Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL

Yıl 2017, Cilt 0, Sayı 9, 11 - 37, 16.06.2017

Öz

İflasın ertelenmesi, borca batık haldeki sermaye şirketleri veya

kooperatifler için tanınmış bir kendine özgü geçici hukuki çaredir.

İflasın ertelenmesinin önemli bir koşulu olan borca batıklık hali, şirketin

mevcudunun pasiflerini karşılayamamasıdır. Ticaret mahkemesince

iflasın ertelenmesine re’sen karar verilememekte, borca batık olan bir

sermaye şirketinin bu yönde bir talebinin bulunması gerekmektedir.

İflasın ertelenmesi talebini inceleyen ticaret mahkemesi öncelikle borca

batıklığı tespit etmelidir. Sermaye şirketi veya kooperatif hakkında iflasın

ertelenmesine karar verebilmek için aynı zamanda sermaye şirketi veya

kooperatifin mali durumunun iyileşme ümidinin varlığı da gereklidir.

Bununla birlikte iflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için yeni bir

koşul olarak olağanüstü hal ilanının sona ermesi gerekir.

Kaynakça

 • ATALAY Oğuz, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir, 2007.
 • ATALAY Oğuz, Anonim Şirketlerin İflâsı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 1996.
 • BALCI Şakir, ”İflasın Ertelenmesi (Özellikle Usul Açısından Değerlendirmeler)” Manisa Barosu Dergisi, Temmuz 2005.
 • ÇAVDAR Seyit/BİÇKİN İnci, İflas ve iflasın Ertelenmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.
 • DELİDUMAN Seyithan, İflasın Ertelenmesinin Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli, 2008.
 • DERDİMAN R. Cengiz/ŞAHİN Ayşe, “Olağandışı Yönetimler KHK’lerinin Hukuki Rejimi ve Anayasa Karşısındaki Konumları”, Türk İdare Dergisi, Y. 2006, S. 451.
 • DOMANİÇ Hayri, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi, C. II, İstanbul 1988.
 • ERİŞ Gönen, Uygulamalı İflas ve Konkordato Hukuku Açıklamalar ve İçtihatlar, Aydın Yayınları, Ankara 1991.
 • ERMENEK İbrahim, İflasın Ertelenmesi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.
 • FRANKO Nişim, “Sermaye Şirketlerinde - Özellikle anonim Şirketlerde-İflas ve Tehiri” , Prof. Dr. Halûk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990.
 • GÖREN Ömer, “İflâsın Ertelenmesi Kurumunda Kavramların Amaca Uygun Yorumlanmasına Dair Bir Öneri”, ABD, Kış 2007/1.
 • GÖZLER Kemal, “Olağanüstü Hal Rejimlerinde Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sistemi ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Hukukî Rejimi”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1990, S. 4
 • GÜNEL Y. Mete, İflâs Davaları ve İflâsın Ertelenmesi,Yetkin Yayınları, Ankara 2006.
 • İMREGÜN Oğuz, Kolektif, Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar, Yasa Yayınları, İstanbul 1989.
 • KAYAR İsmail, Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Mimoza Yayıncılık, Konya 1999.
 • KURU Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, Legal Yayınevi, İstanbul 2016.
 • KURU Baki, İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Adalet Yayınları, İstanbul 2013.
 • KURU, Baki, “Pasifi Aktifinden Fazla Olan Sermaye Şirketlerinin İflası”, Makaleler, İstanbul 2006.
 • METİN Yüksel, Ölçülülük İlkesi, Seçkin, Ankara 2002.
 • MUŞUL Timuçin, İflasın Ertelenmesi, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.
 • OSKAY Mustafa/DEYNEKLİ Adnan / KOÇAK Coşkun / DOĞAN Ayhan, İİK Şerhi, C.IV, Vedat Kitapçılık, Ankara 2007.
 • ÖÇAL Akar, “Anonim Şirketlerde Mali Durumun Bozulmasının Ortaya Çıkardığı Bazı Hukuki Sorunlar” ATOD, 1975/6.
 • ÖZBEK Mustafa, “Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” MİHDER 2008/1.
 • ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 15. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.
 • ÖZEKES Muhammet,” İflasın Ertelenmesi”, LEGAL Hukuk Dergisi, Eylül 2005/ 33.
 • ÖZTEK Selçuk, İflasın Ertelenmesi, Arıkan Basım, İstanbul 2007.
 • ÖZTEK Selçuk,“İflasın Ertelenmesi”, Bankacılık Dergisi, Yıl: 2005 Sayı: 53, s.42.
 • PEKCANITEZ Hakan, Anonim Ortaklıkların İflası, Ankara 1991.
 • PEKCANITEZ Hakan, “İflasın Ertelenmesi” İBD. 2005, C. 79, S. 2.
 • PEKCANITEZ HAKAN/ATALAY OĞUZ/ÖZKAN Meral S./ÖZEKES Muhammet, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.
 • POROY Reha/TEKİNALP Ünal/ÇAMOĞLU Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, 13. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.
 • SAĞLAM Fazıl, “Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin Sınırları, Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 1984.
 • SAYHAN İsmet, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde Borca Batıklık Sebebiyle İflas ve İflasın Ertelenmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.
 • SAYHAN İsmet, “Anonim Şirketlerde Aktiflerin Pasifleri Karşılamamasının Sonucu Olarak İflas ve İflasın Ertelenmesi”, BATİDER, 2005, S. 11, C. XXIII.
 • TANÖR Bülent/ YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 15. Bası, Beta, İstanbul 2015.
 • TAŞPINAR AYVAZ Sema, İcra- İflas Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006.
 • TORAMAN Barış, İcra ve İflas Kanunu’na Göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflasın Ertelenmesi Talebi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.
 • TÜRK Ahmet, Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçlar, Nobel Yayınları, Ankara, 1999.
 • TÜRK Ahmet, “Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler”, DEÜHFD, C. VI, 2004/1.
 • UMAR Bilge, İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, İzmir 1973.
 • UMAR Bilge, “Aciz Hali - Borca Batıklık Kavramlarının Farkı ve Bu Yönden Yeni MK Metninin Düştüğü Bir Yanlışlık”, YÜHFD, C. I, 2004/1.
 • ÜSTÜNDAĞ Saim, İflâs Hukuku Esasları, İstanbul 2002.
 • ÜSTÜNDAĞ Saim, İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004.
 • ÜSTÜNDAĞ Saim, “Türk Ticaret Kanunu’nun 324’üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası Üzerine Düşünceler”, Günümüzde Yargı, 1980/47.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bahar AKBAŞ AYGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 0, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mdergi322464, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2017}, volume = {0}, number = {9}, pages = {11 - 37}, title = {İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL}, key = {cite}, author = {Akbaş Aygün, Bahar} }
APA Akbaş Aygün, B. (2017). İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (9) , 11-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/29931/322464
MLA Akbaş Aygün, B. "İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2017 ): 11-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/29931/322464>
Chicago Akbaş Aygün, B. "İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2017 ): 11-37
RIS TY - JOUR T1 - İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL AU - BaharAkbaş Aygün Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 37 VL - 0 IS - 9 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL %A Bahar Akbaş Aygün %T İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL %D 2017 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD Akbaş Aygün, Bahar . "İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 9 (Haziran 2017): 11-37 .
AMA Akbaş Aygün B. İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017; 0(9): 11-37.
Vancouver Akbaş Aygün B. İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017; 0(9): 11-37.
IEEE B. Akbaş Aygün , "İFLASIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI VE YENİ BİR KOŞUL OLARAK OLAĞANÜSTÜ HAL", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 9, ss. 11-37, Haz. 2017