Yıl 2019, Cilt , Sayı 112, Sayfalar 77 - 94 2019-10-29

İç Kontrol Sistemi ve Denetim Programı Etkinliği- Devlet Üniversitelerine Yönelik Uygulama
Internal Control System and Audit Program Activity – Implemantation For State Universities

Esin Nesrin CAN [1] , Cem ÇETİN [2]


İç denetimin temel amaçlarından biri, organizasyondaki iç kontrol sisteminin etkililiğini değerlendirmektir. İç denetim, iç kontrolün etkililiğini değerlendirirken bir yandan da organizasyonun iç kontrol sisteminden etkilenir. İç denetimin en önemli aşamalarından biri planlamadır. Bu makalede devlet üniversitelerindeki iç denetim birimlerinde iç kontrol sisteminin iç denetim programı üzerindeki etkileri ele alınmıştır. İç denetim programı üzerinde iç kontrol sistemi bileşenlerinin etkisi, devlet üniversitelerinde görev yapan iç denetçilere yönelik olarak geliştirilen anket uygulamasıyla saptanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede denetim programının etkinliğiyle “kontrol ortamı”, “kontrol faaliyetleri” ve “izleme” bileşenleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. “Risk değerlendirme” ve “bilgi ve iletişim” bileşenleri arasındaysa, anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

In this article, the effects of the internal control system on the internal audit program of the public universities are discussed. The effects of the internal control system components on the internal audit program have been tried to be determined by the questionnaire application developed for internal auditors working in public universities. In this context, the effectiveness of the audit program and the relationship between the components of internal control system, “control environment”, “control activities” and “monitoring” were determined. No significant relationship has been found between the effectiveness of the audit program and “risk assessment” and “information and communication” components.

  • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13 b.). Ankara: Pegem Yayınları.
  • Daniel, L. S. (1990). The Effects of Time Pressure and Audit Program Structure on Audit Performance. 28(2), s. 267-285.
  • Hermanson, D. R., Smith, J. L., & Stephens, N. M. (2012). How Effective Are Organizations’ Internal Control? Inside Into Specific Internal Control Elements. American Accounting Association, 6(1), s. A31-A50.
  • Karagiorgos, T., Drogalas, G., & Giovanis, N. (2011). Evaluation of the Effectiveness of Internal Audit in Greek Hotel Business. 4(1), s. 19-34.
  • Likert, R. (1932). A Technique for the measurement of attitudes. 22(140), s. 55.
  • Sawalqa, F. A., & Qtish, A. (2012). Internal Control and Audit Program Effectiveness. Empirical Evidence from Jordan. International Business Research, 5(9), s. 128-137.
  • T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. (2014). Kamu İç Kontrol Rehberi – versiyon 1.0. 1-124.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3525-0793
Yazar: Esin Nesrin CAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9530-7288
Yazar: Cem ÇETİN
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA Can, E , Çetin, C . (2019). İç Kontrol Sistemi ve Denetim Programı Etkinliği- Devlet Üniversitelerine Yönelik Uygulama . Maliye ve Finans Yazıları , (112) , 77-94 . DOI: 10.33203/mfy.505802