Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI

Yıl 2021, Sayı: 18, 145 - 189, 17.12.2021
https://doi.org/10.18771/mdergi.1037985

Öz

7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordatoya ilişkin
maddelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden
birisi konkordato mühleti içerisinde rehnin paraya çevrilmesi yasağını
düzenleyen İİK m. 295/I hükmüdür. İlgili düzenlemeye göre, rehin
alacaklısı konkordato mühleti içerisinde borçluya karşı rehnin paraya
çevrilmesi yoluyla takip başlatabilir ancak, rehinli mal muhafaza altına
alınamaz ve satışı yapılamaz. Bununla birlikte 7327 sayılı Kanun ile İİK
m. 295’e ikinci fıkra eklenmek suretiyle rehnin paraya çevrilmesi yasağına
birtakım istisnalar getirilmiştir.
Bu çalışmada, öncelikle konkordato mühleti içerisinde rehnin paraya
çevrilmesi yasağı ve söz konusu yasağın geçerli olacağı zaman aralığı
üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise, yasağın kapsamına giren rehinli
alacaklılardan ne anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Son olarak, mühlet
içerisinde rehnin paraya çevrilmesi yasağının istisnaları, satışa izin
verilmesi ve satışın ne şekilde yapılacağı ile satıştan elde edilen gelirin
nasıl ödeneceği konuları ele alınmıştır.

Kaynakça

 • AKİL, Cenk, Sorularla Adî Konkordato, Ankara 2019, (“Konkordato”).
 • AKİL, Cenk, “Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (28.02.2018 Tarih ve 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Göre”, TBBD 2019/141, (s.227-252) (“Sonuçlar”).
 • ALBAYRAK, Hakan, İflâs Dışı Adî Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları, Ankara 2020.
 • AKSOY, Mehmet Ali, “Yeni Bir Kurum Olarak Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni’nin Ticarî İşletme Rehni İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, ABD Y.2018, S.1, (s.53-90).
 • ALTAY, Sümer/ESKİOCAK, Ali, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, 5.B., İstanbul 2019.
 • ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/ HANAĞASI, Emel, İcra ve İflâs Hukuku, 6.B., Ankara 2020.
 • ARSLANPINAR TAT, Tuğçe, “İcra Dairesi Tarafından Vaktinden Evvel Satış”, TBBD Y.2020, S.151, (s.199-234).
 • ATAKAN, Murat Can, “Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi”, SÜHFD Y.2018, S.2, (s.397-441).
 • ATALAY, Oğuz/ATALI, Murat/ERDOĞAN, Ersin, “Üçüncü Kişi Rehniyle Güvence Altına Alınmış Olan Alacakların Borçlunun Konkordato Nisabında Dikkate Alınıp Alınamayacağı Meselesi” (https://blog.lexpera.com.tr/ucuncu-kisirehniyle- guvence-altina-alinmis-olan-alacaklarin-borclunun-konkordatonisabinda- dikkate-alinip-alinamayacagi-meselesi/ (Erişim: 16.08.2021).
 • ATALI, Murat, “Konkordatoda Kesin Mühlet ve Sonuçları”, 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Editör Prof. Dr. Muhammet Özekes, İstanbul 2018, (s.85-110).
 • ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin, İcra ve İflâs Hukuku, 3.B., Ankara 2020.
 • BAYDAK, Ecrin, Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni, İstanbul 2018.
 • BERKİN, Necmettin M., İflâs Hukuku Dersleri, İstanbul 1972.
 • BİLGEN, Mahmut, İflâs, İflâsın Ertelenmesi, Konkordato ve Yargılama Usûlü, 2.B., Ankara 2016.
 • BİLGİN, Hikmet, “6750 Sayılı Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na İcra-İflâs Hukuku Açısından Genel Bir Bakış”, TAAD Y.2017, S.31, (s.619-657).
 • BÖRÜ, Levent, “Adî Konkordatoda Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi”, İnÜHFD Y.2019, S.1, (s.173-186).
 • ÇİFTÇİ, Pınar, İcra Hukukunda Menfaat Dengesi (Menfaat Dengesi), Ankara 2010.
 • DURAN, Rukiye, Konkordato Mühleti ve Alacaklılar Bakımından Sonuçları, Ankara 2020.
 • ERMENEK, İbrahim, İflâsın Ertelenmesi, 2.B., Ankara 2010.
 • GÖLE, Celal/AYDOĞAN, Gökhan, “Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, BATİDER Y.2017, S.1, (s.5-51).
 • GÖKÇEN, Onurcan, Konkordatoda Rehinli ve Finansal Kiralamaya Konu Mal ve Alacakların Hukuki Durumu, Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.
 • GÜLER, Mikdat/KABAKÇI, Mahmut, “Adî Konkordatoda Rehinli Alacakların Hukuki Durumu”, İBD 2004/1, (s.88-104).
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper, “6750 Sayılı Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Bakımından Temerrüt Sonrası Haklar”, Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu, (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 16 Şubat 2018, Ankara 2018, (s.199-225).
 • GÜRDOĞAN, Burhan, Türk-İsviçre İcra ve İflâs Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, Ankara 1967.
 • HASIRCI, Hakan, “6750 Sayılı Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun İcra ve İflâs Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, BATİDER Y.2017, S.2, (s.207-269), (“Rehin”).
 • HÄUSERMANN, Marco/HOFER, Urs, Pfandrechte in der Insolvenz / III. Pfandrechte in der Insolvenz / 2. - 4., Sanierung und Insolvenz von Unternehmen VII, EIZ - Europa Institut Zürich 2016 , Swisslex (Erişim: 27.09.2021).
 • HUNKELER, Daniel/ WOHL, Georg J.: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Art. 310 SchKG, SK - Schulthess Kommentar, 4.Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3.Auflage von Carl Jaeger, 2017, Swisslex (Erişim: 26.09.2021).
 • KALE, Serdar, “7101 Sayılı İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Çerçevesinde İflâs Dışı Adî Konkordato”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y.2018, S.1, (s.213-269), (“Adî Konkordato”).
 • KALE, Serdar, Yeni Konkordato Hukuku, Editör: Prof. Dr. Selçuk Öztek, 2.B., Ankara 2019, (“Yeni Konkordato”).
 • KOÇ, Evrin/KONURALP, Cengiz Serhat/CANDEMİR, Mehmet Ünsal, 7327 Sayılı Kanun İle 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun Konkordatoya İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2021.
 • KREN KOSTKIEWICZ, Jolanta, SchKG Kommentar Art. 124, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, OFK - Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), 20. aktualisierte Auflage 2020, Swisslex (Erişim: 25.09.2021).
 • KURU, Baki, İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara 2013.
 • KÖROĞLU, Anıl, “Rehinli Malın Konkordato Mühleti İçinde Paraya Çevrilmesi Yasağı (İİK m 295)”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 2020/1, (s.139- 160).
 • MUŞUL, Timuçin, İflâsın Ertelenmesi, 2.B., İstanbul 2010.
 • OĞUZ, Sefer, “Ticarî İşlemlerde Teslimsiz Tescilli Taşınır Rehni”, Bankacılar Dergisi Y.2017, S.100, (s.3-32).
 • OĞUZMAN, Kemal M./SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, 16.B., İstanbul 2013.
 • ÖZEKES, Muhammet, “Konkordatoya Başvuru ve Geçici Mühlet Kararı”, 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Editör Prof. Dr. Muhammet Özekes, İstanbul 2018, (s.43-83).
 • ÖZMUMCU, Seda, Cebri İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış, İstanbul 2005.
 • ÖZTEK, Selçuk, “Adî Konkordatoda Üçüncü Kişi Rehninin Akıbeti Hakkında Bazı Düşünceler” (https://legal.com.tr/blog/genel/adi-konkordatoda-ucuncukisi- rehninin-akibeti-hakkinda-bazi-dusunceler/. (Erişim: 30.07.2021) (“Adî Konkordatoda”).
 • ÖZTEK, Selçuk, İflâsın Ertelenmesi, İstanbul 2007 (“İflâsın Ertelenmesi”).
 • PEKCANITEZ, Hakan, “İflâsın Ertelenmesi”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Makaleler II, İstanbul 2016, (s.19-68).
 • PEKCANITEZ, Hakan/ERDÖNMEZ, Güray, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018.
 • PEKCANITEZ, Hakan/SİMİL, Cemil, “Asıl Borçlu Hakkında Verilen İflâsın Ertelenmesi Kararı Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satışına Engel Olur mu? (Karar İncelemesi)”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2016, S.2, (s.435-450).
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ ÖZEKES, Muhammet, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2021.
 • POSTACIOĞLU, İlhan E., Konkordato, İstanbul 1965.
 • SARISÖZEN, Serhat, Konkordato, 5.B., Ankara 2021.
 • SCHLEGEL, Roger/ZOPFI, Markus, SchKG Art. 124, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, SK - Schulthess Kommentar, 4.Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3.Auflage von Carl Jaeger, 2017, Swisslex (Erişim: 26.09.2021).
 • SEROZAN, Rona, “Taşınmaz Rehni”, İÜHFM Y.2006, S.2, (s.301-324).
 • SİMİL, Cemil, Konkordatoda Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları, İstanbul 2020.
 • SİRMEN, A. Lale, Eşya Hukuku, Ankara 2013.
 • SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral, “7101 Sayılı Kanunla Getirilmiş Değişiklikler Çerçevesinde Adî Konkordatoda Alacaklılar Kurulu”, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato,” MİHBİR 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018, (s.107-121).
 • ŞAHİN, Çağatay Serdar, Amerikan Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Konkordato Mühletinin Alacaklılar Yönünden Sonuçları, İstanbul 2020.
 • TANRIVER, Süha, Konkordato Komiseri, Ankara 1993 (“Komiser”).
 • TANRIVER, Süha, “4949 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Adî Konkordato İle İlgili Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti Ve Değerlendirilmesi”, TBBD 2004/51, (s.67-90), (“Değişiklik”).
 • TUNCER KAZANCI, İdil, “Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Kurulan Rehinlerde Rehinli Alacaklının Tatmin Edilmesi”, İnÜHFD Y. 2019, S.1, (s.73-86).
 • TUNÇ YÜCEL, Müjgan, Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları, İstanbul 2020 (“Mühletin Sonuçları”).
 • TUNÇ YÜCEL, Müjgan, Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, İstanbul 2010 (“Banka”).
 • TUNÇ YÜCEL, Müjgan, “Üçüncü Kişinin Malı Üzerindeki Rehinle Temin Edilen Alacağın Konkordatodaki Durumu”, https://blog.lexpera.com.tr/ucuncukisinin- mali-uzerindeki-rehinle-temin-edilen-alacagin-konkordatodakidurumu/ (Erişim: 15.08. 2021).
 • ULUKAPI, Ömer, Konkordatonun Feshi, Konya, Mimoza 1998, (“Konkordato”).
 • ULUKAPI, Ömer, “Konkordatonun Sonuçları”, SÜHFD Y. 2000, S.1-2, s.9- 61, (“Sonuçları”).
 • UMBACH-SPAHN, Brigitte/KESSELBACH, Stephan/BOSSART, Stefan, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 297 SchKG, SK - Schulthess Kommentar, 4.Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3.Auflage von Carl Jaeger, 2017, Swisslex (Erişim: 02.09.2021) (Umbach-Spahn/ Kesselbach/Bossart, Art. 297 SchKG).
 • UMBACH-SPAHN, Brigitte/KESSELBACH, Stephan/BOSSART, Stefan, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 298 SchKG, SK - Schulthess Kommentar, 4.Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3.Auflage von Carl Jaeger, 2017, Swisslex (Erişim: 27.09.2021) (Umbach-Spahn/ Kesselbach/Bossart, Art. 298 SchKG).
 • UYAR, Talih, Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri, Ankara 2019, (“Konkordato”).
 • UYAR, Talih, “Kıymeti Süratle Düşen veya Muhafazası Masraflı Olan Malların Pazarlıkla Satışı (İİK. mad. 113/II; 119/4)”, Yargı Dünyası, Y.2016, S.249, (s.23- 28) (“Pazarlıkla Satış”).
 • ÜSTÜNDAĞ, Saim, İflâs Hukuku, İstanbul 2009 (“İflâs”).
 • ÜSTÜNDAĞ, Saim, İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004, (“İcra”).
 • YEŞİLOVA, Bilgehan, [Selçuk Öztek/Ali Cem Budak/Müjgan Tunç Yücel/ Bilgehan Yeşilova/Serdar Kale], Yeni Konkordato Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2019.
 • YILMAZ, Ejder, “Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre Rehinli Alacaklının Alacağını Tahsil Etme Yolları”, Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 16 Şubat 2018, Ankara 2018, (s.227-258) (“Rehin”).
 • YILMAZ, Ejder, “Dünden Bugüne İcra İflâs Kanunumuz”, SÜHFD Y.2003, S.3-4, (s.9-45), (“Dünden Bugüne”).
 • YURTMAN, Hazalcan, 6750 Sayılı Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uyarınca Temerrüt Sonrası Haklar, İstanbul 2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nesibe KURT KONCA
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0003-4638-6132
Türkiye


Seyhan SELÇUK
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0001-5074-6722
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA
KURT KONCA, N., & SELÇUK, S. (2021). ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(18), 145-189. https://doi.org/10.18771/mdergi.1037985
MLA
KURT KONCA, Nesibe ve Seyhan SELÇUK. “ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18, 2021, ss. 145-89, doi:10.18771/mdergi.1037985.
Chicago
KURT KONCA, Nesibe, ve Seyhan SELÇUK. “ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18 (Aralık 2021): 145-89. https://doi.org/10.18771/mdergi.1037985.
EndNote
KURT KONCA N, SELÇUK S (01 Aralık 2021) ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 18 145–189.
ISNAD
KURT KONCA, Nesibe - SELÇUK, Seyhan. “ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 18 (Aralık 2021), 145-189. https://doi.org/10.18771/mdergi.1037985.
AMA
KURT KONCA N, SELÇUK S. ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Aralık 2021;(18):145-189. doi:10.18771/mdergi.1037985
Vancouver
KURT KONCA N, SELÇUK S. ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2021(18):145-89.
IEEE
N. KURT KONCA ve S. SELÇUK, “ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18, ss. 145–189, Aralık 2021, doi: 10.18771/mdergi.1037985.
JAMA
KURT KONCA N, SELÇUK S. ADÎ KONKORDATODA REHİNLİ MALIN SATIŞ YASAĞI VE İSTİSNALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2021;:145–189.