PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4, 176 - 221, 01.04.2014

Öz

That foreigner’s work in another country is generally restricted by that country and in case foreigners carry out certain procedures, they will be given work permit. Work permit system for foreigners, which is disorganized in our country, has been sought to be recovered by Law No: 4817 passed in 2003. By way of the entry into force of this Law, the Ministry of Labor gives work permit, save for the exceptions. In particular, delays and difficulties experienced with regard to obtaining qualification licenses for the employment of technical staff needed for foreign direct investment have led to amendments of this Law. With the amendments in 2010, prior authorization system has been introduced for the ones who will be employed in professional services and the principle that no document of professional competence shall be required from the ones working at non-professional services has been set out. An application has been filed to the Constitutional Court with the claim for annulment of the amendments mentioned above. The Court has rejected the application on the grounds that the regulation is in accordance with the principles of the state of law and equality. The Court, by the decision it has rendered, has approved of the continuation of prior authorization system which meets an important need

Kaynakça

 • Kitap ve Makaleler Akad, Mehmet ve Dinçkol, Abdullah, 1982 Anayasası: Madde
 • Gerekçeleri ve Maddelerle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, (Alkım, İstanbul: 1998)
 • Altuğ, Berin C., “Yabancılar ve İş Hukuku”, Adalet Dergisi, Yıl: 58, Temmuz-Ekim 1967
 • Arslan, Hakan, Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzinleri Rejimi, Çimento İşveren Dergisi, Sayı:5, Cilt:22, 2008
 • Berki, Osman Fazıl, Devletler Hususi Hukuku, Cilt-I-Tabiiyet ve Yabancılar Hukuku, 6. Bası, Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara, 1966
 • Cengiz, İştar, “Türk Hukukunda Yabancıların İş Sözleşmesi Ehliyeti”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 19, 2008/4.
 • Çelikel, Aysel ve Gelgel, Günseli, Yabancılar Hukuku, Beta Yayınları, Yenilenmiş 15. Baskı, Nisan, 2009
 • Çiçekli, Bülent, Yabancıların Çalışma İzinleri, TİSK, Yayın No: 240, Ankara 2004, s. 35-37
 • ÇSGB, http://www.yabancicalismaizni.gov.tr/tr/documents/ mesleki_hizmetler.doc, Erişim Tarihi:16.8.2010
 • Dworkin, Ronald, Hakları Ciddiye Almak, (Çev: Ahmet Ulvi Türkbağ) Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2007
 • Ekşi, Nuray, Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, Beta Yayınları, 2. Bası, İstanbul, 2007
 • Ergin, Hediye, “Yabancıların Çalışma ve İkamet İzninin İş Sözleşmesine Etkisi”, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 4, Sayı:16, 2007
 • Gençler, Ayhan, Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği ve Türkiye Örneği, http://www.debud.org/Html/dergi/28/hkiral.pdf, Erişim Tarihi: 2010
 • İzgi, Ömer ve Gören, Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Cilt I (TBMM basımevi, Ankara: 2002)
 • Kayıhan, Şaban, Ticaret Hukukunun Küreselleşmesi Bakımından Yabancı Yatırımların Uluslararası Boyutuna Bakış, Prof. Dr. Fahiman TEKİL’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003
 • Kral, Halis, Yabancıların Türkiye’de Çalışma Esasları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayınları, Nisan 2006
 • Kral, Halis, “Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Ülkemizde Yabancı Kaçak İşçilikle Mücadelede Alınan Önlemler”, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt:3, Sayı:28, Kış 2008
 • Laçiner, Vedat, Yabancılar ve Yabancı Olmayanlar – Almanya’da ve Türkiye’de Hukuki Statü, USAK, 29-30 Kasım 2007 Tarihlerinde
 • Yapılan Uluslararası Çalıştayda Sunulan Tebliğ, http://www.kas. de/tuerkei/tr/publications/14877/, erişim tarihi: 15.10.2011
 • Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 8. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005
 • Özdemir, Burhan, ‘Yabancı İşçilerin Türkiye’ de Çalışma Hakkı’, Hukuku ve İktisat Dergisi, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Ağustos 2000
 • Seviğ, Muammer Raşit ve Vedat Raşit, Devletler Hususi Hukuku, Baskı, İstanbul, 1970
 • Strang, Lee J., “The Role of the Common Good in Legal and Constitutional Interpretation” University of St. Thomas Law Journal Vol.3:1, 2005
 • Torun, Yıldırım, Ronald Dworkin’in Hukuk ve Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik ve Özgürlük Sorunu, Savaş Yayınevi, Ankara, 2008
 • U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report 2008, (ABD tarafından yayınlanan 2008 yılı İnsan Ticareti Raporu), http:// www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/
 • Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve Türkiye, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayını, İstanbul, 1994
 • Kanunlar ve Diğer Düzenlemeler 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 • TBMM, 4817 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi, http://www.tbmm. gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss463.pdf, Erişim Tarihi: 4.6.2010
 • TBMM, 4817 sayılı Kanunun Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nu Raporu, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ donem23/yil01/ss463.pdf, Erişim Tarihi: 4.6.2010
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 29.8.2003 gün ve 25214 sayılı RG’de yayımlanmış olup, 2010 gün ve 27469 sayıl RG’de yayımlanan yönetmelik ile bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4, 176 - 221, 01.04.2014

Öz

Yabancıların başka bir ülkede çalışmaları genellikle o ülke tarafından kısıtlanmakta ve belli prosedürleri tamamlamaları halinde yabancılara çalışma izni verilmektedir. Ülkemizde dağınık olan yabancıların çalışma izinleri sistemi 2003 yılında çıkarılan 4817 sayılı Kanunla toparlanmaya çalışılmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle çalışma izinlerini istisnalar dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) vermektedir.Özellikle doğrudan yabancı yatırımlarda ihtiyaç duyulan teknik personelin istihdamı için yeterlilik alınmasında yaşanan gecikme ve güçlükler, bahsedilen Kanunda değişiklik yapılmasına neden olmuştur. 2010 yılında yapılan değişiklikler ile mesleki hizmetlerde çalıştırılacaklara ön izin sistemi tanınmış ve mesleki hizmetler dışında çalışacaklardan mesleki yeterlilikle ilgili belge istenmemesi esası getirilmiştir. Bahsedilen değişiklilerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur. Mahkeme düzenlemenin hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırı olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. Mahkeme verdiği kararla önemli bir ihtiyacı gideren ön izin sisteminin devamına onay vermiştir

Kaynakça

 • Kitap ve Makaleler Akad, Mehmet ve Dinçkol, Abdullah, 1982 Anayasası: Madde
 • Gerekçeleri ve Maddelerle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, (Alkım, İstanbul: 1998)
 • Altuğ, Berin C., “Yabancılar ve İş Hukuku”, Adalet Dergisi, Yıl: 58, Temmuz-Ekim 1967
 • Arslan, Hakan, Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzinleri Rejimi, Çimento İşveren Dergisi, Sayı:5, Cilt:22, 2008
 • Berki, Osman Fazıl, Devletler Hususi Hukuku, Cilt-I-Tabiiyet ve Yabancılar Hukuku, 6. Bası, Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara, 1966
 • Cengiz, İştar, “Türk Hukukunda Yabancıların İş Sözleşmesi Ehliyeti”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 19, 2008/4.
 • Çelikel, Aysel ve Gelgel, Günseli, Yabancılar Hukuku, Beta Yayınları, Yenilenmiş 15. Baskı, Nisan, 2009
 • Çiçekli, Bülent, Yabancıların Çalışma İzinleri, TİSK, Yayın No: 240, Ankara 2004, s. 35-37
 • ÇSGB, http://www.yabancicalismaizni.gov.tr/tr/documents/ mesleki_hizmetler.doc, Erişim Tarihi:16.8.2010
 • Dworkin, Ronald, Hakları Ciddiye Almak, (Çev: Ahmet Ulvi Türkbağ) Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2007
 • Ekşi, Nuray, Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, Beta Yayınları, 2. Bası, İstanbul, 2007
 • Ergin, Hediye, “Yabancıların Çalışma ve İkamet İzninin İş Sözleşmesine Etkisi”, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 4, Sayı:16, 2007
 • Gençler, Ayhan, Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği ve Türkiye Örneği, http://www.debud.org/Html/dergi/28/hkiral.pdf, Erişim Tarihi: 2010
 • İzgi, Ömer ve Gören, Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Cilt I (TBMM basımevi, Ankara: 2002)
 • Kayıhan, Şaban, Ticaret Hukukunun Küreselleşmesi Bakımından Yabancı Yatırımların Uluslararası Boyutuna Bakış, Prof. Dr. Fahiman TEKİL’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003
 • Kral, Halis, Yabancıların Türkiye’de Çalışma Esasları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayınları, Nisan 2006
 • Kral, Halis, “Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Ülkemizde Yabancı Kaçak İşçilikle Mücadelede Alınan Önlemler”, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt:3, Sayı:28, Kış 2008
 • Laçiner, Vedat, Yabancılar ve Yabancı Olmayanlar – Almanya’da ve Türkiye’de Hukuki Statü, USAK, 29-30 Kasım 2007 Tarihlerinde
 • Yapılan Uluslararası Çalıştayda Sunulan Tebliğ, http://www.kas. de/tuerkei/tr/publications/14877/, erişim tarihi: 15.10.2011
 • Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 8. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005
 • Özdemir, Burhan, ‘Yabancı İşçilerin Türkiye’ de Çalışma Hakkı’, Hukuku ve İktisat Dergisi, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Ağustos 2000
 • Seviğ, Muammer Raşit ve Vedat Raşit, Devletler Hususi Hukuku, Baskı, İstanbul, 1970
 • Strang, Lee J., “The Role of the Common Good in Legal and Constitutional Interpretation” University of St. Thomas Law Journal Vol.3:1, 2005
 • Torun, Yıldırım, Ronald Dworkin’in Hukuk ve Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik ve Özgürlük Sorunu, Savaş Yayınevi, Ankara, 2008
 • U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report 2008, (ABD tarafından yayınlanan 2008 yılı İnsan Ticareti Raporu), http:// www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/
 • Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve Türkiye, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayını, İstanbul, 1994
 • Kanunlar ve Diğer Düzenlemeler 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 • TBMM, 4817 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi, http://www.tbmm. gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss463.pdf, Erişim Tarihi: 4.6.2010
 • TBMM, 4817 sayılı Kanunun Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nu Raporu, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ donem23/yil01/ss463.pdf, Erişim Tarihi: 4.6.2010
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 29.8.2003 gün ve 25214 sayılı RG’de yayımlanmış olup, 2010 gün ve 27469 sayıl RG’de yayımlanan yönetmelik ile bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Selami ER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { mdergi175794, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2014}, volume = {0}, number = {4}, pages = {176 - 221}, title = {YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ}, key = {cite}, author = {Er, Dr. Selami} }
APA Er, D. S. (2014). YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (4) , 176-221 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16884/175794
MLA Er, D. S. "YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2014 ): 176-221 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16884/175794>
Chicago Er, D. S. "YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2014 ): 176-221
RIS TY - JOUR T1 - YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ AU - Dr. Selami Er Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 176 EP - 221 VL - 0 IS - 4 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ %A Dr. Selami Er %T YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ %D 2014 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 4 %R %U
ISNAD Er, Dr. Selami . "YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 4 (Nisan 2014): 176-221 .
AMA Er D. S. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2014; 0(4): 176-221.
Vancouver Er D. S. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2014; 0(4): 176-221.
IEEE D. S. Er , "YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖN İZİN MÜESSESESİ", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 4, ss. 176-221, Nis. 2014