Yıl 2017, Cilt , Sayı 108, Sayfalar 9 - 25 2017-10-01

Türk Sermaye Piyasasında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Düzenlemelerinin İrdelenmesi
Analysis of Regulation Market Abuse and Insider Dealing In Turkish Capital Market

Aysel GÜNDOĞDU [1]


Sermaye piyasası hukukunda “Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı”, finansal piyasaların en önemli ayaklarından biri olan sermaye piyasasının “güven” unsurunun zedelenmesine yol açmaktadır. Özelikle bireysel yatırımcıların alım-satım yapmaktan çekinmesine neden olan yapay fiyat hareketleri ve gerçekdışı bilgi, haberlerin yayılması sermaye piyasasının baş etmeye çalıştığı sorunlardır. Çalışmanın amacı, yürürlükteki 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarının eski ve yeni fiillerini, yaptırımlarını irdelemektir.

"Investor confidence and equality of opportunity” that is the basic element for the development of the capital market should be given to ensure the transparency quality of market regulation. In the capital markets law, Information market abuse and insider dealing lead to damage of the capital market "confidence". The purpose of this paper is to investigate of market abuse and insider dealing in the new Capital Market Law No. 6362.

 • Bayındır, S. 2011. Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu. Beta Yayıncılık. İstanbul.
 • Çalışkan, M.T. 2015. Borsa İstanbul’da Manipülasyon: 2001 – 2013 Yılları Arasında İşlem Yasaklıların Profili. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt:13 Sayı:1.
 • Dayan, V. 2014. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23.
 • Downes, J. Goodman ve Jordan, E. 2010. Dictionary Of Finance And Investment Term. Barron’s Financila Guides. Eighth Edition. New York.
 • Erdoğan, O. Sancak, E.İ. 2016. Türk Sermaye Piyasasında Önceden İşlemlere Karşı Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Yaklaşımların Piyasa Üzerinde Olası Etkileri. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. Cilt:8, Sayı:14.
 • Fındık, H. ve Öztürk, E. 2016. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Beneish Modeli Yardımıyla Ölçülmesi: BIST İmalat Sanayi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 8/1, ss.483-499.
 • Kesici, E. 2014. Bilgi Suistimali Suçu, Suça İlişkin Tedbirler ve Alınan Tedbirlerin Etkinliği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kutukız, D. 1999. Menkul Kıymet Piyasalarında Manipülasyon ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda Manipülasyon Önlemleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. Cilt 2.
 • International Organization of Securities Commissions, Objectives and Principles of Securities Regulation. 2003. https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf, (15.09.2016)
 • Sancak, E. 2014. Sermaye Piyasası Sözlüğü: Önemi 101 Kavram. Scala Yayıncılık. İstanbul.
 • Securities and Exchange Commission, 2013 Insider Trading Policy, http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/25743/000138713113000737/ex14_02.htm, (05.09.2016)
 • Şenol, C. 2012. İçeriden Öğrenilen Bilgi ve İçeriden Öğrenen Kavramlarının Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 2(2).
 • Taner, B. ve Akkaya G. C. 2012. Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul Kıymetler. Yenilenmiş İkinci Baskı. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Tarkun, S. Ergür, H.O. Aydın A.F. 2014. İşlem Bazlı Manipülasyon Şirketlerinin Vektör Otoregresif Analizi İle İncelenmesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. Cilt: 5 Sayı:1
 • TKYD. 2014. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Piyasalara Bakış Açısı.
 • Yan, A. 2013. Insider Dealing Law in Hong Kong. Centre for Financial Regulation and Economic Development Working Paper No. 13.
 • Yenidünya, C. 2012. Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen Suç ve Kabahatlere İlişkin Genel Prensipler. İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi.
 • Yıldırım. E. 2014. Sermaye Piyasası Suçları Açısından Etkin Pişmanlık. Ankara Barosu Dergisi. Sayı:2.
 • Yüce, A. A. 2012. Sermaye Piyasasında Manipülasyon. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. Sayı:98. 21 Ocak 2014 Tarih ve 28889 Sayılı Resmi Gazete “Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)”
 • 30.12.2012 Tarih ve 28513 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
 • 30.07.1981 Tarih ve 17416 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2638-9694
Yazar: Aysel GÜNDOĞDU (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

APA GÜNDOĞDU, A . (2017). Türk Sermaye Piyasasında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Düzenlemelerinin İrdelenmesi. Maliye ve Finans Yazıları , (108) , 9-25 . DOI: 10.33203/mfy.357654