PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1, 1 - 35, 01.01.2012

Öz

Kaynakça

 • Akkan, M.: Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sıra Cetveline Karşı Konulması, (Legal Mihder 2008/3, S. 11, s.647- 676).
 • Arkan, S. : Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2005
 • Von Tuhr, A.: Borçlar Hukuku’nun Umumi Kısmı, İstanbul , C.I, (Çev: Cevat Edege). Arslan, R.: “Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi” (Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974 s.81– ), (Kısaltılmışı: Alacakların Haczi).
 • Ayhan, R.: Limit Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul Barlas, N.: Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul 1998.
 • Buz, V.: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.
 • Çamoğlu, E.: Limited Ortaklığının Sermaye Alacaklarının Haczi, (Batider 1971, C.6 S.1 s.57–68).
 • Deynekli, A.: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanunun Uygulanması, ( Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, s 741-760), Ankara 2010.
 • Domaniç, H.; Kıymetli Evraka Bağlanması Mümkün Hakların Haciz Kabiliyeti, (Batider 1970, C.5, S.4, s. 750- 771).
 • Eriş, G.: Uygulamalı Kooperatifler Hukuku, Ankara 1999.
 • Erişir, E.: Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007.
 • İyilikli, A.C.: İİK 120/2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Bir Karar Gerekçesi Üzerine Tahlillere ve Düşünceler, (Legal Mihder /1, C.8.S.21). Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku II Şirketler Hukuku, Ankara 1973.
 • Kuru, B.: Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, Ankara 2002,(Kısaltılmışı: Alacakların Haczi).
 • Oğuzman, M. K./ Barlas, N.: Medeni Hukuk Temel Kavramlar, İstanbul 2000.
 • Özbalcı, Y.: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamalar, Ankara 2010. KAYNAKÇA
 • Akkan, M.: Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sıra Cetveline Karşı Konulması, (Legal Mihder 2008/3, S. 11, s.647- 676).
 • Arkan, S. : Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2005
 • Von Tuhr, A.: Borçlar Hukuku’nun Umumi Kısmı, İstanbul , C.I, (Çev: Cevat Edege). Arslan, R.: “Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi” (Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974 s.81– ), (Kısaltılmışı: Alacakların Haczi).
 • Ayhan, R.: Limit Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul Barlas, N.: Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul 1998.
 • Buz, V.: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.
 • Çamoğlu, E.: Limited Ortaklığının Sermaye Alacaklarının Haczi, (Batider 1971, C.6 S.1 s.57–68).
 • Deynekli, A.: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanunun Uygulanması, ( Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, s 741-760), Ankara 2010.
 • Domaniç, H.; Kıymetli Evraka Bağlanması Mümkün Hakların Haciz Kabiliyeti, (Batider 1970, C.5, S.4, s. 750- 771).
 • Eriş, G.: Uygulamalı Kooperatifler Hukuku, Ankara 1999.
 • Erişir, E.: Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007.
 • İyilikli, A.C.: İİK 120/2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Bir Karar Gerekçesi Üzerine Tahlillere ve Düşünceler, (Legal Mihder /1, C.8.S.21). Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku II Şirketler Hukuku, Ankara 1973.
 • Kuru, B.: Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, Ankara 2002,(Kısaltılmışı: Alacakların Haczi).
 • Oğuzman, M. K./ Barlas, N.: Medeni Hukuk Temel Kavramlar, İstanbul 2000.
 • Özbalcı, Y.: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamalar, Ankara 2010.
 • Poray, R./ Tekinalp,Ü./Çamoğlu, E.: Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul 2005.
 • Sebük, M. T.: Şufa, Vefa ve İştira Hakları, İstanbul 1951
 • Sempozyum.: Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Uluslar arası Ticaret Hukuku Sempozyumu, İstanbul Şubat 2008.
 • Serozan, R.: Tüzel Kişiler, İstanbul 1994.
 • Topuz, G.: Limited Şirketin Sermaye Alacağının Haczi, ( Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, s 2105-2113), Ankara 2010.
 • Uyar, T.: İcra Hukukunda Haciz, Manisa 1990.
 • Uyar, T.: Gerekçeli İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C.5 ( İİK.82–97) Ankara 2006 (Kısaltılmışı: Şerh- 2006).

HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1, 1 - 35, 01.01.2012

Öz

İcra ve İflas Kanunu 89. maddesi (İİK), borçlunun üçüncü kişi uhdesindeki kıymetli evraka bağlı olmayan mal, hak ve alacaklarının haczini düzenleyen özel bir düzenlemedir. Borçlu şirket tüzel kişiliğine karşı takibi kesinleştiren alacaklılar, bakiye sermaye borcu da dahil olmak üzere ortak uhdesinde şirkete ait mal, hak ya da alacak bulunması durumunda üçüncü kişi sıfatıyla şirket ortağına haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep edebileceklerdir. Zira borçlu şirketin ortağındaki alacak kalemleri malvarlığına dâhil olup, cebri icra hukukunda haczi ve devri kabil olmak kaydıyla alacaklıların istifadesine sunulacaktır. Bu sebeple, şirket borcundan dolayı şirkete borçlu olan ortak, şirkete göre üçüncü kişi konumundadır. Çalışmamız, şirket borçlarından ortakların sorumluluğu olmayıp, şirkete borçlu olan ortağın üçüncü kişi sıfatıyla sorumluluğu üzerinedir

Kaynakça

 • Akkan, M.: Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sıra Cetveline Karşı Konulması, (Legal Mihder 2008/3, S. 11, s.647- 676).
 • Arkan, S. : Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2005
 • Von Tuhr, A.: Borçlar Hukuku’nun Umumi Kısmı, İstanbul , C.I, (Çev: Cevat Edege). Arslan, R.: “Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi” (Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974 s.81– ), (Kısaltılmışı: Alacakların Haczi).
 • Ayhan, R.: Limit Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul Barlas, N.: Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul 1998.
 • Buz, V.: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.
 • Çamoğlu, E.: Limited Ortaklığının Sermaye Alacaklarının Haczi, (Batider 1971, C.6 S.1 s.57–68).
 • Deynekli, A.: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanunun Uygulanması, ( Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, s 741-760), Ankara 2010.
 • Domaniç, H.; Kıymetli Evraka Bağlanması Mümkün Hakların Haciz Kabiliyeti, (Batider 1970, C.5, S.4, s. 750- 771).
 • Eriş, G.: Uygulamalı Kooperatifler Hukuku, Ankara 1999.
 • Erişir, E.: Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007.
 • İyilikli, A.C.: İİK 120/2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Bir Karar Gerekçesi Üzerine Tahlillere ve Düşünceler, (Legal Mihder /1, C.8.S.21). Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku II Şirketler Hukuku, Ankara 1973.
 • Kuru, B.: Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, Ankara 2002,(Kısaltılmışı: Alacakların Haczi).
 • Oğuzman, M. K./ Barlas, N.: Medeni Hukuk Temel Kavramlar, İstanbul 2000.
 • Özbalcı, Y.: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamalar, Ankara 2010. KAYNAKÇA
 • Akkan, M.: Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sıra Cetveline Karşı Konulması, (Legal Mihder 2008/3, S. 11, s.647- 676).
 • Arkan, S. : Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2005
 • Von Tuhr, A.: Borçlar Hukuku’nun Umumi Kısmı, İstanbul , C.I, (Çev: Cevat Edege). Arslan, R.: “Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi” (Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974 s.81– ), (Kısaltılmışı: Alacakların Haczi).
 • Ayhan, R.: Limit Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul Barlas, N.: Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul 1998.
 • Buz, V.: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.
 • Çamoğlu, E.: Limited Ortaklığının Sermaye Alacaklarının Haczi, (Batider 1971, C.6 S.1 s.57–68).
 • Deynekli, A.: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanunun Uygulanması, ( Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, s 741-760), Ankara 2010.
 • Domaniç, H.; Kıymetli Evraka Bağlanması Mümkün Hakların Haciz Kabiliyeti, (Batider 1970, C.5, S.4, s. 750- 771).
 • Eriş, G.: Uygulamalı Kooperatifler Hukuku, Ankara 1999.
 • Erişir, E.: Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007.
 • İyilikli, A.C.: İİK 120/2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Bir Karar Gerekçesi Üzerine Tahlillere ve Düşünceler, (Legal Mihder /1, C.8.S.21). Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku II Şirketler Hukuku, Ankara 1973.
 • Kuru, B.: Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, Ankara 2002,(Kısaltılmışı: Alacakların Haczi).
 • Oğuzman, M. K./ Barlas, N.: Medeni Hukuk Temel Kavramlar, İstanbul 2000.
 • Özbalcı, Y.: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamalar, Ankara 2010.
 • Poray, R./ Tekinalp,Ü./Çamoğlu, E.: Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul 2005.
 • Sebük, M. T.: Şufa, Vefa ve İştira Hakları, İstanbul 1951
 • Sempozyum.: Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Uluslar arası Ticaret Hukuku Sempozyumu, İstanbul Şubat 2008.
 • Serozan, R.: Tüzel Kişiler, İstanbul 1994.
 • Topuz, G.: Limited Şirketin Sermaye Alacağının Haczi, ( Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, s 2105-2113), Ankara 2010.
 • Uyar, T.: İcra Hukukunda Haciz, Manisa 1990.
 • Uyar, T.: Gerekçeli İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C.5 ( İİK.82–97) Ankara 2006 (Kısaltılmışı: Şerh- 2006).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { mdergi180542, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2012}, volume = {0}, number = {1}, pages = {1 - 35}, title = {HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {İyilikli, Dr. Ahmet Cahit} }
APA İyilikli, D. A. C. (2012). HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (1) , 1-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/17283/180542
MLA İyilikli, D. A. C. "HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2012 ): 1-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/17283/180542>
Chicago İyilikli, D. A. C. "HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2012 ): 1-35
RIS TY - JOUR T1 - HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ AU - Dr. Ahmet Cahit İyilikli Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 35 VL - 0 IS - 1 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ %A Dr. Ahmet Cahit İyilikli %T HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ %D 2012 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 1 %R %U
ISNAD İyilikli, Dr. Ahmet Cahit . "HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 1 (Ocak 2012): 1-35 .
AMA İyilikli D. A. C. HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2012; 0(1): 1-35.
Vancouver İyilikli D. A. C. HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2012; 0(1): 1-35.
IEEE D. A. C. İyilikli , "HACİZ İHBARNAMESİ UYGULAMASINDA ŞİRKETE BORÇLU OLAN ORTAĞIN 3. KİŞİ SIFATIYLA SORUMLULUĞU VE RUCÜ İLİŞKİSİ", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 1, ss. 1-35, Oca. 2012