Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ

Yıl 2021, Sayı: 18, 253 - 282, 17.12.2021
https://doi.org/10.18771/mdergi.1038012

Öz

Türk hukukunda düzenlenen maddî anlamda ölüme bağlı
tasarruflar arasında en sık tercih edilenler, mirasçı atama ve belirli
mal bırakma (vasiyet) olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak zaman
içerisinde söz konusu tasarruf lehdarlarının, ölüme bağlı tasarrufa
dayalı haklarını ortaya koyabilmeleri ile bu haklarını üçüncü kişilere
karşı ileri sürebilmeleri ve ispat edebilmeleri için, hakkın dayanağını
teşkil eden şeklî anlamda ölüme bağlı tasarrufun yanında bazı
belgelerin düzenlenmesi ihtiyacı oluşmuştur. İşte çalışmanın konusunu
oluşturan atanmış mirasçılık belgesi ve vasiyet alacaklısı belgesi,
ölüme bağlı tasarruf lehdarlarının muhtemel hak kayıplarını önlemek
ve ispat kolaylığı sağlamak amacıyla hukuk düzenlerinde öngörülen
çözümlerdendir. Eldeki çalışmada, bahse konu mirasçı atama ve belirli
mal bırakma (vasiyet) kavramları açıklandıktan sonra, bu iki belgenin
fonksiyonu irdelenmiş ve atanmış mirasçılık belgesi ve vasiyet alacaklısı
belgesinin düzenlenme usullerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Kaynakça

 • ANTALYA O.Gökhan/SAĞLAM İpek, Miras Hukuku, 3.Baskı, İstanbul, 2015
 • AYAN Mehmet, Eşya Hukuku -I- Zilyetlik ve Tapu Sicili, Gözden Geçirilmiş 14.Baskı, Ankara, 2020
 • BAYGIN Cem, Vasiyetnamelerle İlişkin İhtiyat Tedbirleri ve Özellikle Vasiyetnamenin Tenfizi Meselesi, EBYÜHFD, C.3, S.1, Erzincan, 1999, s.235-262
 • BELGESAY Reşit Mustafa, Türk Kanunu Medenisi Şerhi, Üçüncü Kitap- Miras, 4.Baskı, İstanbul, 1952
 • BOLAK Ahmet Ertuğrul, Uygulamada Miras ve Tereke Hukuku, İstanbul, 1980
 • ÇABRİ Sezer, Miras Hukuku Şerhi, C.2 (TMK md.575-639), İstanbul, 2020
 • DALAMANLI Lütfü, Miras Hukuku Tatbikatı (Açıklamalı-Örnekliİçtihatlı), Ankara, 1975
 • DEMİR Mehmet, Vasiyetnamelerin Açılması ve Yerine Getirilmesi, TBB Dergisi, C.7, S.3, Ankara, 1995, 342-377
 • DURAL Mustafa/ÖZ Turgut, Türk Özel Hukuku C.IV Miras Hukuku, 11.Bası, İstanbul, 2017
 • EM Ali/ SÖZEN Ayten/ YILMAZ Zümra/ KAÇAK Nazif, Açıklamalı- Gerekçeli Türk Medeni Kanunu ve Uygulama Kanunu, Ankara, 2002
 • EREN Fikret/YÜCER AKTÜRK İpek, Türk Miras Hukuku, 2.Baskı, Ankara, 2019
 • ERİŞGİN Nuri, Mirasçılık Belgesi, Ankara, 2013
 • ERMAN Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, 9.Basım, İstanbul, 2020
 • ESCHER Arnold, Medeni Kanun Şerhi-Miras Hukuku, Çev. Sabri Şakir Ansay, Ankara, 1949
 • ESENER Turhan/GÜVEN Kudret, Eşya Hukuku, Genişletilmiş ve 6750 Sayılı Kanun Eklenmiş 8.Baskı, Ankara, 2019
 • GENÇCAN Ömer Uğur, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Genişletilmiş 2.Baskı, Ankara, 2007 (Medeni)
 • GENÇCAN Ömer Uğur, Miras Hukuku, 3.Baskı, Ankara, 2016 (Miras)
 • GÖKÇE Erdoğan, Mirasçılık Belgesi Düzenleme Yetkisinin Noterlere Verilmesi Üzerine Görüşler, İstanbul Barosu Dergisi, C.85, S.5, İstanbul, 2011, s.235-242
 • GÖKTÜRK Hüseyin Avni, Türk Medeni Hukuku Üçüncü Kitap-Miras Hukuku, 2.Basım, Ankara, 1947
 • GÖNENSAY Ahmet Samim, Hukuku Medeniyeden Miras Hukuku, İstanbul, 1932-1933 (Miras)
 • GÖNENSAY A.Samim, Medeni Hukuk C.III - Miras Hukuku, İstanbul, 1938 (Miras Hukuku)
 • GÖNENSAY Samim/BİRSEN, Kemalettin, Miras Hukuku, 2.Bası, İstanbul, Ahmet Said Matbaası, 1963
 • HELVACI İlhan, Gerekçeli-Karşılaştırmalı-İçtihatlı-Notlu Türk Medeni Kanunu, C.3, Miras Hukuku, 1.Baskı, İstanbul, 2013
 • İMRE Zahit/ERMAN Hasan, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 13.Basım, İstanbul, 2017
 • İNAL Nihat, Örnek Karar Dilekçelerle Açıklamalı Türk Medeni Yasası (Miras-Eşya Davaları), C.2, Yenilenmiş 3.Baskı, Ankara, 2012
 • İNAN Ali Naim/ERTAŞ Şeref/ALBAŞ, Hakan, İnan Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, Mevzuattaki Değişikliklere ve Uygulamalardaki Yeniliklere Göre Genişletilmiş ve Güncellenmiş 9.Baskı, Ankara, 2015
 • İYİLİKLİ Ahmet Cahit, Mirasçılık (Veraset) Belgesinin Hukuk Yargılamasındaki Görünümü, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y.5, S.9, Ankara, 2017, s.281-382
 • KAÇAK Nazif, Yeni İçtihatlarla Yeni Miras Hukuku, 1.Bası, Ankara, 2006
 • KILIÇOĞLU Ahmet, Miras Hukuku, Genişletişmiş 8.Bası, Ankara, 2018
 • KOCAAĞA Köksal, Mirasçılık Belgesi (MK md.598), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX, S.1-2, Ankara, 2004, s.83-105
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip, Miras Hukuku, Hiç Değişiklik Yapılmamış 3.Bası, İstanbul, 1987
 • KÖPRÜLÜ Bülent, Miras Hukuku Dersleri, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 2.Bası, İstanbul, 1985
 • KURŞAT Zekeriya, Terekenin Korunması Önlemleri, İstanbul, 2010
 • KURŞAT Zekeriya, Noterlere Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi Yetkisinin Tanınması Hakkında Değerlendirme, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul, 2011, s.583-596
 • NOMER Haluk Nami/ERGÜNE Mehmet Serkan, Eşya Hukuku (Zilyetlik ve Tapu Sicili), Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2.Bası, İstanbul, 2015
 • OĞUZMAN M. Kemal, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6.Bası, İstanbul, 1995
 • OĞUZMAN M.Kemal/SELİÇİ Özer/OKTAY-ÖZDEMİR Saibe, Eşya Hukuku, Güncellenmiş ve Eklemeler Yapılmış 22.Bası, İstanbul, 2020
 • ÖZMEN İsmail, Açıklamalı-İçtihatlı-Uygulamalı Tereke Hukuku Davaları, Ankara, 1997
 • ÖZTAN Bilge, Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), 7.Bası, Ankara, 2016
 • ÖZUĞUR Ali İhsan, Türk Medeni Kanunu’ndan Önce ve Sonra Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4.Baskı, C.1, Ankara, 2016
 • SEROZAN Rona/ENGİN Baki İlkay, Miras Hukuku, Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, 2018
 • ŞENER Esat, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Medenî Kanunu, Ankara, 1991 (Medeni)
 • ŞENER Esat, Eski ve Yeni Miras Hukuku (Şerh), Ankara, 1988 (Miras Şerhi)
 • ŞENER Esat, Uygulamada ve Teoride Her Yönü ile Vasiyet Hukuku, Ankara, 1995 (Vasiyet)
 • SİRMEN A.Lâle, Eşya Hukuku, 7.Baskı, Ankara, 2019
 • TUOR Pierre, İsviçre Medeni Kanununun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Birinci Kısım, Çev. Amil Artus, Ankara, 1956

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Furkan OLGAÇ
ADALET BAKANLIĞI
0000-0003-4155-925X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA
OLGAÇ, F. (2021). ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(18), 253-282. https://doi.org/10.18771/mdergi.1038012
MLA
OLGAÇ, Furkan. “ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18, 2021, ss. 253-82, doi:10.18771/mdergi.1038012.
Chicago
OLGAÇ, Furkan. “ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18 (Aralık 2021): 253-82. https://doi.org/10.18771/mdergi.1038012.
EndNote
OLGAÇ F (01 Aralık 2021) ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 18 253–282.
ISNAD
OLGAÇ, Furkan. “ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 18 (Aralık 2021), 253-282. https://doi.org/10.18771/mdergi.1038012.
AMA
OLGAÇ F. ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Aralık 2021;(18):253-282. doi:10.18771/mdergi.1038012
Vancouver
OLGAÇ F. ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2021(18):253-82.
IEEE
F. OLGAÇ, “ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18, ss. 253–282, Aralık 2021, doi: 10.18771/mdergi.1038012.
JAMA
OLGAÇ F. ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ VE VASİYET ALACAKLISI BELGESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2021;:253–282.