Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EMPIRICAL STUDY TO COMPARE THE ADEQUACY OF TRADITIONAL AND CONTEMPORARY COSTING SYSTEMS IN THE PRICING DECISIONS

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3, 659 - 689, 30.09.2016

Öz

In the taking of pricing decisions under free market conditions lower limit determines the costs, upper limit determine customer perceptions. Businesses are trying to determine the optimum price between these two parameters. Though approach adopted by businesses varies, the cost information is considered as the main reference source for all approaches. Because, the starting point in pricing decisions is cost information. Thus, this study mainly aims to demonstrate the impact on pricing decisions of the cost information produced in modern costing model with traditional costing models.

Kaynakça

 • Altunışık, R. Ş. Özdemir ve Ö. Torlak. 2006. Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, Geliştirilmiş 4. Baskı, İstanbul.
 • Badem, C. ve D. Fırat. 2011. “Temel Pazarlama Bileşenleri Açısından Muhasebe Verilerinin Kullanılması: Pazarlama Muhasebesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), Kocaeli.
 • Blythe, J. 2006. Marketing. Sage Publications. London. UK.
 • Erdoğan, N. ve M. Saban. 2010. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta Basım Yayım Dağıtım, Geliştirilmiş 5. Baskı, İstanbul.
 • Garcia, R. 2014. Creating and Marketing New Products and Services, CRC Press, USA.
 • Kotler, P. ve G. Armstrong. 2012. Principles of Marketing, Pearson Prentice Hall, 14th Editinon, New Jersey, USA.
 • Küçüksavaş, N. 2002. Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Yönetim Açısından Bilgisayar Uygulamalı Maliyet Muhasebesi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Lamb, C. W., J. F. Hair ve C. McDaniel. 2009. Marketing, SouthWestern Cengage Learning, 10th Edition, USA.
 • Met, Ö. ve K. Oktay. 2011. “Fiyatlandırmada Etkili ve Güncel Bir Yaklaşım Olarak Müşteri Odaklı Fiyatlandırma Stratejisi Üzerine Kuramsal Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), Adana.
 • Oluç, M. 2006. Temel Pazarlama Kavramları, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Perreault, W. D. ve E. J. Mccarthy. 2002. Basic Marketing: A Global Managerial Approach, McGraw-Hill Irwin Comp, 14th Edition, New York, USA.
 • Sevgener, A. S. ve R. Hacırüstemoğlu. 2000. Yönetim Muhasebesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Güncelleştirilmiş 6. Baskı, İstanbul.
 • Tek, Ö. B. ve E. Özgül. 2007. Modern Pazarlama İlkeleri Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım, Birleşik Matbaacılık, 2. Baskı, İzmir.
 • Yükçü, S. 2007. Yöneticiler İçin Muhasebe: Yönetim Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
 • Yükselen, C. 2013. Pazarlama İlkeler – Yönetim – Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara.

FİYATLANDIRMA KARARLARINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ MALİYETLEME SİSTEMLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELIK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3, 659 - 689, 30.09.2016

Öz

Serbest piyasa koşullarında fiyatlandırma kararlarının alınmasında alt sınırı maliyetler belirlerken üst sınırı müşteri algıları belirlemektedir. İşletmeler bu iki parametre arasında optimum fiyatı belirlemeye çalışmaktadır. İşletmelerin benimsedikleri yaklaşımlar değişkenlik gösterse de maliyet bilgileri tüm yaklaşımlar için temel referans kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Çünkü fiyatlandırma kararlarında temel çıkış noktası maliyet bilgileridir. Buradan hareketle, bu çalışma temel olarak geleneksel maliyetleme modelleri ile çağdaş maliyetleme modellerinde üretilen maliyet bilgilerinin fiyatlandırma kararlarına etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Altunışık, R. Ş. Özdemir ve Ö. Torlak. 2006. Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, Geliştirilmiş 4. Baskı, İstanbul.
 • Badem, C. ve D. Fırat. 2011. “Temel Pazarlama Bileşenleri Açısından Muhasebe Verilerinin Kullanılması: Pazarlama Muhasebesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), Kocaeli.
 • Blythe, J. 2006. Marketing. Sage Publications. London. UK.
 • Erdoğan, N. ve M. Saban. 2010. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta Basım Yayım Dağıtım, Geliştirilmiş 5. Baskı, İstanbul.
 • Garcia, R. 2014. Creating and Marketing New Products and Services, CRC Press, USA.
 • Kotler, P. ve G. Armstrong. 2012. Principles of Marketing, Pearson Prentice Hall, 14th Editinon, New Jersey, USA.
 • Küçüksavaş, N. 2002. Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Yönetim Açısından Bilgisayar Uygulamalı Maliyet Muhasebesi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Lamb, C. W., J. F. Hair ve C. McDaniel. 2009. Marketing, SouthWestern Cengage Learning, 10th Edition, USA.
 • Met, Ö. ve K. Oktay. 2011. “Fiyatlandırmada Etkili ve Güncel Bir Yaklaşım Olarak Müşteri Odaklı Fiyatlandırma Stratejisi Üzerine Kuramsal Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), Adana.
 • Oluç, M. 2006. Temel Pazarlama Kavramları, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Perreault, W. D. ve E. J. Mccarthy. 2002. Basic Marketing: A Global Managerial Approach, McGraw-Hill Irwin Comp, 14th Edition, New York, USA.
 • Sevgener, A. S. ve R. Hacırüstemoğlu. 2000. Yönetim Muhasebesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Güncelleştirilmiş 6. Baskı, İstanbul.
 • Tek, Ö. B. ve E. Özgül. 2007. Modern Pazarlama İlkeleri Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım, Birleşik Matbaacılık, 2. Baskı, İzmir.
 • Yükçü, S. 2007. Yöneticiler İçin Muhasebe: Yönetim Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
 • Yükselen, C. 2013. Pazarlama İlkeler – Yönetim – Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Kadir TUTKAVUL Bu kişi benim
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Orhan ELMACI Bu kişi benim
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2016
Başvuru Tarihi 16 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tutkavul, K. & Elmacı, O. (2016). FİYATLANDIRMA KARARLARINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ MALİYETLEME SİSTEMLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELIK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 18 (3) , 659-689 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/54714/747325