Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 15 - 26, 30.06.2020

Öz

Bu çalışmada okul kavramına yönelik metafor araştırmalarının değerlendirmesi amaçlanmıştır. Okul kavramına ilişkin metafor araştırmalarının değerlendirilmesi meta sentez yöntemiyle yapılmıştır. Türkiye örnekleminde, okul kavramına ilişkin araştırmaların saptanacağı veri tabanları öncelikle belirlenmiştir. Veri tabanı olarak ULAKBİM, Google Akademik, YÖK Tez Merkezi, YÖK Akademik tarama tabanları kullanılmıştır. Bu çalışma Türkiye’de 2008-2019 yılları arasında yayınlanmış olan okul kavramına ilişkin 17 nitel araştırmayı kapsamaktadır. Okul kavramına ilişkin araştırmalar incelendiğinde aile/ev/yuva metaforu çoğunlukla üretildiği ayrıca bilgi yuvası ve hapishane metaforunun da önemli düzeyde üretildiği görülmüştür. Katılımcıların ürettikleri olumlu metaforların yanında olumsuz metaforlar da ürettikleri gözlemlenmiştir. Okullar hakkında olumsuz metafor üreten katılımcıların bir kısmının öğretmen olması ise dikkat çekicidir. Öneri olarak okuldaki öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve diğer eğitim paydaşlarının etkilendiği pozitif bir okul iklimi oluşturulmalıdır.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Ateş, Ö. T. (2016). Öğrencilerin öğretmen ve okul metaforları.Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 78-93.*
 • Baker, C. (1995).Zorunlu eğitime hayır.(Çev: Ayşegül Sönmezay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çuhadar, A. & Sarı, M. (2007). Göç yollarında eğitim: İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okula ilişkin algılarının göç bağlamında değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Ertürk, R .(2017). İlkokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin metaforik algıları .e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (3) ,1-15.
 • Erwin, E. J.,Brotherson, M. J., &Summers, J. A. (2011). Understandingqualitativemetasynthesis: Issuesandopportunities in earlychildhoodinterventionresearch. Journal of EarlyIntervention, 33(3), 186-200.
 • Finfgeld-Connett, D. (2018). A guidetoqualitative meta-synthesis. New York:Routledge
 • Kaya, M. & Koca, İ. (2020). Okul müdürü kavramına ilişkin metafor araştırmalarının incelenmesi: Bir meta–sentez çalışması. Alanyazın, 1(1), 23-38.
 • Kramer, N.S. (1995). Tarih Sümer'de başlar. (Çev: Muazzez İlmiye Çığ). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
 • Korkmaz, F. &Bağçeci, B. (2013).Lise öğrencilerinin "Üniversite" kavramına ilişkin metaforik algıların incelemesi.Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 187-204.
 • Miles, M, B.,&Huberman, A. M. (1994). Qualitative dataanalysis: An expandedsourcebook. ThousandOaks, CA: Sage.
 • Ogurlu, Ü.,Öpengin, E., & Hızlı, E. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin okul ve öğretmene ilişkin metaforik algıları.DumlupinarUniversityJournal of SocialScience/Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (46), 67-83.*
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özen, H , Güleş, H , Aypay, A . (2016). İlköğretim okulu öğrencilerinin okula, aileye ve sosyal çevreye ilişkin değer yargıları . Eğitim ve insani bilimler dergisi: Teori ve uygulama(6), 51-74.
 • Polat, S.,& Ay, O. (2016). Meta-sentez: kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 52-64.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2020). Metaphor.02.04.2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/adresinden erişilmiştir.
 • Şimşek, H.,& Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2018). Eğitime giriş (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Toker Gökçe, A , Bülbül, T . (2014). Okul bir insan bedenidir: Meslek lisesi öğrencilerinin okul algılarına yönelik bir metafor çalışması .Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 63-88 .
 • Yıldızlı, H.,Erdol, T. A., Baştuğ, M., & Bayram, K. (2018). Türkiye’de öğretmen kavramı üzerine yapılan metafor araştırmalarına yönelik bir meta-sentez çalışması.Eğitim ve Bilim, 43(193),1-43.
 • * Dahil edilen araştırmalar Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. (Yayınlanmamış yükseklisans tezi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Eskişehir.*
 • Bülbül, T.,& Toker-Gökçe, A. (2015). Meslek lisesi öğrencilerinin metaforik okul algıları: işlevselci bir yaklaşım. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(2), 273-291.*
 • Balcı, F. A. (2011). Metaphoricalimages of school: School perceptions of primary education supervisors. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (44),51-70.*
 • Doğan, D. (2014). Öğretmen adaylarının perspektifinden okul kavramının metaforlarla analizi.Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3), 361-382.*
 • Erdost Özenir, G. (2019). Birleştirilmiş sınıf ve müstakil sınıf öğretmenlerinin okul kavramı ile ilgili metaforlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.*
 • İşeri, E. T.,&Akin, U. (2019). Perceptions of rimary school teacher candida testo wards theturkis heducation system, school, teacher, andstudent: A metaphor analysis. International Journal of Higher Education, 8(4),239-253.*
 • Kara, M.,&Bozbayındır, F. (2019). Aday öğretmenlerin okul kavramına ilişkin algıları: Bir metafor çalışması. Anatolian Turk Education Journal, 1(1), 18-34.*
 • Karakaya, C.(2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinde var olan okul, öğretmen ve okul yönetimi algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi: Giresunili örneği (Yayınlanmamış yüksel lisans tezi). Giresun Üniversitesi,Giresun. *
 • Kuyumcu, F. N.,& Özsarı, İ. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğretmen ve okul kavramlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi.Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (özel sayı), 396-407.*
 • Mazlum, A. A.,& Balcı, A.(2018). Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerine göre okul: bir metafor çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 1-26.*
 • Nalçacı, A.,& Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 239-258.*
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları.Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358.*
 • Özdemir, S.,& Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 295-322.*
 • Özdemir, T. Y.,& Erol, E., C. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının okul, öğretmenlik ve öğrenci kavramlarına ilişkin algıları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 215-244.*
 • Saban, A. (2008).Okula ilişkin metaforlar.Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 55(55), 459-496.*

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma makalesi
Yazarlar

İrfan KOCA (Sorumlu Yazar)
ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0003-3442-1308
Türkiye


Metin KAYA
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8287-4929
Türkiye


Süleyman GÖKÇİMEN
ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-6962-8416
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 26 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mead927990, journal = {Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2717-8390}, address = {}, publisher = {İstanbul Medeniyet Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {15 - 26}, doi = {}, title = {TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Kaya, Metin and Gökçimen, Süleyman} }
APA Koca, İ. , Kaya, M. & Gökçimen, S. (2020). TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI . Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 15-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/63456/927990
MLA Koca, İ. , Kaya, M. , Gökçimen, S. "TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI" . Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 15-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/63456/927990>
Chicago Koca, İ. , Kaya, M. , Gökçimen, S. "TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 15-26
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI AU - İrfan Koca , Metin Kaya , Süleyman Gökçimen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 26 VL - 5 IS - 1 SN - 2717-8390- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI %A İrfan Koca , Metin Kaya , Süleyman Gökçimen %T TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI %D 2020 %J Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2717-8390- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Koca, İrfan , Kaya, Metin , Gökçimen, Süleyman . "TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2020): 15-26 .
AMA Koca İ. , Kaya M. , Gökçimen S. TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI. MEAD. 2020; 5(1): 15-26.
Vancouver Koca İ. , Kaya M. , Gökçimen S. TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 15-26.
IEEE İ. Koca , M. Kaya ve S. Gökçimen , "TÜRKIYE’DE OKUL KAVRAMINA İLIŞKIN METAFOR ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDIRILMESI: BIR META SENTEZ ÇALIŞMASI", Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 15-26, Haz. 2020