Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF DEFERRED TAXES ON FINANCIAL STATEMENTS USING RATIO ANALYSIS METHOD

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3, 575 - 603, 30.09.2016

Öz

Deferred tax is a bridge between taxable profit and accounting profit. Tax laws consider tax as a government share from companies’ profits, whereas International Accounting/Financial Reporting Standarts consider tax as an expense. These different approaches and the periodicity principle of accounting require the calculation of deferred taxes. Deferred taxes are formed by the temporary differences between the carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base; unused tax losses and unused tax credits. They are reported separately from the current taxes in the financial statements. Deferred taxes carry highly important information for the financial statement users and they have influence on profitability and financial position ratios, if ratio analysis method is used.

Kaynakça

 • Akbulut, A. 2012. “Karşılaştırmalı TMS/TFRS – Vergi Uygulamaları ve Sonuçları”, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • Atmaca, M. 2010. “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Temel Mali Tabloların Finansal Analiz Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayanoğlu, Y. 2001. “Dönem Net Karının Belirlenmesi ve Ertelenen Vergi Etkilerinin Finansal Tablolara Yansıtılması”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • BİST 50 Şirketlerin Finansal Tabloları ve Dipnot Bilgileri. https://www.kap.org.tr/tr/ (Erişim Tarihi: Nisan – Haziran 2015).
 • Çelik, O. 2014. “Örnek Uygulamalarla Ertelenmiş Vergi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Geçiş”, TÜRMOB Yayınları425, Ankara.
 • Ergin, N. E. ve Y. Ayanoğlu. 2015. “Ertelenmiş Vergilerin Finansal Tablo Kullanıcıları Açısından Önemi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(1).
 • Ergin, N. E. 2016. “Türkiye Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartları ile Türk Vergi Mevzuatı Arasındaki Farkların Ertelenmiş Vergilere Etkisi ve Bist-50 Şirketleri Üzerinde Yapılan Bir Analiz”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Mackenzie, B., D. Coetsee, B. Colyvas, T. Njikizana, R. Chamboko, B. Hanekom and E. Selbst. 2014. “Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards”, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 • Revsıne, L, D., W. Collıns and W. B. Johnson. 2005. “Financial Reporting and Analysis” (3.ed.), Prentice Hall, New Jersey.
 • Sandıkcıoğlu, A. 2009. “Finansal Raporlamada Ertelenmiş Vergi Uygulamaları ve İMKB'de İşlem Gören Şirketler Üzerinde İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Süer, A. Z. 2010. “Ertelenmiş Vergilerin Finansal Raporlamadaki Yeri ve Önemi; Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TMS 12 Gelir Vergileri Standardı. http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS12.pdf (Erişim Tarihi:12.04.2016).
 • Yereli, A., N. Kayalı ve Y. Yeğinboy. 2012. “TMS 12 - Gelir Vergileri Standardına Göre, Ertelenmiş Vergi Varlığı ile Yükümlülüklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolar Üzerindeki Etkisi”, Dayanışma Dergisi, 114 (Nisan).

ERTELENMİŞ VERGİLERİN FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ORAN ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3, 575 - 603, 30.09.2016

Öz

Ertelenmiş vergi ticari kârla muhasebe kârı arasında bir köprü kurar. Vergi kanunları açısından vergi, devletin kurum kazancından aldığı pay iken Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları açısından işletmenin döneme ilişkin giderlerinden birisidir. Bu yaklaşım farkı ve muhasebenin dönemsellik kavramı ertelenmiş vergi hesaplamasını gerektirmektedir. Ertelenmiş vergiler, varlık ve borçların defter değerleri ile vergiye esas değerleri arasındaki geçici farklardan, gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlardan ve vergi avantajlarından kaynaklanmakta olup finansal tablolarda dönem vergilerinden ayrı olarak raporlanmaktadırlar. Ertelenmiş vergiler finansal tablo kullanıcıları açısından önemli bilgiler taşımakta olup oran analizi yönteminin kullanılması durumunda kârlılık ve mali yapı oranları üzerinde etkilidir.

Kaynakça

 • Akbulut, A. 2012. “Karşılaştırmalı TMS/TFRS – Vergi Uygulamaları ve Sonuçları”, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • Atmaca, M. 2010. “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Temel Mali Tabloların Finansal Analiz Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayanoğlu, Y. 2001. “Dönem Net Karının Belirlenmesi ve Ertelenen Vergi Etkilerinin Finansal Tablolara Yansıtılması”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • BİST 50 Şirketlerin Finansal Tabloları ve Dipnot Bilgileri. https://www.kap.org.tr/tr/ (Erişim Tarihi: Nisan – Haziran 2015).
 • Çelik, O. 2014. “Örnek Uygulamalarla Ertelenmiş Vergi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Geçiş”, TÜRMOB Yayınları425, Ankara.
 • Ergin, N. E. ve Y. Ayanoğlu. 2015. “Ertelenmiş Vergilerin Finansal Tablo Kullanıcıları Açısından Önemi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(1).
 • Ergin, N. E. 2016. “Türkiye Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartları ile Türk Vergi Mevzuatı Arasındaki Farkların Ertelenmiş Vergilere Etkisi ve Bist-50 Şirketleri Üzerinde Yapılan Bir Analiz”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Mackenzie, B., D. Coetsee, B. Colyvas, T. Njikizana, R. Chamboko, B. Hanekom and E. Selbst. 2014. “Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards”, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 • Revsıne, L, D., W. Collıns and W. B. Johnson. 2005. “Financial Reporting and Analysis” (3.ed.), Prentice Hall, New Jersey.
 • Sandıkcıoğlu, A. 2009. “Finansal Raporlamada Ertelenmiş Vergi Uygulamaları ve İMKB'de İşlem Gören Şirketler Üzerinde İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Süer, A. Z. 2010. “Ertelenmiş Vergilerin Finansal Raporlamadaki Yeri ve Önemi; Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TMS 12 Gelir Vergileri Standardı. http://kgk.gov.tr/contents/files/TMS12.pdf (Erişim Tarihi:12.04.2016).
 • Yereli, A., N. Kayalı ve Y. Yeğinboy. 2012. “TMS 12 - Gelir Vergileri Standardına Göre, Ertelenmiş Vergi Varlığı ile Yükümlülüklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolar Üzerindeki Etkisi”, Dayanışma Dergisi, 114 (Nisan).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Numan Emre ERGİN Bu kişi benim
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Yıldız AYANOĞLU Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2016
Başvuru Tarihi 27 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ergin, N. E. & Ayanoğlu, Y. (2016). ERTELENMİŞ VERGİLERİN FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ORAN ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 18 (3) , 575-603 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/54714/747305