Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Delivery methods and factors affecting women applying to the family health center

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 1, 87 - 96, 30.04.2020
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.640085

Öz

Aim: Pregnancy is an important psyhcosocial process and emotional event in woman’s life. In addition to medical evaluations, the preferences of the woman, her family or relatives are important in deciding delivery method. The aim of this study was to determine the factors affecting the delivery methods of women who were registered to Kozlu central and Acılık Family Health Center and who gave birth until 19 february 2018 one year ago. Methods: This cross-sectional study was conducted with 210 women who were registered in two Family Health Centers (ASM) in Zonguldak and delivered within the last year of the research. Chi-square test, Student’s T test and Mann-Whitney U test were used to evaluate the data collected by a questionnairre formed by the researchers, p<0,005 was considered significant. Results: The last delivery method of the participants was caesarean section in 69,5% and vaginal birth in 30,5%. 65,7% of those who delivered by caesarean section reported that they had delivered by caesarean due to medical necessity. The mean age of women who had caesarean births were significantly higher than others. The frequency of caesarean delivery was significantly lower in village residents compared to those living in the city. Also, the frequency of caesarean delivery was significantly lower in those who controlled and delivered in a state hospital compared to those in a university or private hospital. Women stated that the preference of delivery method was influenced by the physician and the previus delivery method. Conclusion: In this study, it was found that age, place of residence, physician’s effect, previous delivery method, place of health check-up during pragnancy and delivery center were effective in women’s preferences of delivery method.

Kaynakça

 • 1-World Health Organisation. Prevention of Perinatal Morbidity and Mortality. Geneva WHO;1969 Public Health Papers 4.
 • 2-Lambrou NC, Morse AN, Wallach EE. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı. Çev. Ed. Vicdan K, Işık AZ, Danışman N. 2. Baskı, Atlas Kitabevi, 2005:183.
 • 3-Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Sheffield JS. Williams Obstetrik. Çev. Ed. Yıldırım G. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2016:574,587.
 • 4-Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ. Williams Obstetrics. In: Cunningham, FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Wenstrom KD Eds.: Cesarean Section and Postpartum Hysterectomy. 21st Ed., Texas, McGraw Hill, 2001:537-565.
 • 5-Sevil Ü, Ertem G. Perinatoloji ve Bakım, Ankara, Nobel Tıp Kitabevi, 2016:253.
 • 6-Buhimschi CS, Buhimschi IA. Advantages of Vaginal Delivery, Clinical Obstetrics and Gynecology, 2006;49(1):167–183.
 • 7-Villar J, Carroli G, Zavaleta N et al. Maternal and Neonatal İndividual Risks and Benefits Associated With Caesarean Delivery: Multicentre Prospective Study. BMJ 2007;335:1025.
 • 8-Landon MB, Hauth JC, Leveno KJ et al. Maternal and Perinatal Outcomes Associated With a Trial of Labor After Prior Cesarean Delivery. N Engl J Med 2004;351:2581-9.
 • 9-Littleton LY, Engebretson JC. Maternal, Neonatal, and Women’s Health Nursing. New York, Delmar Thomson Learning, 2002.
 • 10-Todman DA. History of Caesarean Section: From Ancient World to the Modern Era. Obstet and Gynecol 2007;47:357-361.
 • 11-http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161442/1/WHO_RHR_15.02_eng.pdf (erişim tarihi:1/2/2018).
 • 12-Betran AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gulmezoglu AM, Torloni MR. The Increasing Trend in Caesarean Section Rates: Global, Regional and National Estimates: 1990-2014. PLoS One. 2016;11(2):e0148343.
 • 13-https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/13183,sy2016turkcepdf.pdf?0 (erişim tarihi: 15/2/2018)
 • 14- Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi-T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2010.
 • 15-Penna L, Arulkumaran S. Cesarean Section for Non-Medical Reasons. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2003;82:399-409.
 • 16- Güner H. Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi. In: Önderoğlu L, Karamürsel BS, Taşkıran C. Obstetrikal Operasyonlar: Sezaryen. Ankara: Güneş Kitabevi, 2005:1549-1580.
 • 17-Kasai KE. Women’s opinions about mode of birth in Brazil: A Qualitative Study in a Public Teaching Hospital. Midwifery 2010;26:319-26.
 • 18-Duman Z, Köken NG, Şahin FG, Coşar E, Arıöz DT, Aral İ. Sağlık Çalışanlarının Normal Doğum ve Sezaryen İle İlgili Düşünceleri. Perinatol Derg 2007;15:1-7.
 • 19-Serçekuş P, Okumuş H. Fears Associated With Childbirth Among Nulliparous Women in Turkey. Midwifery 2009;25:155-162.
 • 20- Karabulutlu Ö. Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2012;20(3):210-218.
 • 21-Yaşar Ö, Kır Şahin F, Coşar E, Nadirgil G, Ceavrioğlu A S, Köken Primipar Kadınların Doğum Tercihleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. JCOG 2007;17(6):414-420.
 • 22-Feng XL, Xu L, Guo Y, Ronsmansc C. Factors Influencing Rising Caesarean Section Rates in China Between 1988 and 2008. Bull World Health Organ. 2012;90(1):30-39A
 • 23-Öner S, Koçaş F. Mersinde 18-49 Yaş Arası Bir Grup Kadında Sezaryen Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016;15(5):401-407
 • 24-Yakut YE. Gebelerin Doğum Şekline İlişkin Görüş ve Tercihleri. Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Balkaya EY, Yayınlanmamış Tez, Aydın, 2015
 • 25-http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf (erişim tarihi: 15 Mart 2018)
 • 26-Koca Çoban S. Kadınların Sezaryenle Doğum Tercihi ve Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmamış Tez, Sivas, 2015.
 • 27-Menacker F, Hamilton BE. Recent Trends in Cesarean Delivery in the United States. NCHS Data Brief. 2010;35:1-8
 • 28-Karakuş A, Şahin N H. The Attitudes of Women Toward Mode Delivery After Childbirth. International Journal of Nursing and Midwifery 2011;3(5):60-65

Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 1, 87 - 96, 30.04.2020
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.640085

Öz

Amaç: Kadının yaşamında önemli bir psikososyal süreç ve emosyonel olay olan gebeliğin hangi yöntemle sonuçlandırılacağına karar vermede, tıbbi değerlendirmelerin yanında kadının, ailesinin ya da çevresinin tercihleri de önemlidir. Bu çalışmanın amacı Kozlu Merkez ve Acılık Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı ve 19 Şubat 2018 tarihinden bir yıl öncesine kadar doğum yapmış kadınların doğum yöntemlerini belirlemek ve etkileyen faktörleri saptamaktır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma Zonguldak’ta hizmet veren iki Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) kayıtlı olan ve araştırma tarihinde önceki son bir yıl içinde doğum yapan 210 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ile toplanan verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare testi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmış, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılanların %69,5’inin son doğum yöntemi sezaryen, %30,5’inin normal doğumdur. Sezaryen doğum yapanların %65,7’si tıbbi zorunluluk nedeniyle sezaryen doğum yaptığını bildirmiştir. Son doğumlarında sezaryen doğum yapanların yaş ortalamaları normal doğum yapanlardan anlamlı yüksektir. Köyde yaşayanlarda şehir merkezinde yaşayanlara, izlemlerini ve doğumlarını devlet hastanesinde yapanlarda üniversite ve ya özel hastanede yapanlara göre sezaryen doğum sıklığı anlamlı düşüktür. Kadınlar doğum yöntemi tercihinde hekimin ve önceki doğum şeklinin etkisi olduğunu belirtmiştir. Sonuç: Bu çalışmada kadınların yaşının, yerleşim yerinin, hekim etkisinin, önceki doğum şeklinin, izlemlerin ve doğumun yapıldığı merkezin doğum yöntemi tercihinde farklılık yarattığı bulunmuştur. 

Kaynakça

 • 1-World Health Organisation. Prevention of Perinatal Morbidity and Mortality. Geneva WHO;1969 Public Health Papers 4.
 • 2-Lambrou NC, Morse AN, Wallach EE. Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı. Çev. Ed. Vicdan K, Işık AZ, Danışman N. 2. Baskı, Atlas Kitabevi, 2005:183.
 • 3-Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Sheffield JS. Williams Obstetrik. Çev. Ed. Yıldırım G. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2016:574,587.
 • 4-Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ. Williams Obstetrics. In: Cunningham, FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Wenstrom KD Eds.: Cesarean Section and Postpartum Hysterectomy. 21st Ed., Texas, McGraw Hill, 2001:537-565.
 • 5-Sevil Ü, Ertem G. Perinatoloji ve Bakım, Ankara, Nobel Tıp Kitabevi, 2016:253.
 • 6-Buhimschi CS, Buhimschi IA. Advantages of Vaginal Delivery, Clinical Obstetrics and Gynecology, 2006;49(1):167–183.
 • 7-Villar J, Carroli G, Zavaleta N et al. Maternal and Neonatal İndividual Risks and Benefits Associated With Caesarean Delivery: Multicentre Prospective Study. BMJ 2007;335:1025.
 • 8-Landon MB, Hauth JC, Leveno KJ et al. Maternal and Perinatal Outcomes Associated With a Trial of Labor After Prior Cesarean Delivery. N Engl J Med 2004;351:2581-9.
 • 9-Littleton LY, Engebretson JC. Maternal, Neonatal, and Women’s Health Nursing. New York, Delmar Thomson Learning, 2002.
 • 10-Todman DA. History of Caesarean Section: From Ancient World to the Modern Era. Obstet and Gynecol 2007;47:357-361.
 • 11-http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161442/1/WHO_RHR_15.02_eng.pdf (erişim tarihi:1/2/2018).
 • 12-Betran AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gulmezoglu AM, Torloni MR. The Increasing Trend in Caesarean Section Rates: Global, Regional and National Estimates: 1990-2014. PLoS One. 2016;11(2):e0148343.
 • 13-https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/13183,sy2016turkcepdf.pdf?0 (erişim tarihi: 15/2/2018)
 • 14- Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi-T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2010.
 • 15-Penna L, Arulkumaran S. Cesarean Section for Non-Medical Reasons. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2003;82:399-409.
 • 16- Güner H. Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi. In: Önderoğlu L, Karamürsel BS, Taşkıran C. Obstetrikal Operasyonlar: Sezaryen. Ankara: Güneş Kitabevi, 2005:1549-1580.
 • 17-Kasai KE. Women’s opinions about mode of birth in Brazil: A Qualitative Study in a Public Teaching Hospital. Midwifery 2010;26:319-26.
 • 18-Duman Z, Köken NG, Şahin FG, Coşar E, Arıöz DT, Aral İ. Sağlık Çalışanlarının Normal Doğum ve Sezaryen İle İlgili Düşünceleri. Perinatol Derg 2007;15:1-7.
 • 19-Serçekuş P, Okumuş H. Fears Associated With Childbirth Among Nulliparous Women in Turkey. Midwifery 2009;25:155-162.
 • 20- Karabulutlu Ö. Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2012;20(3):210-218.
 • 21-Yaşar Ö, Kır Şahin F, Coşar E, Nadirgil G, Ceavrioğlu A S, Köken Primipar Kadınların Doğum Tercihleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. JCOG 2007;17(6):414-420.
 • 22-Feng XL, Xu L, Guo Y, Ronsmansc C. Factors Influencing Rising Caesarean Section Rates in China Between 1988 and 2008. Bull World Health Organ. 2012;90(1):30-39A
 • 23-Öner S, Koçaş F. Mersinde 18-49 Yaş Arası Bir Grup Kadında Sezaryen Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016;15(5):401-407
 • 24-Yakut YE. Gebelerin Doğum Şekline İlişkin Görüş ve Tercihleri. Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Balkaya EY, Yayınlanmamış Tez, Aydın, 2015
 • 25-http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf (erişim tarihi: 15 Mart 2018)
 • 26-Koca Çoban S. Kadınların Sezaryenle Doğum Tercihi ve Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmamış Tez, Sivas, 2015.
 • 27-Menacker F, Hamilton BE. Recent Trends in Cesarean Delivery in the United States. NCHS Data Brief. 2010;35:1-8
 • 28-Karakuş A, Şahin N H. The Attitudes of Women Toward Mode Delivery After Childbirth. International Journal of Nursing and Midwifery 2011;3(5):60-65

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bilgehan AÇIKGÖZ> (Sorumlu Yazar)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-1405-5841
Türkiye


Nehir ASLAN YÜKSEL Bu kişi benim

0000-0003-3888-9100
Türkiye


Cengiz YÜKSEL>

0000-0002-1490-2414
Türkiye


Ferruh Niyazi AYOĞLU>
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3266-1519
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Başvuru Tarihi 30 Ekim 2019
Kabul Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mersinsbd640085, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, number = {1}, pages = {87 - 96}, doi = {10.26559/mersinsbd.640085}, title = {Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler}, key = {cite}, author = {Açıkgöz, Bilgehan and Aslan Yüksel, Nehir and Yüksel, Cengiz and Ayoğlu, Ferruh Niyazi} }
APA Açıkgöz, B. , Aslan Yüksel, N. , Yüksel, C. & Ayoğlu, F. N. (2020). Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 13 (1) , 87-96 . DOI: 10.26559/mersinsbd.640085
MLA Açıkgöz, B. , Aslan Yüksel, N. , Yüksel, C. , Ayoğlu, F. N. "Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2020 ): 87-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/53086/640085>
Chicago Açıkgöz, B. , Aslan Yüksel, N. , Yüksel, C. , Ayoğlu, F. N. "Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2020 ): 87-96
RIS TY - JOUR T1 - Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler AU - BilgehanAçıkgöz, NehirAslan Yüksel, CengizYüksel, Ferruh NiyaziAyoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.640085 DO - 10.26559/mersinsbd.640085 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 96 VL - 13 IS - 1 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.640085 UR - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.640085 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler %A Bilgehan Açıkgöz , Nehir Aslan Yüksel , Cengiz Yüksel , Ferruh Niyazi Ayoğlu %T Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler %D 2020 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 13 %N 1 %R doi: 10.26559/mersinsbd.640085 %U 10.26559/mersinsbd.640085
ISNAD Açıkgöz, Bilgehan , Aslan Yüksel, Nehir , Yüksel, Cengiz , Ayoğlu, Ferruh Niyazi . "Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 13 / 1 (Nisan 2020): 87-96 . https://doi.org/10.26559/mersinsbd.640085
AMA Açıkgöz B. , Aslan Yüksel N. , Yüksel C. , Ayoğlu F. N. Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2020; 13(1): 87-96.
Vancouver Açıkgöz B. , Aslan Yüksel N. , Yüksel C. , Ayoğlu F. N. Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 13(1): 87-96.
IEEE B. Açıkgöz , N. Aslan Yüksel , C. Yüksel ve F. N. Ayoğlu , "Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 87-96, Nis. 2020, doi:10.26559/mersinsbd.640085

MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Doç.Dr. Gönül Aslan'ın Editörlüğünde Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Mart 2015 tarihinde Başeditörlük görevine Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz getirilmiştir.

Yılda üç sayı olarak (Nisan - Ağustos - Aralık) yayımlanan dergi multisektöryal hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide araştırma makaleleri yanında derleme, olgu sunumu ve editöre mektup tipinde bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı günden beri eposta yoluyla yayın alan ve hem online hem de basılı olarak yayımlanan dergimiz, Mayıs 2014 sayısından itibaren sadece online olarak yayımlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park ile Nisan 2015 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında online yayın kabul ve değerlendirme sürecine geçmiştir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 Kasım 2011'dan beri Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 birinci sayıdan itibaren ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 02 Ekim 2019'dan beri DOAJ tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin tamamına ücretsiz olarak Arşivden erişilebilmektedir.

154561545815459

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı  ile lisanslanmıştır.