Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler, Döviz Kuru ve CDS Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 2007-2020

Yıl 2020, Cilt , Sayı 114, 129 - 128, 01.10.2020
https://doi.org/10.33203/mfy.746546

Öz

Küresel siyasi gelişmelerin analiz ve risk ölçümleri değişik kuruluşlarca, yetkinlikle yapılmaktadır ve bu çerçevede literatür oldukça gelişmiştir. Başta ABD ve AB olmak üzere; NATO, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası (WB), IMF gibi uluslararası kuruluşlar ile yakın-uzak komşu ülkelerle ilişkileri kapsayan “Dış Politik Aktörlerle İlişkilerin (DPA)”; siyasi istikrar, ekonomi ve ekonomik değişkenler üzerinde etkisinin ölçülmesi önemlidir. Uzun süredir Türkiye’de “dış politik etkileşimin” ekonomik değişkenler, özellikle döviz ve CDS üzerine etkisi tartışılmaktadır. Buradan hareketle Siyasi İstikrar İndeksini (Sİİ) oluşturan dokuz alt indeksten biri olan (DPA) indeksi baz alınarak bu tartışmaya ışık tutulacaktır. Siyasi İstikrar İndeksi ile ekonomi ve ekonomik değişkenler üzerine etkisi konusunda literatür oldukça fazla olmasına karşın; spesifik olarak seçilen DPA ile ekonomi ve ekonomik değişkenler üzerine literatür kısıtlıdır. Bu da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada DPA, CDS ve Döviz Kuru değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin (1.1.2007-30.3.2020) tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişki, Granger Nedensellik Testi, Etki-Tepki Analizi ve GARCH modellerinden faydalanılarak açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmada, korelasyon matrisleri ve etki-tepki analizlerindeki sonuçlara göre oluşturulacak GARCH modellerinin girdileri belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Alesina, A., & Perotti, R. (1994). The political economy of growth: a critical survey of the recent literature. The World Bank Economic Review, 8(3), 351-371.
 • Bektaş, N. Ç., & Babuşçu, Ş. (2019), VIX Korku Endeksi ve Cds Primlerinin Büyüme ve Döviz Kuruna Etkisi, Türkiye Örneği, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, Sayfa 97-111
 • Bolatoğlu, N. (2007), “Politik İstikrarsızlığın Hüküm Sürdüğü Bir Ekonomide Reel Döviz Kurunun Stokastik Davranışı: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular, 1971-2002”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 1-13
 • Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, (New York: Lowa State University).
 • Gujarati, D.N. (2012), Temel Ekonometri (Çev: Şenesen, Ü. ve Şenesen, G.G.), İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • Gujarati, D.N. (2016). Örneklerle Ekonometri (Çev.Nasip Bolatoğlu). Ankara: BB101 Yayınları
 • Gür, T. H. ve Akbulut H. (2012-1) “Gelişmekte Olan Ülkelerde Politik İstikrarın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi” , Sosyoekonomi Dergisi , S:282-299
 • Kılcı, E. N. (2017)“CDS Primleri ile Ülke Kredi Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi; Türkiye Örneği” , Maliye Finans Yazıları, Sayı 108, S: 71-86
 • Mora, N. (2006), “Sovereign Credit Ratings: Guilty Beyond Reasonable Doubt?, Journal Of Banking And Finance”, Cilt.30, (2041-2062)
 • Özer, M. ve Kocaman M. (2019) “Politik İstikrarsızlık ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Bootstrap Panel Nedensellik Testi ile Analizi” , Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Sayı 3(2) , S: 239-252
 • Özpınar Ö., Özman H. ve Doru O. (2018), “Kredi Temerrüt Takası (CDS ) ve Kur-Faiz İlişkisi : Türkiye Örneği”, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, S: 31-45
 • S. Bilişim Danışmanlık, “Siyasi İstikrar İndeksi: Siyasi Performansın Standartları, Kısa Siyasi Analizin Standartları, Kısa Siyasi Analizin Araçları, Siyasi Risk İzlek Standartları”, Ekim 2010
 • Şahin, E.E. ve Özkan, O. (2018) “Kredi Temerrüt Takası, Döviz Kuru ve BİST100 Endeks İlişkisi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1939-1945
 • Şanlısoy, S. (2020). “Türkiye’de Politik İstikrarsızlık ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi”, Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 92: 85-114
 • Şanlısoy, S. ve Kök, R. (2010), “Politik İstikrarsızlık - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1987–2006)”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (1): 101-125
 • Teletar E.& Cangir N., “Türkiye İçin Politik İstikrarsızlık Endeksleri: 1955–2009 Dönemi” Sosyo-Ekonomi / 2014-1 / 140101
 • Yılmaz, A., & Çetiner, Ö. (2017). Risk İn Turkish Economy; The Linkage Between Credit Default Swap (CDS), Current Account Deficit And Exchange Rate. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 563-576

Relationships with External Political Actors, and CDS Relationship Between Exchange Rate: The Case of Turkey 2007-2020

Yıl 2020, Cilt , Sayı 114, 129 - 128, 01.10.2020
https://doi.org/10.33203/mfy.746546

Öz

Kaynakça

 • Alesina, A., & Perotti, R. (1994). The political economy of growth: a critical survey of the recent literature. The World Bank Economic Review, 8(3), 351-371.
 • Bektaş, N. Ç., & Babuşçu, Ş. (2019), VIX Korku Endeksi ve Cds Primlerinin Büyüme ve Döviz Kuruna Etkisi, Türkiye Örneği, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, Sayfa 97-111
 • Bolatoğlu, N. (2007), “Politik İstikrarsızlığın Hüküm Sürdüğü Bir Ekonomide Reel Döviz Kurunun Stokastik Davranışı: Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular, 1971-2002”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 1-13
 • Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, (New York: Lowa State University).
 • Gujarati, D.N. (2012), Temel Ekonometri (Çev: Şenesen, Ü. ve Şenesen, G.G.), İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • Gujarati, D.N. (2016). Örneklerle Ekonometri (Çev.Nasip Bolatoğlu). Ankara: BB101 Yayınları
 • Gür, T. H. ve Akbulut H. (2012-1) “Gelişmekte Olan Ülkelerde Politik İstikrarın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi” , Sosyoekonomi Dergisi , S:282-299
 • Kılcı, E. N. (2017)“CDS Primleri ile Ülke Kredi Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi; Türkiye Örneği” , Maliye Finans Yazıları, Sayı 108, S: 71-86
 • Mora, N. (2006), “Sovereign Credit Ratings: Guilty Beyond Reasonable Doubt?, Journal Of Banking And Finance”, Cilt.30, (2041-2062)
 • Özer, M. ve Kocaman M. (2019) “Politik İstikrarsızlık ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Bootstrap Panel Nedensellik Testi ile Analizi” , Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Sayı 3(2) , S: 239-252
 • Özpınar Ö., Özman H. ve Doru O. (2018), “Kredi Temerrüt Takası (CDS ) ve Kur-Faiz İlişkisi : Türkiye Örneği”, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, S: 31-45
 • S. Bilişim Danışmanlık, “Siyasi İstikrar İndeksi: Siyasi Performansın Standartları, Kısa Siyasi Analizin Standartları, Kısa Siyasi Analizin Araçları, Siyasi Risk İzlek Standartları”, Ekim 2010
 • Şahin, E.E. ve Özkan, O. (2018) “Kredi Temerrüt Takası, Döviz Kuru ve BİST100 Endeks İlişkisi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1939-1945
 • Şanlısoy, S. (2020). “Türkiye’de Politik İstikrarsızlık ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi”, Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 92: 85-114
 • Şanlısoy, S. ve Kök, R. (2010), “Politik İstikrarsızlık - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1987–2006)”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (1): 101-125
 • Teletar E.& Cangir N., “Türkiye İçin Politik İstikrarsızlık Endeksleri: 1955–2009 Dönemi” Sosyo-Ekonomi / 2014-1 / 140101
 • Yılmaz, A., & Çetiner, Ö. (2017). Risk İn Turkish Economy; The Linkage Between Credit Default Swap (CDS), Current Account Deficit And Exchange Rate. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 563-576

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sadi UZUNOĞLU
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Caner OZDURAK
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0793-7480
Türkiye


Serap DURSUN (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8683-0854
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2020
Kabul Tarihi 8 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 114

Kaynak Göster

APA Uzunoğlu, S. , Ozdurak, C. & Dursun, S. (2020). Dış Politik Aktörlerle İlişkiler, Döviz Kuru ve CDS Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 2007-2020 . Maliye ve Finans Yazıları , (114) , 129-128 . DOI: 10.33203/mfy.746546

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.