Cilt: 7 Sayı: 2, 29.10.2023

Yıl: 2023

Editöryal

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

 •       Acta Medica Alanya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesinin resmi bilimsel yayın organıdır. Derginin öncelikli amacı tıp alanında yapılan, bilimsel açıdan nitelikli ve literatüre yeni bir katkı sunacak olan klinik ve deneysel araştırma yazılarını yayınlamaktır. Ayrıca, uygulamayı geliştirmek, bilgi paylaşımına katkıda bulunmak, eğitim ve araştırmanın sürekliliğini sağlamaktır. 

 • Genel tıp alanlarını ilgilendiren tüm konulardaki bilimsel yazılar derginin kapsamındadır. Acta Medica Alanya dergisi bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan ,açık erişimli süreli yayın organıdır. Acta Medica Alanya, birçok yazı türünü kabul eder. Orijinal makalelerin yanısıra kısa rapor, derleme yazıları, olgu sunumları, editöre mektuplar, eğitim yazıları, literatür özetleri ve kongre/toplantı izlenimlerini de yayınlar. Dergi yılda üç sayı yayımlanır.

http://www.icmje.org/Yazım kurallarıyla ilgili genel açıklamalar:

 • 2017-2019 arasında üç yıllık süreçte Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır. Dergimiz 2020-1.sayıdan itibaren sadece İngilizce olarak yayımlanacaktır.  Bununla birlikte yazılar Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Türkçe özetlerde, Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır (http://tdk.org.tr) Anatomik terimlerin Latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Yayın dili konusunda bazı ayrıntılara "Yazarlar için bilgiler" kısmından ulaşabilirsiniz.

 • Ana dili İngilizce olmayan yazarlarımızın İngilizce olarak yazıp dergimize gönderdikleri makaleler için profesyonel İngilizce editöryal hizmeti almalarını tavsiye ederiz.

 • Yayınlanması istenen metnin dayandığı çalışma, daha önce başka yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayınlanmış bir ön bildirinin bitmiş haline yer verilebilir.

 • Yazıların hemen işleme konulabilmesi için belirtilen yazım kurallarına tam olarak uygun olması gereklidir. Editör ve Yayın Danışma Kurulu yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir.

 • Dergide yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Bu nedenle başvuru mektubunda telif hakkının dergiye bırakılacağı açıklanmalıdır. Ayrıca metnin tüm yazarlarca okunduğunu ve onaylandığını belirten bir ifade bulunmalıdır.  

 • Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar teslim ettikleri her şeyin birer kopyasını saklamalıdır.

 • İşlemleri yürütülüp karar aşamasında  olan yazıların, makul bir neden olmadan geri çekilme talebi “ret” kapsamına girmektedir.

 • Acta Medica Alanya Dergisi makale başvuru ücreti ve ya işlem ücreti uygulamamaktadır.

 • Dergide yayımlanan makaleler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesinin resmi görüşünü temsil etmez.

 • Yayımlanan makale derginin malı olur. Derginin kabul edilmeyen yazıları kısmen veya tamamen iade etme zorunluluğu yoktur.

 • Türkçe ve İngilizce tam metinlere Genel Ağ (İnternet) ulaşımı ücretsizdir (https://dergipark.org.tr/medalanya).

 • Yazı Türleri:

 • Acta Medica Alanya, birçok yazı türünü kabul eder. Orijinal makalelerin yanısıra kısa rapor, derleme yazıları, olgu sunumları, editöre mektuplar, eğitim yazıları, literatür özetleri ve kongre/toplantı izlenimlerini de yayınlar.

 • Araştırma Makaleleri: Acta Medica Alanya, tüm alanlarda yapılmış orijinal klinik (normal veya hasta bireylerle yapılan) veya deneysel (insan, hayvan veya in-vitro) araştırma makalelerini kabul eder. Bu makaleler randomize kontrollü çalışmalar, gözleme dayalı çalışmaları (kohort, olgu-kontrollü veya kesitsel), tanısal doğruluk çalışmaları, sistematik derlemeleri ve meta-analizleri, randomize olmayan davranışsal ve halk sağlığı girişimsel çalışmaları, deneysel hayvan çalışmaları veya başka klinik ve deneysel çalışmaları içerebilir.

 • Olgu Sunumları: Acta Medica Alanya, ilginç, eğitici veya nadir karşılaşılan olgu sunumlarını yayınlar.

 • Derlemeler: Acta Medica Alanya, hastalıklarının doğal seyri, güncel tanı ve tedavi yaklaşımları hakkında klinisyenlere yönelik olarak yazılan klinik derlemeleri, hastalıklarının mekanizması ve tedavisinin bilimsel temeli üzerine yapılan temel bilim derlemelerini ve yeni ilaçlar ve cihazlar hakkında yazılmış güncel derlemeleri yayınlar.

 • Kısa raporlar; İlgili alanda önemli katkısı olabilecek araştırma verilerini kısa ve öz olacak şekilde içermelidir. Kısa raporlarda Türkçe ve İngilizce başlık, tek paragraf olacak şekilde Türkçe ve İngilizce özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere anahtar kelime yer almalıdır. Kısa raporlarda en fazla iki tablo ve bir şekil/grafik/resim bulunmalıdır. Bölümlendirilmiş özet hazırlanmasına gerek yoktur.

 • Editöre Mektup: Bu yazılar Acta Medica Alanya’da yayınlanmış bir makale hakkında yapılan yorumları, eleştirileri ve katkıları içeren yazılardır. Bu yazılarda, üzerine yorum yapılan makalenin yazarlarına cevap hakkı tanınır. Editöre mektup yazılarında üzerine yorum yapılan makale kaynaklar arasında verilmelidir. Editöre mektuplar, hakkında yorum yapılan makalenin yazılı olarak basımından sonraki 4 hafta içinde gönderilmelidir.

 • Eğitim Yazısı: Son yıllarda araştırma sonuçları ile kesinleşen, akademik düzeydeki eğitimde yerini alan ve klinik uygulamada yer bulan bilgiler ayrıntıları ile sunulur.

 • Yazıların Hazırlanması:

 • Yazının tümünün 5000 kelimeden az olması gerekmektedir. İlk sayfa hariç tüm yazıların sağ üst köşelerinde sayfa numaraları bulunmalıdır. Yazıda, konunun anlaşılmasında gerekli olan sayıda ve içerikte tablo ve şekil bulunmalıdır. Yazılar en fazla üç tablo içermelidir. Şekil ve resim sayısı en fazla üç olabilir.  

 • Genel Format: Tüm yazılar A4 boyutlarında yazılmalı, sayfanın kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm kalacak şekilde düzenlenmelidir. Kaynaklar makale içinde yapılan atıf sırasına göre dizilmelidir. Dergimiz ilke olarak, makalelerde Türkçe yayınların da kaynak gösterilmesini önermektedir. Kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil metnin tümü 1,5 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tireleme olmadan ve 11 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Mümkün olduğu sürece metinler, semboller ve diğer özel karakterler için “Arial” yazı biçimi kullanılmalıdır. Koyu, Eğik, Yunan Alfabesi, Matematik, Alt simge ve Üst simge karakterlerini göstermek için kelime işlemci programınızın biçimlendirme özellikleri kullanılmalıdır. Kısaltmaların açıklamaları ilk kullanıldıkları yerde verilmeli ve takiben parantez içinde kısaltması yazılmalıdır.

 • Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul edilen şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır.

 • Başlık sayfasından başlayarak tüm sayfalar numaralandırılmalıdır (1. sayfa başlık sayfası, 2. sayfa Türkçe özet, 3. sayfa İngilizce özet olacak şekilde). Sayfa numarası her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Yazının son halini özellikle yazım ve biçimlendirme hatalarına karşı dikkatlice inceleyiniz.

 • Olgu sunumları, özetlerden sonra giriş, olgu sunumu ve tartışma başlıkları altında düzenlenmelidir. Derleme yazılarında, yazının gelişimine uygun başlıklar kullanılabilir.

 • Yazının Bölümleri: Tüm araştırma makaleleri aşağıdaki başlıklara uygun şekilde yazılmalıdır:

 • Başvuru yazısı: Başvuru mektubunda; Yazarlar, yazının başlığını, yazının türünü ve gönderilen çalışmanın daha önce bir bilimsel bir toplantıda sunulup sunulmadığını belirtmelidir. Bu başvuru mektubu yazı  Acta Medica Alanya tarafından incelenme sürecindeyken başka bir yerde yayınlanmayacağı veya yayınlanmak üzere değerlendirilmeyeceğine ilişkin bir açıklama içermelidir. Ayrıca başvuru mektubunun alt kısmında yazışmadan sorumlu yazarın tam adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi dahil iletişim bilgileri verilmelidir. Yazarlar, aynı kurumda çalışmayan ve yazıda adı geçmeyen iki adet hakem belirtmelidirler. Başvuru mektubu yazışmadan sorumlu yazar tarafından imzalanmalı, tarayıcıdan geçirilmeli, yazının diğer dosyalarıyla birlikte jpg veya pdf formatında sunulmalıdır. Başvuru mektubu aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 • Başlık sayfası: Lütfen başlık sayfanızı aşağıdaki unsurları da içeren ayrı bir elektronik dosya şeklinde hazırlayın:Yazının başlığı. Yazar (Yazarların listesi) lütfen yazarların tam adlarını ve her bir yazar için en fazla iki akademik dereceyi belirtin. Her bir yazarın çalıştığı anabilim dalı veya bölüm, kurum, şehir ve ülke gibi bağlantıları. Yazışmalardan sorumlu yazarın (yazarların) tam adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini kaydedin. Olgu Sunumları ve derlemeler için en fazla üç, araştırma makaleleri için en fazla altı yazar ismi belirtilebilir. Yazar sayılarıyla ilgili ayrıntılıları "Yazarlar için bilgiler" kısmında görebilirsiniz.

 • Özet: Başlık sayfasından sonra ayrı sayfalara Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler en çok 250 sözcük içermeli ve aşağıdaki başlıklara göre biçimlendirilmelidir: (1) Amaç, (2) Yöntemler, (3) Bulgular, (4) Sonuç. Yukarıdaki başlıklar altında kısaca yazının konusu, çalışmanın nasıl yapıldığı, temel bulguları ve yazarların bu bulgulardan çıkardığı sonuç verilmelidir.  Olgu sunumu özetlerinde herhangi bir alt başlık olmamalıdır. Özetlerde mümkün olduğunca az kısaltma kullanılmalıdır. Özetlerde kaynak olmamalıdır.

 • Anahtar kelimeler: İngilizce anahtar kelimeler; Medical Subject Headings (MeSH)’e uygun olacak şekilde en fazla altı adet olmalıdır.  Türkçe anahtar kelimeler; Türkiye Bilim terimleri' ne uygun olacak şekilde en fazla altı adet olmalıdır.

 • Giriş: Kısaca araştırılan konu ile ilgili mevcut veriler ile birlikte çalışmanın amacı yazılmalıdır.

 • Yöntemler: Çalışmanın nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı bu bölümde detaylıca yazılmalıdır. Bilinen yöntemler için kaynak eklenmelidir. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler detaylıca tanımlanmalıdır. İlaçlar ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları uygulama yolu ve süreleri belirtilmelidir.

 • İstatistik: Yöntemler bölümünde bir alt başlık altında, verilerin özetlenmesi, hipotezin test edilmesi ve testlerde temel alınan istatistiksel farklılık düzeyi dahil kullanılan tüm istatistiksel metotlar kısa ve öz bir şekilde yazılmalıdır. Kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında parametrik testler kullanıldığı zaman, verilerin ortalama±standart sapmalarıyla bildirilmesi gerekir. Parametrik olmayan testler için de Medyan (Minimum-Maksimum) veya Medyan (25. ve 75. persantil) değerleri olarak bildirilmesi gerekir.

 • Bulgular: Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli; şekil ve tablolarda verilen bilgiler, gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır.

 • Tartışma: Çalışmanın birincil ve ikincil sonuçları kısaca sunulmalı, literatürdeki benzer bulgularla karşılaştırılmalıdır. Bu bölümde yoğun arka plan bilgileri vermektem kaçınılmalıdır. Yalnızca sonuçlarınızın yorumlanmasıyla doğrudan ilişkili yayınlanmış makaleleri göz önünde bulundurun ve bunları çalışma bağlamına dahil edin. İstatistiksel anlamı klinik önemden fazla vurgulamayın. Bulgularınızı araştırmanızda açıkça incelemediğiniz toplumlar ve koşullara uyarlamayın. Yöntemler ve Bulgular bölümlerinde formel bir maliyet-etkililik analizi sunmadıysanız maliyet ve ekonomik yarar konularında iddialarda bulunmayın. Bir sonraki aşamanın ne olduğunu spesifik olarak belirtmeden. “Daha fazla araştırma gereklidir” önerisinde bulunmayın. İsterseniz “Geriye baktığımızda …” ile başlayan bir paragraf ilave edip içtenlikle çalışmayı tekrarlama fırsatı verilseydi neleri farklı yapmak isterdiniz konusunu tartışarak başkalarının da deneyimlerinizden bir şeyler öğrenebilmesini sağlayabilirsiniz.

 • Kısıtlılıklar: Çalışmanın kısıtlılıkları tartışma sonunda ayrı bir paragraf içinde “Kısıtlılıklar” alt başlığı altında belirtilmelidir. Sonuçlarınızın içsel ve dışsal geçerliliğini tehdit eden etmenler de dahil olmak üzere çalışmanızın limitasyonlarını açıkça tartışın. 

 • Sonuç: Çalışmanın bulguları ışığında net bir sonuca varılmalıdır. Çalışma sonuçlarının güncel klinik uygulamalar üzerine potansiyel etkileri tek bir cümleyle belirtilmelidir. Çalışmanın sonuçlarıyla desteklenmeyen çıkarımlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

 • Çıkar Çakışması: Bu başlık altında tüm potansiyel çıkar çakışmaları ve varsa rekabet (competing interest) alanları beyan edilmelidir. İlaç şirketleri, biyomedikal cihaz üreticileri veya makalenin konusu ile ilgili servis veya ürünü olan diğer şirketlerle olan tüm ilişkiler açıkça belirtmelidir. Eğer çıkar çakışması yoksa bu bölüme “çıkar çakışması: yok” ifadesi yazılmalıdır. Çıkar çakışmalarına ait beyanlar kaynaklar sayfasından önceki sayfanın sonuna, teşekkür yazısından hemen sonrasına yazılmalıdır.

 • Finansal destek: Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır.

 • Teşekkür: Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalıdır.

 • Kaynaklar:

 • Kaynak sayısı Araştırma makalelerinde en fazla 25, Olgu sunumlarında en fazla 10 olabilir.   

 • Olgu sunumu-kısa literatür gözden geçirme ve/veya Olgu serilerinde (>3 olgu) 15, Derlemelerde ise en fazla 50 olabilir.

 • PMID ve/veya DOI olmayan veya kitap-kitap bölümü veya web adresli kaynak sayısı toplamda (hepsi) üçü geçmemelidir.
 • Makalede kullanıldığı sıra ile '1' den başlayarak numaralandırılmalı ve metin içerisinde uygun yerlerde köşeli parantez '[ ]' içinde belirtilmelidir. Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilmemelidir. Yazarların yalnızca doğrudan yararlandıkları çalışmaları kaynak olarak göstermeleri gerekir; yazımı doğrulanamayan kaynaklar yayın hazırlığı sırasında yazarlardan istenecektir. Uluslararası kurallara uygun olarak kaynak yazım şekilleri için http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html adresinde yer alan kaynak stili ve formatları hakkındaki yönergeler takip edilmelidir. Dergi kısa adları ve ulusal dergilere atıf yapmak için http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html adresleri takip edilmelidir.
 • Dergi isimlerinin kısaltmaları Index Medicus/Medline/PubMed listesine göre yapılır (dergilerin kısaltmaları için NLM tarafından her yıl yayınlanan MEDLINE dergilerin listesine http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html adresinden ulaşılabilir). Altı ve daha yazarlı makalelerde tüm isimler yazılır. Yedi ve fazla yazarlı olanlarda ilk altı isim yazılır ve “et al.” ilave edilir. Yazar isimlerinden sonra, o yazının tam başlığı, yıl, cilt ve sayfalar sıralanır.

 • Dergide yayımlanmış makale: Aslan A, Kırdemır V, Kocak A, Atay T, Baydar ML, Özerdemoglu RA et al. Influence of 1800 MHz GSM-like Electromagnetic Radiation Exposure on Fracture Healing. Arch Med Res. 2014;45(2):125-31.

 • Baskı aşamasındaki makale: Hicyilmaz H, Vural H, Delibas N, Sutcu R, Gultekin F, Yilmaz N. The effects of walnut supplementation on hippocampal NMDA receptor subunits NR2A and NR2B of rats. Nutr Neurosci. 2014 Dec 18. [Epub ahead of print]  doi:10.1179/1476830514Y.0000000166

 • Kitap içinde bölüm; türünden kaynaklarda Ulusal ve/veya Uluslararası tanınmış kitapevleri tarafından basılmış ana kaynak kitapların son baskısına atıfta bulunulmalıdır. Örnek: Herring JA. Developmental dysplasia of the hip. In: Herring JA, editor. Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics. 5th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2014. p. 504-16.

 • Web sitesi: Ulusal ve/veya Uluslararası kurumsal ,tanınmış, bilimsel içerikli web siteleri erişim tarihi belirtilerek kaynak gösterilebilir. Örnek; Dünya Sağlık örgütü.http://www.who.int/en/     erişim; 16 Mart 2016.

 • Şekiller: Ana metin dosyasının içine konmamalı ve yukarıda gerekli dosya türleri bölümünde tanımlandığı gibi ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.Röntgen, BT, MR filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik örneklerin fotoğrafları JPEG ya da GIF formatında, yüksek çözünürlükte görüntü (en az 300 DPI ) oluşturacak elektronik dosya şeklinde kaydedilebilir. Resimlerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit, yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Eğer hasta fotoğrafı kullanılacaksa, hasta veya yasal olarak sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır. Şekil ve resim sayısı en fazla üç olabilir.  

 • Şekil Alt yazıları: Şekil alt yazıları ayrı bir sayfada ana metin içinde belirtilmeli ve bu sayfa ana metin dosyasının sonuna konmalıdır.

 • Tablolar: Ana metin dosyasının sonuna ayrı sayfalar şeklinde konmalıdır. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğundan emin olunmalıdır. Tablo verileri veya şekiller yayımlanmış başka bir kaynaktan alınmışsa bunun için gerekli izinler alınmalıdır. Yazılar en fazla üç tablo içermelidir. 

 • Yazıların Gönderilmesi:

 • Tüm makale taslakları online makale kabul sistemi (Tübitak-Dergipark) yolu ile gönderilmelidir. (https://dergipark.org.tr/medalanya). Çift-kör hakem değerlendirmesinin yapılabilmesi için dergiye gönderilen yazı dosyaları (başlık sayfası hariç) ve görseller kör olmalı, bir kurum veya kişiyi işaret edecek bilgileri içermemelidir.

 • Yazarlar, makale gönderim ve değerlendirme süreci hakkındaki soru ve isteklerini actamedica@alanya.edu.tr  adresine iletebilirler.

 • Makale taslağının gönderilmesi, çalışmanın daha önce yayınlanmadığı (özet ya da bir sunu, inceleme, ya da tezin bir parçası şeklinde yayınlanması dışında), başka bir yerde yayınlanmasının düşünülmediği ve Acta Medica Alanya Dergisi’nde yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir.

 • Yazıların Değerlendirilmesi:

 • Gönderilen yazılar önce yayın Danışma Kurulu ve Editör tarafından değerlendirilir. Acta Medica Alanya’da yayınlaması uygun görülmeyen, yazım kuralları ve gerekliliklerini yerine getirmeyen veya içerik olarak yeterli bulunmayan bazı yazılar bu aşamada yazarlara geri gönderilir ya da reddedilir. Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar daha detaylı değerlendirmeler için hakemlere gönderilir. Hakem raporları ve Editöryal değerlendirme sonucuna göre Yazar(lar)dan düzeltme(ler) istenebilir. Yazıların kabulü orijinallik, etik, bilimsel içerik ve çalışmanın konusu ile ilgili derginin yayın dengesine bağlıdır. Tüm itirazlar ve istekler editörlere yazılı olarak bildirilmelidir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yazıların özünü değiştirmeden metinde düzeltme yapmakla yetkilidir. 

 •  Acta Medica Alanya, makalelerin değerlendirmesi için çift kör hakemlik sürecini benimsemiştir. Yayın  Kurulu ve Editör tarafından uygun görülen yazılar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili danışmanlara gönderilir.  Danışman belirleme yetkisi editöre aittir. Editör ve Yayın Kurulu hakem raporlarını ve belirtilen bir çok faktörü dikkate alarak karar verir. 
 • Kabul edilen makaleler ve yayım süreci:

 • Kabul edilen yazılar basım sürecine girer. Yazının baskı öncesi provası yazışmadan sorumlu yazara gönderilir ve üç gün içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir. Kabul edilmiş yazılar Yayın Kurulu'nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır ve en kısa zaman içerisinde online olarak yayınlanır. Yayınlanmış olan makale derginin mülkiyetindedir ve yayım hakları dergiye geçer.

          İletişim:  actamedica@alanya.edu.tr    

I-EDİTÖRYAL POLİTİKA VE ETİK KURALLAR:

Acta Medica Alanya Editoryal Kurulu “World Association of Medical Editors (WAME) Board of Directors” tarafından belirtilen editoryal politikayı takip eder. Acta Medica Alanya dergisi, bilimsel yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda Committee on Publication Ethics (COPE) akış şemalarını temel almaktadır. www.publicationethics.org 
Yazıların formatı dergi kurallarına ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından hazırlanan kurallara göre düzenlenmelidir. Yazarlar makale taslağını uluslararası kılavuzlara uygun olarak sunmalıdır: Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, gözlemsel çalışmaların meta-analizleri MOOSE, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.
Acta Medica Alanya Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uymayı prensip olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, yazının Materyal ve Metod kısmında etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Çalışmanın yapıldığı hasta veya gönüllüler yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilerek onayları alınmalı ve bu durum makalenin Materyal ve Metod kısmında belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının Materyal ve Metod kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (www.nap.edu/catolog/5140.html ) prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Gerek görülürse editör tarafından etik kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir.
Yazar(lar), izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul eder(ler). Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise, toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğunda olup, Editör ve yardımcıların kanaatlerini yansıtmaz.
Yazarlık: Gönderilen makalede yazar olarak sıralanan tüm bireyler çalışmaya yeterli emek vermiş olmalı, yazarlık kriterlerini karşılamalı ve katkıda bulunduğu içerik ile ilgili olarak sorumluluk almalıdır.


II- YAYIN ETİĞİ VE İNTİHAL:

Acta Medica Alanya, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etik Kuralları (COPE) kriterlerini benimsemektedir. İntihal girişimiyle ilgili olarak, COPE' de belirlenen iş akışlarına dayanarak hareket edilecektir. 
Gönderilen tüm özgün araştırma makaleleri için yazarlardan çalışmanın etik kurul onay belgesi istenecektir.
Gönderilen makaleler, aşağıda URL adresleri verilen intihal proğramları yardımıyla benzerlik ve intihal açısından kontrol edilmektedir.

Kabul edilebilir benzerlik oranları: Birebir benzerlikte en fazla %5, Toplam benzerlikte ise; en fazla %15 olabilir.


Acta Medica Alanya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesinin açık erişimli resmi bilimsel yayın organıdır. DergiPark sistemine kayıtlı bütün editörler, yazarlar ve okuyucular tüm sayılara ücretsiz olarak abone olup bütün makalelere erişebilmektedirler. Şimdiye kadar yayın kurulu üyelerinin çabalarıyla derginin yayımlanabilmesi sağlanabilmiştir. Ancak 2023 yılı 1.sayıdan itibaren yazarların, makalelerin mümkün olduğunca çabuk değerlendirilmesi, daha iyi danışmanlık ve düzenleme hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yayınlama masraflarının karşılanabilmesi için bir makale gönderim ve işlem ücreti ödemesi gerekmektedir. Bu ücret, makalelerin başvurusu sırasında; “kabul/red şartına bağlı olmaksızın” ödenmelidir. Bu tutar, yazarların makalelerini herhangi bir aşamada ve herhangi bir nedenle geri çektiği veya makalenin reddedildiği durumlarda geri ödenmeyecektir. Makale gönderme ve işlem ücreti muafiyeti herhangi bir yazar için mevcut değildir. Bu ücret, dergimizin editörleri ve makalelerin bilimsel değerlendirmelerine gönüllü olarak katkıda bulunan hakemlerle ilgili değildir. Ücret ödenmesi makalenin kabul edileceği anlamına gelmez ve kabul şansını artırmaz. Baş editör, hakem değerlendirilmesine gönderilmeden makaleleri reddedebilir. Acta Medica Alanya’nın, bu ücretlerden dolayı yasal veya finansal sorumluluğu yoktur.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Yönetim Kurulu’nun 31.01.2023 tarih ve 06/02 sayılı kararıyla; makale işlem ücreti tüm makaleler için 1000 Türk Lirası + %20 KDV olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla KDV dahil Toplam miktar 1200 Türk Lirası’dır. (Yurtdışı yazarlar için eşit miktarda USD'dir).
Banka gönderisi açıklama kısmına, makale yükleme işlemi sırasında son aşamada verilen makale numarası ve T.C. Kimlik numarası mutlaka yazılmalıdır.
Makale gönderim ve işlem ücreti ödemesi için banka hesabı detayları:
Hesap/Alıcı Adı: ALKÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No (IBAN): TR16 0001 5001 5800 7312 5560 17

9705 

Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.