PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN KREDİBİLİTE VE HESAP VEREBİLİRLİK SORUNU

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85, 79 - 109, 01.10.2009

Öz

Kaynakça

 • BERKSOY, T. (2008),“Merkez Kredibilite Kaybına Uğradı”, Radikal Gazetesi (3 Mayıs)
 • BERNANKE, B. S, and MİSHKİN, F.S., (1997), “Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?” NBER Working Paper, No:5893 http://www2.gsb.Columbia.edu/faculty/fmishkin/PDFpapers/w5893.pdf 10.04.2007, 1–28
 • CARARE et.al (2002), “Establishing Initial Conditions in Support of Inflation Targeting”, IMF Working Paper, WP/02/102, Washington, D.C., http://www.imf.org 25.04.2007, 3–35
 • ÇİÇEK, M., (2006), “Enflasyon Hedeflemesinin Operasyonel Görünümü ve Türki- ye,” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, C.21, Sayı. 238, 100–123
 • DEBELLE, G., (1997), “Inflation Targeting in Practice” Reserve Bank of Australia IMF Working Paper No. 97/35, http://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/ wp9735.pdf 10.05.2007, 1-23
 • EROĞLU, N., ve ABDULLAYEV, A., (2005), “CWN Bağımsızlık Ölçütlerinin TCMB’ ye Uygulanması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), 67–79 EROĞLU, N., (2008),
 • Türkiye’de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin
 • Analizi, İstanbul: Der Yayınları
 • EROĞLU, İ., (2007), “Açık Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ve Türkiye Deneyimi”, Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergi- si, Yıl:9, Sayı: 13, 1–28
 • EROĞLU, İ., (2009), “Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve Türkiye’deki Uygulamanın Performans Analizi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üni. SBE
 • GÜL, E., EKİNCİ, A. ve GÜRBÜZ, A. A., (2006), Enflasyonla Mücadelede Enflas- yon Hedeflemesi, Bursa: Ekin Yayınları
 • GÜNEŞ, H., (2008), “Hükümetten Merkez Bankası’na Gitmesi Gereken Mektup” Milliyet Gazetesi (2 Mayıs)
 • IMF, (2005), Does Inflation Targeting Work in Emerging Markets?”, http://www.imf.org/Pubs/FT/ weo/2005/02/pdf/chapter4.pdf 30.05.2007, 161–186
 • KARA, A.H. ve ORAK, M., (2008), “Enflasyon Hedeflemesi ”, Ekonomik Tartışma- lar Konferansı (Emin Öztürk anısına), www.tcmb.gov.tr. 28.12.2008, 1–69
 • MİSHKİN, F. S., and POSEN, A. S., (1997), “Inflation Targeting: Lessons From Four Countries”, Federal Reserve Bank of New York, Economic Policy Re- view, fmishkin/research.html 25. 04. 2007, 1–133 No.3,
 • http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/
 • SHERWİN, M., (2000), “Institutional Frameworks for Inflation Targeting”, http://www.rbnz.Govt .nz/ speeches/0097459.html 14.04. 2007
 • OKTAR, S., (1996), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Düşük Enflasyon Hedefi: Yeni Zelanda Deneyimi,” Banka Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ekim, 51–55
 • OKTAR, S., (1998), Enflasyon Hedeflemesi, Birinci Basım, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi
 • ÖZATAY, F., (2008a), “Merkez Bankası Ne Diyor?”, Radikal Gazetesi( 4 Mayıs)
 • ÖZATAY, F., (2008b), “Enflasyon Hedefini Yükseltmek İyi Oldu”, Radikal Gazete- si (10 Haziran)
 • ÖZATAY, F., (2008c), “Hedef Değişikliği ve Kredibilite”, Radikal Gazetesi (9 Haziran)
 • ÖZATAY, F., (2008d), “Hedeflemeden Vaz mı Geçsek?”, Radikal Gazetesi (8 Temmuz)
 • RESMİ GAZETE; (2001), “TCMB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Kanun No.4651, Sayı: 24393
 • ŞANLI, B. (2006), “Enflasyon Hedeflemesi Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, www.manas.kg/pdf/sbdpdf16/Makaleler/03_Sanli.pdf 30.03.2007, 38–56
 • ŞİMŞEK, M., ( 2008), “Şoklar Olsa da Enflasyonda Tek Haneden Vazgeçmeye- ceğiz”, vazgecmeyiz-haberi/ 04.05.2008
 • ŞİRİNER, İ., ve TURGAY, T., (2007), “Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Etkinliği Soru- nu” Finans Politik& Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:44, Sayı:509, 68–80
 • TCMB. (2005), Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Genel çerçevesi ve 2006 Yılında Para ve Kur Politikası, Basın Duyurusu, Sayı: 2005–56, Ankara,
 • TCMB, (2006a), Enflasyon Hedeflemesi Rejimi, Ankara: TCMB
 • TCMB, (2006b), 2007 Yılında Para ve Kur Politikası, Ankara,
 • TCMB, (2006c), Enflasyon Raporu’nun Tanıtımına İlişkin Basın Toplantısı Metinle- ri, Ankara TCMB, (2006d), Hükümete Açık Mektup, Sayı:2006–53, Ankara, www.tcmb.gov.tr 30.04.2008 TCMB, (2006e), Hükümete Açık Mektup, Sayı:2006–70, Ankara, www.tcmb.gov.tr (30.04.2008)
 • TCMB, (2007a), Enflasyon Raporu 2007–III, Ankara
 • TCMB, (2007b), Hükümete Açık Mektup, Sayı: 2007–03, Ankara, www.tcmb.gov.tr 30.04.2008
 • TCMB, (2008a), Enflasyon Raporu 2008-I, Ankara
 • TCMB, (2008b), Hükümete Açık Mektup, Sayı: 2008/ 04, Ankara, www.tcmb.gov.tr 30.04.2008
 • TCMB, (2008c), Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, Basın Duyurusu, Sayı: 2008–19, www.tcmb .gov.tr 3.05.2008
 • TCMB, (2008d), Enflasyon Raporu 2008-II, Ankara TCMB, (2008e), Hükümete Açık Mektup, Sayı:2008–24, Ankara, www.tcmb.gov.tr 10.06.2008
 • TCMB, (2008f), Hükümete Açık Mektup, Basın Duyurusu (28 Temmuz), Ankara, www.tcmb.gov.tr 05.08.2008
 • TCMB, (2008g), Hükümete Açık Mektup, Basın Duyurusu (31 Ekim), Ankara, www.tcmb.gov.tr 05.11.2008
 • TCMB, (2008h), Enflasyon Raporu 2008-IV, Ankara
 • TCMB, (2009), Hükümete Açık Mektup, Basın Duyurusu (26 Ocak), Ankara, www.tcmb.gov.tr 29.01.2009
 • TOKGÖZ, E., (1995), “Merkez Bankalarının Bağımsızlığı”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt.113, Ankara, 1–20.
 • TUNCER, B., (2008), “ Enflasyon Hedeflemesi Alarm Veriyor”, Radikal Gazetesi (8 Haziran)
 • YILMAZ, D.,(2007), Köşe Yazarlarına Yaptığı Sunum, İstanbul: TCMB, www.tcmb.gov.tr 30.04.2008

ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN KREDİBİLİTE VE HESAP VEREBİLİRLİK SORUNU

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85, 79 - 109, 01.10.2009

Öz

Son yıllarda enflasyon hedeflemesi sıkça başvurulan bir para politikası rejimidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu rejimi, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun tercihlerle, ilk önce örtülü daha sonrada açık enflasyon hedeflemesi şeklinde, 2002 yılından itibaren iki aşamalı olarak uygulamaya başlamıştır. Örtülü enflasyon hedeflemesi süresince enflasyon hedeflerine ulaşılması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kredibilitesini artırırken, 2006 yılından itibaren, açık enflasyon hedeflemesine geçmesiyle yakalanamayan enflasyon hedefleri, Merkez Bankası’nı kredibilite sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde Merkez Bankası’ nın yaşadığı kredibilite sorunu ve hesap verebilirliği ile ilgili bir değerlendirmeyi içermektedir

Kaynakça

 • BERKSOY, T. (2008),“Merkez Kredibilite Kaybına Uğradı”, Radikal Gazetesi (3 Mayıs)
 • BERNANKE, B. S, and MİSHKİN, F.S., (1997), “Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?” NBER Working Paper, No:5893 http://www2.gsb.Columbia.edu/faculty/fmishkin/PDFpapers/w5893.pdf 10.04.2007, 1–28
 • CARARE et.al (2002), “Establishing Initial Conditions in Support of Inflation Targeting”, IMF Working Paper, WP/02/102, Washington, D.C., http://www.imf.org 25.04.2007, 3–35
 • ÇİÇEK, M., (2006), “Enflasyon Hedeflemesinin Operasyonel Görünümü ve Türki- ye,” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, C.21, Sayı. 238, 100–123
 • DEBELLE, G., (1997), “Inflation Targeting in Practice” Reserve Bank of Australia IMF Working Paper No. 97/35, http://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/ wp9735.pdf 10.05.2007, 1-23
 • EROĞLU, N., ve ABDULLAYEV, A., (2005), “CWN Bağımsızlık Ölçütlerinin TCMB’ ye Uygulanması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), 67–79 EROĞLU, N., (2008),
 • Türkiye’de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin
 • Analizi, İstanbul: Der Yayınları
 • EROĞLU, İ., (2007), “Açık Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ve Türkiye Deneyimi”, Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergi- si, Yıl:9, Sayı: 13, 1–28
 • EROĞLU, İ., (2009), “Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve Türkiye’deki Uygulamanın Performans Analizi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üni. SBE
 • GÜL, E., EKİNCİ, A. ve GÜRBÜZ, A. A., (2006), Enflasyonla Mücadelede Enflas- yon Hedeflemesi, Bursa: Ekin Yayınları
 • GÜNEŞ, H., (2008), “Hükümetten Merkez Bankası’na Gitmesi Gereken Mektup” Milliyet Gazetesi (2 Mayıs)
 • IMF, (2005), Does Inflation Targeting Work in Emerging Markets?”, http://www.imf.org/Pubs/FT/ weo/2005/02/pdf/chapter4.pdf 30.05.2007, 161–186
 • KARA, A.H. ve ORAK, M., (2008), “Enflasyon Hedeflemesi ”, Ekonomik Tartışma- lar Konferansı (Emin Öztürk anısına), www.tcmb.gov.tr. 28.12.2008, 1–69
 • MİSHKİN, F. S., and POSEN, A. S., (1997), “Inflation Targeting: Lessons From Four Countries”, Federal Reserve Bank of New York, Economic Policy Re- view, fmishkin/research.html 25. 04. 2007, 1–133 No.3,
 • http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/
 • SHERWİN, M., (2000), “Institutional Frameworks for Inflation Targeting”, http://www.rbnz.Govt .nz/ speeches/0097459.html 14.04. 2007
 • OKTAR, S., (1996), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Düşük Enflasyon Hedefi: Yeni Zelanda Deneyimi,” Banka Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ekim, 51–55
 • OKTAR, S., (1998), Enflasyon Hedeflemesi, Birinci Basım, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi
 • ÖZATAY, F., (2008a), “Merkez Bankası Ne Diyor?”, Radikal Gazetesi( 4 Mayıs)
 • ÖZATAY, F., (2008b), “Enflasyon Hedefini Yükseltmek İyi Oldu”, Radikal Gazete- si (10 Haziran)
 • ÖZATAY, F., (2008c), “Hedef Değişikliği ve Kredibilite”, Radikal Gazetesi (9 Haziran)
 • ÖZATAY, F., (2008d), “Hedeflemeden Vaz mı Geçsek?”, Radikal Gazetesi (8 Temmuz)
 • RESMİ GAZETE; (2001), “TCMB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Kanun No.4651, Sayı: 24393
 • ŞANLI, B. (2006), “Enflasyon Hedeflemesi Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, www.manas.kg/pdf/sbdpdf16/Makaleler/03_Sanli.pdf 30.03.2007, 38–56
 • ŞİMŞEK, M., ( 2008), “Şoklar Olsa da Enflasyonda Tek Haneden Vazgeçmeye- ceğiz”, vazgecmeyiz-haberi/ 04.05.2008
 • ŞİRİNER, İ., ve TURGAY, T., (2007), “Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Etkinliği Soru- nu” Finans Politik& Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:44, Sayı:509, 68–80
 • TCMB. (2005), Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Genel çerçevesi ve 2006 Yılında Para ve Kur Politikası, Basın Duyurusu, Sayı: 2005–56, Ankara,
 • TCMB, (2006a), Enflasyon Hedeflemesi Rejimi, Ankara: TCMB
 • TCMB, (2006b), 2007 Yılında Para ve Kur Politikası, Ankara,
 • TCMB, (2006c), Enflasyon Raporu’nun Tanıtımına İlişkin Basın Toplantısı Metinle- ri, Ankara TCMB, (2006d), Hükümete Açık Mektup, Sayı:2006–53, Ankara, www.tcmb.gov.tr 30.04.2008 TCMB, (2006e), Hükümete Açık Mektup, Sayı:2006–70, Ankara, www.tcmb.gov.tr (30.04.2008)
 • TCMB, (2007a), Enflasyon Raporu 2007–III, Ankara
 • TCMB, (2007b), Hükümete Açık Mektup, Sayı: 2007–03, Ankara, www.tcmb.gov.tr 30.04.2008
 • TCMB, (2008a), Enflasyon Raporu 2008-I, Ankara
 • TCMB, (2008b), Hükümete Açık Mektup, Sayı: 2008/ 04, Ankara, www.tcmb.gov.tr 30.04.2008
 • TCMB, (2008c), Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, Basın Duyurusu, Sayı: 2008–19, www.tcmb .gov.tr 3.05.2008
 • TCMB, (2008d), Enflasyon Raporu 2008-II, Ankara TCMB, (2008e), Hükümete Açık Mektup, Sayı:2008–24, Ankara, www.tcmb.gov.tr 10.06.2008
 • TCMB, (2008f), Hükümete Açık Mektup, Basın Duyurusu (28 Temmuz), Ankara, www.tcmb.gov.tr 05.08.2008
 • TCMB, (2008g), Hükümete Açık Mektup, Basın Duyurusu (31 Ekim), Ankara, www.tcmb.gov.tr 05.11.2008
 • TCMB, (2008h), Enflasyon Raporu 2008-IV, Ankara
 • TCMB, (2009), Hükümete Açık Mektup, Basın Duyurusu (26 Ocak), Ankara, www.tcmb.gov.tr 29.01.2009
 • TOKGÖZ, E., (1995), “Merkez Bankalarının Bağımsızlığı”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt.113, Ankara, 1–20.
 • TUNCER, B., (2008), “ Enflasyon Hedeflemesi Alarm Veriyor”, Radikal Gazetesi (8 Haziran)
 • YILMAZ, D.,(2007), Köşe Yazarlarına Yaptığı Sunum, İstanbul: TCMB, www.tcmb.gov.tr 30.04.2008

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nadir EROĞLU Bu kişi benim


İlhan EROĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Eroğlu, N. & Eroğlu, İ. (2009). ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN KREDİBİLİTE VE HESAP VEREBİLİRLİK SORUNU . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (85) , 79-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16295/170841

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.