Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ANALYZING FINANCIAL PERFORMANCE OF SMALL, MEDIUM AND LARGE SCALE ENTERPRISES IN ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE SUBSECTOR BY USING HORIZONTAL ANALYSIS TECHNIQUE

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3, 631 - 657, 30.09.2016

Öz

The purpose of this study is to analyze and exhibit the financial performance of Accommodation and Food Service Subsectors by size classes by using horizontal analysis technique. In this study, it is examined that the change in balance sheet and income statement items of Accommodation and Food Service Subsector between 2012, 2013 and 2014by using Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) company accounts. As a result of analysis, change in balance sheet big size firm item determined that sector preserve financial structure, but small and medium size firm do not preserve the manner. When analyzed the changes in income statement it was determined that the general administrative expenses, financing expenses and exchange rate losses were the important prevention of increasing profit.

Kaynakça

 • Akgüç, Ö. 1998. Finansal Yönetim, Avcıol Basım ve Yayın, İstanbul.
 • Akgüç, Ö. 2011. Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basım ve Yayın, İstanbul.
 • Altunel, T. A. 2003. Orman İşletmelerinin Etkinliklerine İlişkin Finansal Çözümler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Andrew, W.P. ve R.S. Schmidgall. 1993. “Financial Management For The Hospitality Industry”, East Lansing, MI: Educational Institute of the American Hotel & Motel Association.
 • Aktaş, R., M.M. Doğanay ve B. Yıldız. 2002. “Mali Başarısızlığın Öngörülmesi: İstatistiksel Yöntemler ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(4).
 • Apak, S. ve E. Demirel. 2010. Finansal Yönetim, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana.
 • Aydın, A.D. 2005. Spor Kulüplerinin Halka Açılmasının Finansal Yapıları Üzerine Etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, N., M. Başar ve M. Coşkun. 2010. Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ceylan, A. ve T. Korkmaz. 2008. İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Çabuk, A. ve İ. Lazol. 2010. Mali Tablolar Analizi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Çetiner, E. 2002. Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • DeFranco, L.A. ve W.T. Lattin. 2004. Hospitality Financial Management, John Wiley & Sons Inc, New Jersey.
 • Gökmen, B. 2007. Bankalarda Finansal Tablolar Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Bilim Dalı, İstanbul.
 • Halim, M.S., M. Jaafar, O. Osman ve S. Akbar. 2010. “The Contracting Firm’s Failure and Financial Related Factors: A Case Study of Malaysian Contracting Firm”, International Research Journal Of Finance and Economics, 52: 28-40.
 • Kahiloğulları, S. 2012. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Mersin.
 • Karadeniz, E. ve S. Kahiloğulları. 2013. "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3).
 • Karapınar, A. ve F. Ayıkoğlu Zaif. 2012. Finansal Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kim, H., A.S. Matilla ve Z. Gu. 2002. “Performance of Hotel Real Estate Investment Trusts: A Comparative Analysis of Jensen Indexes”, International Journal of Hospitality Management, 85(9).
 • Koşan, L. ve E. Karadeniz. 2013. “Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün DuPont Finansal Analiz Yöntemi ile Analizi”, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık, Kayseri.
 • Tang, H. ve S. Jang. 2008. “The Profitability Impact of REIT Requirements: A Comparative Analysis Of Hotel REITS and Hotel C-Corporations”, International Journal of Hospitality Management, 27(4).
 • Kim, W.G. ve B. Ayoun. 2005. “Ratio Analysis For The Hospitality Industry: A Cross Sector Comparison of Financial Trends In The Lodging, Restaurant, Airline and Amusement Sectors”, Journal of Hospitality Financial Management, 13.
 • Jagels, G.M. ve M.M. Coltman. 2004. Hospitality Management Accounting, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
 • Önal, Y.B., E. Karadeniz ve L. Koşan. 2006. “Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2.
 • Schmidgall, R.S. ve A.L. DeFranco. 2004. “Ratio Analysis: Financial Benchmarks For The Club Industry”, The Journal of Hospitality Financial Management, 12(1).
 • Steed, E., R.C. Brody, ve Z. Gu. 2003. “Financial Performance Related To Accounting Treatments At Hotels With Breakfast in Cluded: A Case Analysis”, Journal of Hospitality Financial Management, 11.
 • Türko, R. M. 1999. Finansal Yönetim, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. 2012. Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2).
 • White, I.G., C.A. Sondhi ve D. Fried. 1997. The Analysis and Use of Financial Statements, John Wiley & Sons Inc., New York.

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ ALT SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3, 631 - 657, 30.09.2016

Öz

Bu çalışmanın temel amacı “Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği” ile “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörü’nün” ölçek bazında analizinin yapılarak sektörün yıllar itibariyle gelişiminin ortaya konulmasıdır. Çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektör bilançolarından faydalanılarak “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörü”nün 2012,2013 ve 2014 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarında yer alan kalemlerdeki değişimler incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda büyük ölçekli işletmelerde varlık ve kaynak yapısındaki dengeye dikkat edildiği, fakat orta ve küçük ölçekli firmalarda bu yapının korunmadığı görülmüştür. Gelir tablosundaki değişimler incelendiğinde genel yönetim giderlerinin, finansman giderlerinin ve kambiyo zararlarının büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin karını arttırması konusunda büyük bir engel olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Akgüç, Ö. 1998. Finansal Yönetim, Avcıol Basım ve Yayın, İstanbul.
 • Akgüç, Ö. 2011. Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basım ve Yayın, İstanbul.
 • Altunel, T. A. 2003. Orman İşletmelerinin Etkinliklerine İlişkin Finansal Çözümler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Andrew, W.P. ve R.S. Schmidgall. 1993. “Financial Management For The Hospitality Industry”, East Lansing, MI: Educational Institute of the American Hotel & Motel Association.
 • Aktaş, R., M.M. Doğanay ve B. Yıldız. 2002. “Mali Başarısızlığın Öngörülmesi: İstatistiksel Yöntemler ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(4).
 • Apak, S. ve E. Demirel. 2010. Finansal Yönetim, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana.
 • Aydın, A.D. 2005. Spor Kulüplerinin Halka Açılmasının Finansal Yapıları Üzerine Etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, N., M. Başar ve M. Coşkun. 2010. Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ceylan, A. ve T. Korkmaz. 2008. İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Çabuk, A. ve İ. Lazol. 2010. Mali Tablolar Analizi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Çetiner, E. 2002. Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • DeFranco, L.A. ve W.T. Lattin. 2004. Hospitality Financial Management, John Wiley & Sons Inc, New Jersey.
 • Gökmen, B. 2007. Bankalarda Finansal Tablolar Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Bilim Dalı, İstanbul.
 • Halim, M.S., M. Jaafar, O. Osman ve S. Akbar. 2010. “The Contracting Firm’s Failure and Financial Related Factors: A Case Study of Malaysian Contracting Firm”, International Research Journal Of Finance and Economics, 52: 28-40.
 • Kahiloğulları, S. 2012. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Mersin.
 • Karadeniz, E. ve S. Kahiloğulları. 2013. "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3).
 • Karapınar, A. ve F. Ayıkoğlu Zaif. 2012. Finansal Analiz, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kim, H., A.S. Matilla ve Z. Gu. 2002. “Performance of Hotel Real Estate Investment Trusts: A Comparative Analysis of Jensen Indexes”, International Journal of Hospitality Management, 85(9).
 • Koşan, L. ve E. Karadeniz. 2013. “Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün DuPont Finansal Analiz Yöntemi ile Analizi”, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık, Kayseri.
 • Tang, H. ve S. Jang. 2008. “The Profitability Impact of REIT Requirements: A Comparative Analysis Of Hotel REITS and Hotel C-Corporations”, International Journal of Hospitality Management, 27(4).
 • Kim, W.G. ve B. Ayoun. 2005. “Ratio Analysis For The Hospitality Industry: A Cross Sector Comparison of Financial Trends In The Lodging, Restaurant, Airline and Amusement Sectors”, Journal of Hospitality Financial Management, 13.
 • Jagels, G.M. ve M.M. Coltman. 2004. Hospitality Management Accounting, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
 • Önal, Y.B., E. Karadeniz ve L. Koşan. 2006. “Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2.
 • Schmidgall, R.S. ve A.L. DeFranco. 2004. “Ratio Analysis: Financial Benchmarks For The Club Industry”, The Journal of Hospitality Financial Management, 12(1).
 • Steed, E., R.C. Brody, ve Z. Gu. 2003. “Financial Performance Related To Accounting Treatments At Hotels With Breakfast in Cluded: A Case Analysis”, Journal of Hospitality Financial Management, 11.
 • Türko, R. M. 1999. Finansal Yönetim, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. 2012. Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2).
 • White, I.G., C.A. Sondhi ve D. Fried. 1997. The Analysis and Use of Financial Statements, John Wiley & Sons Inc., New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Erdinç KARADENİZ Bu kişi benim
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Selda DALAK Bu kişi benim
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mehmet BEYAZGÜL Bu kişi benim
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Fatih GÜNAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0892-514X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2016
Başvuru Tarihi 20 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Karadeniz, E. , Dalak, S. , Beyazgül, M. & Günay, F. (2016). KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ ALT SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 18 (3) , 631-657 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/54714/747321