PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1, 59 - 101, 01.01.2012

Öz

Kaynakça

 • BAYRAMOĞLU ALADA, Adalet; “Dönüşüme Açılan Kapı: Mahalle” Yerel Yönetimler Sempozyumu, 01-02/11/2000,
 • AKIN, Özden; Yönetişim ve Katılım: Yerel Gündem 21 Süreci ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Türkiye- Almanya), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003,
 • ARIKBOĞA, Erbay; “Boşluk Doldurucu ve Aracı Kurum: Mahalle Muhtarlığı” Yerel Yönetimler Sempozyumu, 01-02/11/2000,
 • AYDINLI, Halil İbrahim; Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Belediyeler, Ankara 2004,
 • AYTAÇ, Fethi; Mahalle Muhtarının El Kitabı 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004,
 • BOZLAĞAN, Recep/DEMİRKAYA Yüksel; Türkiye’de Yerel yönetimler, Ankara, Mart 2008,
 • DERBİL, Süheyp; İdare Hukuk, Beşinci Bası, Ankara 1959, birimidir. Bu açıdan bakıldığında bu kurumu etkisizleştirmek yerine bilakis daha da güçlendirmek gerekir. Aksi takdirde insanların yönetime bağlılığı, saygısı azalır ve toplumsal huzursuzluklar baş gösterir.
 • BAYRAMOĞLU ALADA, Adalet; “Dönüşüme Açılan Kapı: Mahalle” Yerel Yönetimler Sempozyumu, 01-02/11/2000,
 • AKIN, Özden; Yönetişim ve Katılım: Yerel Gündem 21 Süreci ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Türkiye- Almanya), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003,
 • ARIKBOĞA, Erbay; “Boşluk Doldurucu ve Aracı Kurum: Mahalle Muhtarlığı” Yerel Yönetimler Sempozyumu, 01-02/11/2000,
 • AYDINLI, Halil İbrahim; Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Belediyeler, Ankara 2004,
 • AYTAÇ, Fethi; Mahalle Muhtarının El Kitabı 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004,
 • BOZLAĞAN, Recep/DEMİRKAYA Yüksel; Türkiye’de Yerel yönetimler, Ankara, Mart 2008,
 • DERBİL, Süheyp; İdare Hukuk, Beşinci Bası, Ankara 1959,
 • ERGENÇ, Özer; Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine, Osmanlı Araştırmaları, Cilt IV, ERTEN, Metin; Nasıl Bir Yerel Yönetim, Mart 1999,
 • ERYILMAZ, Bilal; Kamu Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul 1997,
 • GÖZLER, Kemal; İdare Hukuk, Cilt I, 2003,
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref/TAN, Turgut; İdare Hukuku Genel Esaslar, Cilt I, Ankara 2001,
 • GÜNDAY, Metin; İdare Hukuku, 2003,
 • KARAARSLAN, Mehmet; Özerklik ve Denetim Açısından Yerel Yönetimler Reformu, Ankara 2008,
 • KAZICI, Ziya; “Osmanlılarda Mahalle İmamları ve Yerel Yönetim İlişkisi”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, Cilt I, Editörler: Vecdi AKYÜZ, Seyfettin ÜNLÜ, İstanbul 1996,
 • KOÇBERBER, Seyit; Yeni Belediye Yasası İle Mahalle Yönetimi, Sayıştay Dergisi, Sayı 56, Ocak-Mart 2005,
 • NADAROĞLU, Halil; Mahalli İdareler, 1998,
 • ORTAYLI, İlber; Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri, Ankara 2000,
 • TORTOP, Nuri/AYKAÇ, Burhan/YAYMAN, Hüseyin/ÖZER, M. Akif; Mahalli İdareler, Ankara 2008,
 • ULUSOY, Ahmet/AKDEMİR, Tekin; Mahalli İdareler Teori- Uygulama-Maliye, Ankara 2010,
 • YILDIRIM, Selahattin; Yerel Yönetim ve Demokrasi, 1993,
 • UYAP Mevzuat Programı http://ektup.dpt.gov.tr. http://www.abgs.gov.tr. http://www.tbmm.gov.tr. http://www.tdk.gov.tr http://www.uhdigm.adalet.gov.tr.

MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1, 59 - 101, 01.01.2012

Öz

Mahalle, toplumsal yapı içinde insanların bir arada yaşadıkları en alt yönetim kademesidir. Mahalle, insanların sosyalleşmesi, bireylerin birbirleriyle yakın iletişim kurması gibi birtakım işlevleri görmenin yanı sıra devlet-vatandaş arasındaki birtakım yönetim ilişkilerinin kurulmasını da sağlamaktadır. Mahalle ve yönetimi Osmanlı-Türk devlet geleneğinde de köklü bir yere sahiptir. Sağlam tarihi ve toplumsal kökleri olan ve gerek bireyler arasında gerekse de devlet yönetimi alanında birçok fonksiyon eda eden mahalle yönetimi, günümüzde yavaş yavaş önemini yitirmeye başlamıştır. Özellikle, büyükşehirlerin ve büyük ölçekli mahallelerin kurulması ile birlikte, mahalle ve yönetimi, kendisinden beklenen faydayı sağlayamaz duruma gelmiştir. Mahalle ve yönetimine ilişkin yasal mevzuatın günümüz koşullarında yeniden düzenlenmemesi de mahalle kurumunun önemini yitirmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmamızda, öncelikle, mahalle ve yönetiminin tarihi gelişimi ve kökleri incelenecek, akabinde ülkemizdeki yasal düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalar ele alınacak ve son olarak da mahalle ve yönetiminin etkinleştirilmesine ilişkin birtakım önerilerde bulunulacaktır

Kaynakça

 • BAYRAMOĞLU ALADA, Adalet; “Dönüşüme Açılan Kapı: Mahalle” Yerel Yönetimler Sempozyumu, 01-02/11/2000,
 • AKIN, Özden; Yönetişim ve Katılım: Yerel Gündem 21 Süreci ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Türkiye- Almanya), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003,
 • ARIKBOĞA, Erbay; “Boşluk Doldurucu ve Aracı Kurum: Mahalle Muhtarlığı” Yerel Yönetimler Sempozyumu, 01-02/11/2000,
 • AYDINLI, Halil İbrahim; Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Belediyeler, Ankara 2004,
 • AYTAÇ, Fethi; Mahalle Muhtarının El Kitabı 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004,
 • BOZLAĞAN, Recep/DEMİRKAYA Yüksel; Türkiye’de Yerel yönetimler, Ankara, Mart 2008,
 • DERBİL, Süheyp; İdare Hukuk, Beşinci Bası, Ankara 1959, birimidir. Bu açıdan bakıldığında bu kurumu etkisizleştirmek yerine bilakis daha da güçlendirmek gerekir. Aksi takdirde insanların yönetime bağlılığı, saygısı azalır ve toplumsal huzursuzluklar baş gösterir.
 • BAYRAMOĞLU ALADA, Adalet; “Dönüşüme Açılan Kapı: Mahalle” Yerel Yönetimler Sempozyumu, 01-02/11/2000,
 • AKIN, Özden; Yönetişim ve Katılım: Yerel Gündem 21 Süreci ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Türkiye- Almanya), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003,
 • ARIKBOĞA, Erbay; “Boşluk Doldurucu ve Aracı Kurum: Mahalle Muhtarlığı” Yerel Yönetimler Sempozyumu, 01-02/11/2000,
 • AYDINLI, Halil İbrahim; Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Belediyeler, Ankara 2004,
 • AYTAÇ, Fethi; Mahalle Muhtarının El Kitabı 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004,
 • BOZLAĞAN, Recep/DEMİRKAYA Yüksel; Türkiye’de Yerel yönetimler, Ankara, Mart 2008,
 • DERBİL, Süheyp; İdare Hukuk, Beşinci Bası, Ankara 1959,
 • ERGENÇ, Özer; Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine, Osmanlı Araştırmaları, Cilt IV, ERTEN, Metin; Nasıl Bir Yerel Yönetim, Mart 1999,
 • ERYILMAZ, Bilal; Kamu Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul 1997,
 • GÖZLER, Kemal; İdare Hukuk, Cilt I, 2003,
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref/TAN, Turgut; İdare Hukuku Genel Esaslar, Cilt I, Ankara 2001,
 • GÜNDAY, Metin; İdare Hukuku, 2003,
 • KARAARSLAN, Mehmet; Özerklik ve Denetim Açısından Yerel Yönetimler Reformu, Ankara 2008,
 • KAZICI, Ziya; “Osmanlılarda Mahalle İmamları ve Yerel Yönetim İlişkisi”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, Cilt I, Editörler: Vecdi AKYÜZ, Seyfettin ÜNLÜ, İstanbul 1996,
 • KOÇBERBER, Seyit; Yeni Belediye Yasası İle Mahalle Yönetimi, Sayıştay Dergisi, Sayı 56, Ocak-Mart 2005,
 • NADAROĞLU, Halil; Mahalli İdareler, 1998,
 • ORTAYLI, İlber; Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri, Ankara 2000,
 • TORTOP, Nuri/AYKAÇ, Burhan/YAYMAN, Hüseyin/ÖZER, M. Akif; Mahalli İdareler, Ankara 2008,
 • ULUSOY, Ahmet/AKDEMİR, Tekin; Mahalli İdareler Teori- Uygulama-Maliye, Ankara 2010,
 • YILDIRIM, Selahattin; Yerel Yönetim ve Demokrasi, 1993,
 • UYAP Mevzuat Programı http://ektup.dpt.gov.tr. http://www.abgs.gov.tr. http://www.tbmm.gov.tr. http://www.tdk.gov.tr http://www.uhdigm.adalet.gov.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özcan ERDAGÖZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { mdergi175762, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2012}, volume = {0}, number = {1}, pages = {59 - 101}, title = {MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ}, key = {cite}, author = {Erdagöz, Özcan} }
APA Erdagöz, Ö. (2012). MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (1) , 59-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16881/175762
MLA Erdagöz, Ö. "MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2012 ): 59-101 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16881/175762>
Chicago Erdagöz, Ö. "MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2012 ): 59-101
RIS TY - JOUR T1 - MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ AU - Özcan Erdagöz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 101 VL - 0 IS - 1 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ %A Özcan Erdagöz %T MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ %D 2012 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 1 %R %U
ISNAD Erdagöz, Özcan . "MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 1 (Ocak 2012): 59-101 .
AMA Erdagöz Ö. MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2012; 0(1): 59-101.
Vancouver Erdagöz Ö. MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2012; 0(1): 59-101.
IEEE Ö. Erdagöz , "MAHALLE YÖNETİMİ VE GELECEĞİ", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 1, ss. 59-101, Oca. 2012