Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Yurdu Mimari Proje Tasarım Süreci

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 183 - 192, 25.12.2019
https://doi.org/10.30785/mbud.553165

Öz

İçinde bulunduğumuz yüzyılda değişen konfor algısı ve teknolojik gelişmeler ile bütünleşik bir yaşam tarzı, fiziksel mekân tasarımlarını da etkilemektedir. Bu değişim süreci öğrenci yurtlarının asıl kullanıcıları olan öğrencilerin beklenti ve taleplerine de yansımaktadır. Öğrenci yurtları salt barınma ve çalışma alanlarının karşılandığı bir yer olmaktan öte öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlayan yeni bir rol üstlenmektedir. Bu araştırmanın kapsamı öğrenci yurdu mimari proje tasarım süreci ve mekânsal talep ve beklentilerinin tanımlanmasıdır. Özellikle son 10 yılda ülkemizde artan üniversite sayısı, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin barınma problemlerinin artmasına yol açmıştır. Bu kapsamda kamu veya özel sektör eliyle öğrenci yurdu projeleri yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi için planlanan öğrenci yurt binası için temel özelliklerin tespit edilmesi ve elde edilen bina tasarım sürecinde elde edilen deneyimlerin paylaşılmasıdır. Bu aynı zamanda bir süreç tasarımını kapsar. Araştırmada öğrenci yurdu örneğinde kullanıcı katılımını sürece dâhil eden bir mimari tasarım süreci ve bu süreç sonunda ortaya çıkan mekân organizasyonu tanımlanmaktadır. Araştırmada elde edilen bulguların, İçinde bulunduğumuz yüzyılda değişen yaşama, çalışma alanlarının yanı sıra sosyal aktivite ve rekreasyon alanları beklentilerinin önem kazandığını göstermektedir. Bununla birlikte gelişen teknolojik ilişkiler bağlamında yurt binalarından yeni beklentiler oluştuğu görülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bir taraftan mimari tasarım sürecine ilişkin yenilikçi bir yaklaşım geliştirirken diğer taraftan ülkemizde kamu, özel ve kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde yeni yapılacak öğrenci yurdu binaları için önemli ipuçları sunmaktadır. 

Kaynakça

 • Aktaş, E. (2017). Yurtlarda Kullanıcı Gereksinimleri Ve Mersin Kız Öğrenci Yurdu Örneğinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı, Lefkoşa.
 • Arlı, E. (2013). Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 173-178.
 • Bayazıt, N. (1994). Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Gündoğdu, A. (2014). Suffa'dan Yurt'a Öğrenci Yatılı Hizmetleri. Eğitime Bakış: Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 10(30), 1-2.
 • Henriksen, L. (2015). Nordvest Dormıtory - Sustainable Student Housing. Master Thesis, Aalborg University - Department of Architecture, Design and Media Technology.
 • İzgi, U. (1999). Mimarlıkta süreç, kavramlar-ilişkiler. 1.baskı, İstanbul: Yem Yayınları.
 • Karadayı Yenice, T. (2018). Birlikte Tasarım Deneyiminin Ardından; HKÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim ve Uygulama Binası Tasarım Süreci. Artium, 6 (1), 9-16.
 • Karadayı Yenice, T. (2019). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Konukevi Mimari Tasarımı. Artium, 7 (1), 50-56.
 • Ketizmen, Önal G. (2011). Yaratıcılık ve kültürel bağlamda mimari tasarım süreci. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1),155-162.
 • Lawson, B. (1990). How designers think. Boston: Butterworth Architecture Press.
 • Sak, H. K. (2015). Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) Barınan Yükseköğretim Öğrencilerinin 'Yurt'a İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi (Anadolu Yakası Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Taş, B., Türkan, O. (2016). Üniversite Öğrencileri İkametgâh Durumu ve Şehir İlişkileri. Journal of International Social Research, 9(47), 403-410.

Architectural Project Design Process of Hasan Kalyoncu University Student Dormitory

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 183 - 192, 25.12.2019
https://doi.org/10.30785/mbud.553165

Öz

In the present century, an integrated lifestyle with changing perception of comfort and technological developments also affects physical space designs. This process of change is reflected in the expectations and demands of the students who are the main users of the dormitories. The dormitories are not only a place for housing and working areas but also a new role that contributes to the socialization of students. The scope of this research is the definition of student dormitory architectural project design process and spatial demands and expectations. Especially in the last 10 years, the number of universities in our country has led to an increase in the housing problems of undergraduate and graduate students. In this context, student dormitory projects are carried out by public or private sector. The aim of this study is to determine the basic characteristics for the student dormitory building planned for Hasan Kalyoncu University and to share the experiences gained in the building design process. This also includes a process design. In the study, an architectural design process that includes user participation in the example of dormitory and the space organization that emerged at the end of this process are defined. The findings of the study show that the expectations of the social activity and recreation areas, as well as the changing areas of life, working areas, have changed in the current century. However, there are new expectations from the dormitories in the context of developing technological relations. On the one hand, the findings obtained from the research provide an innovative approach to the architectural design process and on the other hand provide important clues for the new dormitory buildings in the public, private and public-private sector.

Kaynakça

 • Aktaş, E. (2017). Yurtlarda Kullanıcı Gereksinimleri Ve Mersin Kız Öğrenci Yurdu Örneğinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı, Lefkoşa.
 • Arlı, E. (2013). Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 173-178.
 • Bayazıt, N. (1994). Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Gündoğdu, A. (2014). Suffa'dan Yurt'a Öğrenci Yatılı Hizmetleri. Eğitime Bakış: Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 10(30), 1-2.
 • Henriksen, L. (2015). Nordvest Dormıtory - Sustainable Student Housing. Master Thesis, Aalborg University - Department of Architecture, Design and Media Technology.
 • İzgi, U. (1999). Mimarlıkta süreç, kavramlar-ilişkiler. 1.baskı, İstanbul: Yem Yayınları.
 • Karadayı Yenice, T. (2018). Birlikte Tasarım Deneyiminin Ardından; HKÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim ve Uygulama Binası Tasarım Süreci. Artium, 6 (1), 9-16.
 • Karadayı Yenice, T. (2019). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Konukevi Mimari Tasarımı. Artium, 7 (1), 50-56.
 • Ketizmen, Önal G. (2011). Yaratıcılık ve kültürel bağlamda mimari tasarım süreci. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1),155-162.
 • Lawson, B. (1990). How designers think. Boston: Butterworth Architecture Press.
 • Sak, H. K. (2015). Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) Barınan Yükseköğretim Öğrencilerinin 'Yurt'a İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi (Anadolu Yakası Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Taş, B., Türkan, O. (2016). Üniversite Öğrencileri İkametgâh Durumu ve Şehir İlişkileri. Journal of International Social Research, 9(47), 403-410.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tülay KARADAYI YENİCE> (Sorumlu Yazar)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7063-6520
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 12 Nisan 2019
Kabul Tarihi 27 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karadayı Yenice, T. (2019). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Yurdu Mimari Proje Tasarım Süreci . Journal of Architectural Sciences and Applications , 4 (2) , 183-192 . DOI: 10.30785/mbud.553165