PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNDE İYİLEŞTİRME PROJESİ

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85, 39 - 63, 01.10.2009

Öz

Kaynakça

 • Atalay, O. 2006. Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi. İzmir: Güncel Hukuk Yayınları.
 • Baker, R. E., V. C. Lembke ve T. E. King. 2005. Advanced Financal Accounting. NewYork: McGraw Hill.
 • Başar, M. 2005. “İş Planı”, Girişimcilik içinde, Ed. Yavuz Odabaşı, 105-126. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1567, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 824.
 • Çavdar, S. ve İ. Biçkin. 2006. İflas ve İflasın Ertelenmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Deliduman, S. 2008. İflasın Ertelenmesinin Etkileri. Kocaeli: Kocaeli Üniversi- tesi Yayın No 323.
 • Güvemli, O. 1990. İşletmelerde Kısa ve Uzun Süreli Planlama. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Kaya, A. 2001. “Borca Batık Anonim Şirketin İflasının Ertelenmesi”, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU’na 65. Yaş Günü Armağanı içinde, Ed. Hayri Domaniç, Mehmet Helvacı ve Abuzer Kendigelen, 279-303. İstanbul: Beta.
 • Kayar, İ. 1997. Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Ted- birler. Konya: Mimoza.
 • Liou, D. ve M. Smith. 2007. Financial Distress and Corporate Tunaround: A Review of the Literature and Agenda for Research. Accounting, Accountability & Performance 13-1: 74-114.
 • Muşul, T. 2008. İflasın Ertelenmesi. İstanbul: Arıkan.
 • Özekes, M. 2007. “İflasın Ertelenmesi (İİK m.179-179b; TTK m. 324)”, Me- deni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı II-III içinde, Ed. Muhammet Özekes, 453-504. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayın No 129.
 • Öztek, S. 2006. İflasın Ertelenmesi. Bankacılar Dergisi 59: 39-83.
 • Öztek, S. 2007. İflasın Ertelenmesi. İstanbul: Arıkan.
 • Öztin, A. 1994. Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol Basım Yayın, Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 63, Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayın No: 15.
 • Pekcanıtez, H., O. Atalay, M. S. Özkan ve M. Özekes. 2007. İcra ve İflas Hukuku. Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları.
 • Pomerleano, M. ve W. Shaw, Editör. 2005. Corporate Restructuring – Lessons From Experience. USA: The World Bank.
 • Robbins, D. K. ve J. A. Pearce II, 1992. Turnaround: Retrenchment and Recovery, Strategic Management Journal 13: 287-309.
 • Smith, M. ve C. Graves. 2005. “Corporate Turnaround and Financial Distress”. Managerial Auditing Journal 20-3: 304-320.
 • Sudarsanam, S. ve J. Lai. 2001. Corporate Financial Distress and Turn- around Strategies: An Empirical Analysis. British Journal of Management 12: 183-199.
 • Toraman, B. 2007. İcra ve İflas Kanunu’na Göre Sermaye Şirketleri ve Koo- peratiflerde İflasın Ertelenmesi Talebi. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Türk, A. 1999a. Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Türk, A. 1999b. Anonim Ortaklıkta Mali Durumun İyileştirilmesi. Gazi Üni- versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1: 105-137.
 • Uzun, E. 2005. İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Teorik Olarak İrdelenme- si. Muhasebe ve Finansman Dergisi 27: 158-168.
 • Yargıtay Kararları. http://www.hukukturk.com.
 • Yılmaz, B. B. (2009). İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirilmesi. Ankara: Gurup Matbaacılık, TÜRMOB Yayınları 363.

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNDE İYİLEŞTİRME PROJESİ

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85, 39 - 63, 01.10.2009

Öz

Borca batık hale gelerek iflas eden sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflasları, mali durumlarının iyileşme ümitlerinin bulunması koşuluyla ertelenebilmektedir. İyileşme ümidinin varlığı iyileştirme projesi ile ortaya konulmalıdır. Bu çalışmada ilgili hukuki düzenlemeler, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları ışığında iflasın ertelenmesi talebinde iyileştirme projesinin kapsamının nasıl olması gerektiğine yönelik bilgi verilmeye çalışılmıştır

Kaynakça

 • Atalay, O. 2006. Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi. İzmir: Güncel Hukuk Yayınları.
 • Baker, R. E., V. C. Lembke ve T. E. King. 2005. Advanced Financal Accounting. NewYork: McGraw Hill.
 • Başar, M. 2005. “İş Planı”, Girişimcilik içinde, Ed. Yavuz Odabaşı, 105-126. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1567, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 824.
 • Çavdar, S. ve İ. Biçkin. 2006. İflas ve İflasın Ertelenmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Deliduman, S. 2008. İflasın Ertelenmesinin Etkileri. Kocaeli: Kocaeli Üniversi- tesi Yayın No 323.
 • Güvemli, O. 1990. İşletmelerde Kısa ve Uzun Süreli Planlama. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Kaya, A. 2001. “Borca Batık Anonim Şirketin İflasının Ertelenmesi”, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU’na 65. Yaş Günü Armağanı içinde, Ed. Hayri Domaniç, Mehmet Helvacı ve Abuzer Kendigelen, 279-303. İstanbul: Beta.
 • Kayar, İ. 1997. Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Ted- birler. Konya: Mimoza.
 • Liou, D. ve M. Smith. 2007. Financial Distress and Corporate Tunaround: A Review of the Literature and Agenda for Research. Accounting, Accountability & Performance 13-1: 74-114.
 • Muşul, T. 2008. İflasın Ertelenmesi. İstanbul: Arıkan.
 • Özekes, M. 2007. “İflasın Ertelenmesi (İİK m.179-179b; TTK m. 324)”, Me- deni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı II-III içinde, Ed. Muhammet Özekes, 453-504. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayın No 129.
 • Öztek, S. 2006. İflasın Ertelenmesi. Bankacılar Dergisi 59: 39-83.
 • Öztek, S. 2007. İflasın Ertelenmesi. İstanbul: Arıkan.
 • Öztin, A. 1994. Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol Basım Yayın, Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 63, Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayın No: 15.
 • Pekcanıtez, H., O. Atalay, M. S. Özkan ve M. Özekes. 2007. İcra ve İflas Hukuku. Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları.
 • Pomerleano, M. ve W. Shaw, Editör. 2005. Corporate Restructuring – Lessons From Experience. USA: The World Bank.
 • Robbins, D. K. ve J. A. Pearce II, 1992. Turnaround: Retrenchment and Recovery, Strategic Management Journal 13: 287-309.
 • Smith, M. ve C. Graves. 2005. “Corporate Turnaround and Financial Distress”. Managerial Auditing Journal 20-3: 304-320.
 • Sudarsanam, S. ve J. Lai. 2001. Corporate Financial Distress and Turn- around Strategies: An Empirical Analysis. British Journal of Management 12: 183-199.
 • Toraman, B. 2007. İcra ve İflas Kanunu’na Göre Sermaye Şirketleri ve Koo- peratiflerde İflasın Ertelenmesi Talebi. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Türk, A. 1999a. Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Türk, A. 1999b. Anonim Ortaklıkta Mali Durumun İyileştirilmesi. Gazi Üni- versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1: 105-137.
 • Uzun, E. 2005. İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Teorik Olarak İrdelenme- si. Muhasebe ve Finansman Dergisi 27: 158-168.
 • Yargıtay Kararları. http://www.hukukturk.com.
 • Yılmaz, B. B. (2009). İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirilmesi. Ankara: Gurup Matbaacılık, TÜRMOB Yayınları 363.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Berna Burcu YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Yılmaz, D. B. B. (2009). İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNDE İYİLEŞTİRME PROJESİ . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (85) , 39-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16295/170839

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.