Yıl 2018, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 863 - 879 2018-12-25

Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi

Davut HOTAMAN [1]


Okul, öğrenme kuramlarındaki değişimlere göre kendini geliştirmek ve yenilemek zorundadır. Bazı toplumlarda okula ve akademik bilgiye ilişkin tutumlar, gün geçtikçe olumsuz bir hal almakta, bakımsız, sevimsiz, okul mimarisi yetersiz, gerekli fiziksel donanımdan yoksun okullarda uzun ve sıkıcı bir öğrenme sürecinin gerekliliği tartışma konusu olmaktadır. Bu durumun bir problem olarak ele alınarak, okula karşı oluşan bu olumsuz tutumları ortadan kaldırarak okulun gerekliliğini yeniden inşa etmek gerekmektedir. Okul bunu yaparken, gelişen öğrenme kuramlarına paralel olarak kendisini gözden geçirerek, geliştirmek zorundadır. Bu araştırma, nitel boyutlu bir durum çalışması desenindedir. Bu araştırmada amaç, devlet okullarının sahip olduğu fiziksel donanımı, müzik, beden ve doğa zekâ alanları açısından incelenmektir. Okulun fiziksel donanımına ilişkin bilgiler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanarak yönetici, yönetici yardımcılarından ve öğretmenlerden, Müzik, Beden ve Doğa Zekâ alanlarına ilişkin kazanımlar ise, MEB Talim Terbiye Kurul Başkanlığının yeni öğretim program kaynakları taranmak suretiyle elde edilmiştir. Araştırma yapılan İstanbul ili Esenler ve Güngören ilçelerindeki yönetici görüşleri okulların Müzik, Beden ve Doğa Zekâ alanlarını destekler nitelikte bir fiziksel donanıma sahip olmadığı şeklinde oluşurken, öğretmen görüşleri de var olan fiziksel donanımın ilgili zekâ alanlarına ait kazanımları etkili bir şekilde hayata geçirmede yetersiz kaldığı yönünde oluşmuştur.

Eğitim, Okul, Okul donanımı, Eğitim Programı
  • Adcock, P. K. (2014).The longevity of multiple intelligence theory in education. Deta Kappa Gamma Bulletin, 80(4), 50-57.Akar-Vural R. & Sadık, F. (2003). İlköğretim okul binalarının fiziksel açıdan değerlendirilmesi. Eğitim veBilim,28(30),16-23Akbaba, A. & Turhan, M. (2016). İlköğretim okul binalarının fiziksel sorunlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12):341-356.Armstrong, T. (2000). Multiple Intelligences in the classroom. The Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Balyer, A. (2018). Sınıf yönetimi. İstanbul: Efe Akademik Yayınları.Baykal, A. (1995). Okul tasarımında eğitim teknolojisinin yeri. 4. Ulusal Kalite Kongresi, İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Kalder Kalite Demeği, Özgeçmişler ve Tebliğler, 3:507-522.Blue, T. (2015). A theory of multiple intelligences: Working with the adolescent brain/voice. Choral Journal, 55(9), 57-62.Burden, P.E. (1995). Classroom management and discipline: Methods to facilitate cooperation and instruction. USA: Longman Publishers.Bümen, N.T. (2002). Okulda çoklu zekâ kuramı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Çağlar, A. (2001). 21. yüzyılda okulun değişen rolü ve yeni eğilimlere ilişkin iyimser bazı öngörüler. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, pp. 81-94, İstanbul: Sedar YayıncılıkCheckley, K. (1997). The first seven and the eight, Educational Leadership. 55(1):8-13. Cipani M. (2008). Classroom Management For All Teachers (3rd Ed.), NJ, USA: Merrill Prentice Hall.Creswell, J.W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.Datta L (1990). Case study evaluation. Washington, DC: U.S. General Accounting Office, Transfer paper 10.1.9.Demirel, Ö., Başbay, A. & Erdem, E. (2006).Eğitimde çoklu zekâ kuram ve uygulama. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Devey, L. (2009). Durum çalışması değerlendirmelerinin uygulanması (Trans. by Göçek T) İlköğretim Online, 8(2):1-3.Edward, C.H. (1993). Classroom discipline and management. New York: Macmillan Publishing Coınpany.Edwards, N.C. (2006). School facilities and student achievement: Student perspectives on the connection between the urban learning environment and student motivation and performance. Doctorate Thesis, Philosophy Department of the Ohio State University, Ohio, America.Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books. Gardner, H. (1999). Intelligence reframed. New York: Basic Books. Gardner, H. (2000). The disciplined mind: Beyond facts and standardized tests, the K-12 education that every child deserves. New York: Penguin Putnam. Gardner, H. (2003). Multiple Intelligences after Twenty Years. Chicago, IL: The American Educational Research AssociationGardner, H. (2006). Multiple intelligences: New horizons in theory and practice, New York: Basic Books.Gardner, H. (2010). Çoklu zekâ kuramı-yaratıcılık-gelecek için beş akıl (Trans.by Hasibe Kale). I. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı: Howert Gardner 23-24 Mayıs 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.Gardner, H. (2011). Changing minds: How the application of the multiple intelligences (MI) framework could positively contribute to the theory and practice of international negotiation. In Psychological and political strategies for peace negotiation. pp. 1-14. Springer, New York, NY.Gay, L.R. & Airasian, P. (2000). Educational research (6th ed.). New York: Prentice-Hall.Işık, H. (2004). Öğrenme ortamlarının fiziksel düzeni.. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17th Ed.). Ankara: Nobel Yayın.Karasolak, K. (2009). Mimari özellikleri farklı ilköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin, okullarının bina ve bahçeleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karatekin, K. & Çetinkaya, G. (2013). Okul bahçelerinin çevre eğitimi açısından değerlendirilmesi (Manisa ili örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27):307-315.Kozol, J. (2012). Savage inequalities: Children in America’s school. New York: Broadway Paperbacks.Lazear, D. (1997). Seven ways of teaching: The artistry of teaching with multiple intelligences (Revised Ed.). Arlington Heights, IL: Skylight Publishing.Lyons, J.B. (2001). Do school facilities really impact a child’s education? IssueTrak: A CEFPI. Brief on Educational Facility Issues.Maxwell, L.E. (2016). School building condition, social climate, student attendance and academic achievement: A mediation model. Journal of Environmental Psychology, 46:206-216, DOI: 10.1016/j.jenvp.2016.04.009.MEB. (2011). Özel öğretim kurumlarına ait standartlar yönergesi. 17.02.2011 tarih ve 1243 sayılı Resmi Gazete.MEB. (2015). İnşaat ve emlak dairesi başkanlığı 2015 eğitim yapıları asgari taraşım standartları kılavuzu.MEB. (2018). Talim terbiye kurul başkanlığı ilk ve ortaöğretim programları. Ankara.Öğülmüş, S. & Özdemir, S. (1995). Sınıf ve okul büyüklüğünün öğrenciler üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(2): 261-273.Özdemir, M.Ç. (2007). Toplumsal değişme karşısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5(2):185-198.Perkins, D.N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, 199:6-11.Saban A (2009). Content analysis of Turkish studies about the multiple intelligences theory. Educational Sciences: Theory&Practice, 9(2):859-876.Schlechty, C.P. (2006), Shaking up the school house, (Trans. By Yüksel Özden), Ankara:Nobel Yayınları. Selçuk, Z.: Kayıtlı H. & Okut, L. (2004). Çoklu zekâ uygulamaları (4th Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık. Simpson, T.L. (2002). Dare I oppose constructivist theory? The Educational Form, 66:633-662.Sönmez, V. (2011). Bilimsel araştırma süreci ve erişi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(1):49-59.Şensoy, S.A & Sağsöz, A. (2015). Öğrenci başarısının sınıfların fiziksel koşulları ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3):87-104.Talu, N. (1999). Çoklu zekâ kuramı ve eğitime yansımaları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,15:164-172.Tanner, C.K. (2009). Effect of school design on student outcomes, Journal of Educational Administration, 47(3):381-399.Tarman, S. (2002). Çoklu zekâ kuramının lise programlarında uygulanabilirliği. 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İKÜ Yayınları, pp.109-122.Vural, R.A & Sadık, F. (2003). İlköğretim okul binalarının fiziksel açıdan değerlendirilmesi Eğitim ve Bilim,28(130)16-23.Vandier, B. (2011). The impact of school facilities on the learning environment. Doctorate Thesis. Capella University, the United States of America.Yazıcı, S. (2006). Yapılandırıcı yaklaşımın epistemik, felsefi ve demokratik temeli. İlköğretim Eğitimci Dergisi, 1:37-39. Ankara: Kök Yayıncılık.Yenice, M.S. (2013). İlköğretim okulları için mekânsal yeterlilik analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3):430-439.Yin, R.K. (2003). Case study research design and methods (3rd Ed.). London: Sage Publications.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8715-2650
Yazar: Davut HOTAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd485953, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {863 - 879}, doi = {10.17860/mersinefd.485953}, title = {Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {HOTAMAN, Davut} }
APA HOTAMAN, D . (2018). Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 863-879 . DOI: 10.17860/mersinefd.485953
MLA HOTAMAN, D . "Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018 ): 863-879 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/41501/485953>
Chicago HOTAMAN, D . "Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018 ): 863-879
RIS TY - JOUR T1 - Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi AU - Davut HOTAMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.485953 DO - 10.17860/mersinefd.485953 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 863 EP - 879 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.485953 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.485953 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi %A Davut HOTAMAN %T Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.485953 %U 10.17860/mersinefd.485953
ISNAD HOTAMAN, Davut . "Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (Aralık 2018): 863-879 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.485953
AMA HOTAMAN D . Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 863-879.
Vancouver HOTAMAN D . Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 879-863.