PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2, 81 - 91, 10.08.2016

Öz

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algılarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın evrenini, İstanbul’da bulunan bir özel üniversitenin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda hemşirelik bölümünde öğrenim gören 254 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeksizin çalışmaya katılmayı kabul eden 211 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği (HPDÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda öğrencilerin Profesyonel Değerleri Ölçeği puan ortalamasının 132.37±15.84 olduğu saptanmıştır. Ölçekten elde edilen en yüksek alt boyut puanının ise ''İnsan Onuru'' (47.87±5.99) olduğu belirlenmiştir. Profesyonel Değerleri Ölçeği puan ortalaması ile öğrencilerin gelir durumu, sağlık mensubu yakını olma durumu, mezun olduğu okul ve meslekten beklentisi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken, cinsiyet, okuduğu sınıf ve okuldan beklentileri ile aralarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, birinci sınıfta okuyan, cinsiyeti kadın olan ve okuldan beklentisi meslek sahibi olan öğrencilerin Profesyonel Değerleri Ölçeği puan ortalaması diğerlerine göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. Eğitim-öğretim sürecinin, hemşirelik öğrencilerinin hem bireysel hem de mesleki değerlerinin farkına varabileceği ve bu değerleri kazanabileceği şekilde yapılandırılması, nitelikli ve kaliteli bakımın verilmesinde çok önemlidir.

Anahtar sözcükler: Hemşirelik, öğrenci, profesyonel değerler, etkileyen faktörler

Kaynakça

 • Göriş S., Kılıç Z., Ceyhan Ö., Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2014;5(3):137-142.
 • Ay F. A. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. 6. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2015.
 • Yayla A., Özlü Z. K., Gümüş K., Sevinç G., Khaghanı E. İki farklı kültürdeki hemşirelerin profesyonel değerlerinin incelenmesi: farklı iki ülke örneği. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2015;(5):19-33.
 • Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Sönmez Özkan D. Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak Hemşireler Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi 2011;9:239-259.
 • Kaya H., Işık B., Şenyuva E., Kaya N. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel ve profesyonel değerleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,2012;15(1):18-26.
 • Stacey G. How do nurses cope with values and practice conflict? Nursing Times 2010;107(5):20-23.
 • Acaroğlu R. Revize edilen hemşirelerin mesleki değerleri ölçeği Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliği. F.N Hem Derg 2014;22(1):8-16
 • Martin, P., Yarbrough, S., Alfred, D. Professional values held by baccalaureate and associate degree nursing students. Journal of Nursing Scholarship 2003;35(3):291-296.
 • Orak N. Ş., Alpar Ş. E. Hemşirelerin profesyonel değerleri ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. MÜSBED 2012;2(1):2231.
 • Weis D, Schank MJ. An Instrument to measure professional nursing values. J Nurs Scholarsh. 2000;32(2):201-204.
 • Parandeh A., Khaghanizade M., Mohammadi E., Nouri J. M. Factors ınfluencing development of professional values among nursing students and ınstructors: a systematic review. Global Journal of Health Science 2014;7(2):284293.
 • Leners, D. W., Roehrs, C., & Piccone, A. V. Tracking the development of professional values in undergraduate nursing students. The Journal of nursing education 2006;45(12):504-511.
 • Iacobucci T. A. Daly B. J. Professional values, self-esteem, and ethical confidence of baccalaureate nursing students. Nursing Ethics 2012;20(4):479–490.
 • Babadağ K. Hemşirelik ve değerler. 1. Baskı. Ankara: Alter Yayıncılık;2010.p.3155.
 • Dinç L, Görgülü RS. Teaching ethics in nursing. Nurs Ethics 2002;9(3):259-268.
 • Orak NŞ. İstanbul İli’ndeki Hemşirelerin Profesyonel Hemşirelik Değerleri ve Etkileyen Faktörlerin Analizi. (Yayınlanmış Doktora Tezi) İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı; 2005.
 • Geçkil E, Ege E, Akin B, Göz F. Turkish version of the revised nursing Professional values scale: validity and reliability assessment. Jpn J Nurs Sci 2012;(9):195-200.
 • Lin YH, Wang LS. A Chinese version of the revised Nurses Professional Values Scale: reliability and validity assessment. Nurse Educ Today 2010;30:492-498.
 • Iacobucci TA, Daly BJ, Lindell D, Griffin MQ. Professional values, selfesteem, and ethical confidence of baccalaureate nursing students. Nurs Ethics 2013;20:479-490.
 • Alfred D, Yarbrough S, Martin P, Mink J, et al. Comparison of Professional values of Taiwanese and United States nursing students. Nurs Ethics 2013;20:917-926.
 • Gümrah HV. Sağlık Meslek Lisesi ve Lisans Eğitimi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul: Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2015.
 • Rassin M. Nurses’ professional and personal values. Nurs Ethics 2008;15:614630.
 • Parvan K, Zamanzadeh V, Hosseini FA. Assessment of professional values among Iranian nursing students graduating in universities with different norms of educational services. Thrita J MedSci 2012;2:37-43.
 • Aydın M. Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi 2003;1(3):121-144.
 • Yapıcı A, Zengin ZS. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi 2003;1(4):173-206.

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2, 81 - 91, 10.08.2016

Öz

Kaynakça

 • Göriş S., Kılıç Z., Ceyhan Ö., Şentürk A. Hemşirelerin Profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2014;5(3):137-142.
 • Ay F. A. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. 6. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2015.
 • Yayla A., Özlü Z. K., Gümüş K., Sevinç G., Khaghanı E. İki farklı kültürdeki hemşirelerin profesyonel değerlerinin incelenmesi: farklı iki ülke örneği. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2015;(5):19-33.
 • Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Sönmez Özkan D. Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak Hemşireler Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi 2011;9:239-259.
 • Kaya H., Işık B., Şenyuva E., Kaya N. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel ve profesyonel değerleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,2012;15(1):18-26.
 • Stacey G. How do nurses cope with values and practice conflict? Nursing Times 2010;107(5):20-23.
 • Acaroğlu R. Revize edilen hemşirelerin mesleki değerleri ölçeği Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliği. F.N Hem Derg 2014;22(1):8-16
 • Martin, P., Yarbrough, S., Alfred, D. Professional values held by baccalaureate and associate degree nursing students. Journal of Nursing Scholarship 2003;35(3):291-296.
 • Orak N. Ş., Alpar Ş. E. Hemşirelerin profesyonel değerleri ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. MÜSBED 2012;2(1):2231.
 • Weis D, Schank MJ. An Instrument to measure professional nursing values. J Nurs Scholarsh. 2000;32(2):201-204.
 • Parandeh A., Khaghanizade M., Mohammadi E., Nouri J. M. Factors ınfluencing development of professional values among nursing students and ınstructors: a systematic review. Global Journal of Health Science 2014;7(2):284293.
 • Leners, D. W., Roehrs, C., & Piccone, A. V. Tracking the development of professional values in undergraduate nursing students. The Journal of nursing education 2006;45(12):504-511.
 • Iacobucci T. A. Daly B. J. Professional values, self-esteem, and ethical confidence of baccalaureate nursing students. Nursing Ethics 2012;20(4):479–490.
 • Babadağ K. Hemşirelik ve değerler. 1. Baskı. Ankara: Alter Yayıncılık;2010.p.3155.
 • Dinç L, Görgülü RS. Teaching ethics in nursing. Nurs Ethics 2002;9(3):259-268.
 • Orak NŞ. İstanbul İli’ndeki Hemşirelerin Profesyonel Hemşirelik Değerleri ve Etkileyen Faktörlerin Analizi. (Yayınlanmış Doktora Tezi) İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı; 2005.
 • Geçkil E, Ege E, Akin B, Göz F. Turkish version of the revised nursing Professional values scale: validity and reliability assessment. Jpn J Nurs Sci 2012;(9):195-200.
 • Lin YH, Wang LS. A Chinese version of the revised Nurses Professional Values Scale: reliability and validity assessment. Nurse Educ Today 2010;30:492-498.
 • Iacobucci TA, Daly BJ, Lindell D, Griffin MQ. Professional values, selfesteem, and ethical confidence of baccalaureate nursing students. Nurs Ethics 2013;20:479-490.
 • Alfred D, Yarbrough S, Martin P, Mink J, et al. Comparison of Professional values of Taiwanese and United States nursing students. Nurs Ethics 2013;20:917-926.
 • Gümrah HV. Sağlık Meslek Lisesi ve Lisans Eğitimi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul: Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2015.
 • Rassin M. Nurses’ professional and personal values. Nurs Ethics 2008;15:614630.
 • Parvan K, Zamanzadeh V, Hosseini FA. Assessment of professional values among Iranian nursing students graduating in universities with different norms of educational services. Thrita J MedSci 2012;2:37-43.
 • Aydın M. Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi 2003;1(3):121-144.
 • Yapıcı A, Zengin ZS. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi 2003;1(4):173-206.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Funda KARADAĞLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ağustos 2016
Başvuru Tarihi 8 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { mersinsbd259940, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {2}, pages = {81 - 91}, title = {Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler}, key = {cite}, author = {Karadağlı, Funda} }
APA Karadağlı, F. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 81-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/24537/259940
MLA Karadağlı, F. "Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2016 ): 81-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/24537/259940>
Chicago Karadağlı, F. "Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2016 ): 81-91
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler AU - Funda Karadağlı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 91 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler %A Funda Karadağlı %T Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Karadağlı, Funda . "Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (Ağustos 2016): 81-91 .
AMA Karadağlı F. Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2016; 9(2): 81-91.
Vancouver Karadağlı F. Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 9(2): 81-91.
IEEE F. Karadağlı , "Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 81-91, Ağu. 2016

MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Doç.Dr. Gönül Aslan'ın Editörlüğünde Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Mart 2015 tarihinde Başeditörlük görevine Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz getirilmiştir.

Yılda üç sayı olarak (Nisan - Ağustos - Aralık) yayımlanan dergi multisektöryal hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide araştırma makaleleri yanında derleme, olgu sunumu ve editöre mektup tipinde bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı günden beri eposta yoluyla yayın alan ve hem online hem de basılı olarak yayımlanan dergimiz, Mayıs 2014 sayısından itibaren sadece online olarak yayımlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park ile Nisan 2015 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında online yayın kabul ve değerlendirme sürecine geçmiştir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 Kasım 2011'dan beri Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 birinci sayıdan itibaren ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 02 Ekim 2019'dan beri DOAJ tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin tamamına ücretsiz olarak Arşivden erişilebilmektedir.

154561545815459

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı  ile lisanslanmıştır.