolojilerindeki Değişimlerin Ön Plana Çıkardığı Sürekli Denetim Yaklaşımının ve Güvence ve Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İMKB-100 İşletmelerinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 5 (1), 127-155.
 • Özkul, D. 2002. “Bilişim Sistemleri Kavramı ve Bilişim Sistemlerinin Denetimi”, Sayıştay Dergisi, 44-45, 11-34.
 • Rezaee, Z. ve A. Reinstein. 1998, “The Impact of Emerging Information Technology on Auditing”, Managerial Auditing Journal, 13 (8), 465-471.
 • Sayana, S. A. 2003. “Using CAATs to Support IS Audit”, Information Systems Control Journal, 1, 21- 23.
 • Tektüfekçi, F. 2018. “Muhasebe ve Denetim Ontolojisinde e-Dönüşüm Süreci Kapsamındaki Dijital Paradigmalara Teorik ve Felsefi Açıdan Pragmatik Yaklaşım”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 358-376.
 • Tuan, K. 2014. Bilgisayar Destekli Bağımsız Muhasebe Denetiminde Güvenilirliği Etkileyen Faktörler: Türkiye'deki Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Semra AKSOYLU
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-5837-1600
Türkiye


Onur TOK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-1385-2483
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 24 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 27 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 21 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Aksoylu, S. & Tok, O. (2019). MUHASEBE DENETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 21 (4) , 923-943 . DOI: 10.31460/mbdd.596195