Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ORYANTASYONU VE KARİYER YÖNETİMİ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 79 - 87, 29.12.2023
https://doi.org/10.55774/mikad.1335609

Öz

Çalışanların yeni bir işe başlamaları veya iş süreç ya da yöntemlerinde değişikliklerin olması onların belli bir oryantasyon programına alınarak eğitilmelerini gerektirmektedir. Bu hem çalışanların verimliliği, motivasyonları, tatminleri, işe bağlılıkları vb. açısından, hem de örgütlerin genel başarıları bakımından son derece önemlidir. Özel okullar özellikle 1980’li yıllardan sonra ülkemizde gelişmeye başlayan ve devlet bütçesinin dışında finansman sağlayan okul öncesi eğitim düzeyinden üniversite düzeyine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan kurumlardır. Türkiye’deki yasalara göre, özel veya tüzel kişiler özel okul sahibi olup işletebilmektedirler. Tüm örgütlerde olduğu gibi özel okullarda da personelin oryantasyonu ve kariyer yönetimi önemli bir faaliyettir. Oryantasyon ve kariyer yönetim faaliyetleri genellikle örgütlerin insan kaynakları birimleri tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada özel okullarda çalışan öğretmenlerin oryantasyonu ve kariyer yönetimi incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiziyle yapılmıştır.

Kaynakça

 • Aldemir, C., Ataol, A. ve Budak, G. (2001). İnsan kaynakları yönetimi. 4. Baskı. İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.
 • Anafarta, N. (2001). “Orta düzey yöneticilerin kariyer planlamasına bireysel perspektif”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi cilt 1, sayı 2, Antalya.
 • Aşkun, İ. C. (1978). İşgören, Eskişehir: Bayteş Yayıncılık.
 • Aytaç, S. (2005). İş yaşamında kariyer yönetimi, planlaması, geliştirilmesi, sorunları, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Batılı, B. (2010). Oryantasyon eğitimi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik mevcut durum analizi ve finans sektöründe bir araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Bingöl, D. (2010). İnsan kaynakları yönetimi, 7. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Can, H., Akgün, A. ve Kavuncubaşı, Ş. (2001). Kamu ve özel kesimde insan kaynakları yönetimi. 4. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ceylan, C. (2004). “Mentorluk ilişkilerine farklı bir yaklaşım: kariyere uyarlı mentorluk”. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Süreli Yayını. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 1.
 • De Cenzo, D. A. ve Stephen, P. R. (1996), Human resource management, 5. Baskı, New York: John Wileyand Sons.
 • Demirtaş, M. (2010). Örgütsel iletişimin verimlilik ve etkinliğinde yararlanılan iletişim araçları ve halkla ilişkiler filmleri örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 28 (1) , 0- . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/486/4142
 • Bingöl, D. (2006). İnsan kaynakları yönetimi. 6. Baskı. İstanbul: Arıkan Yayınevi.
 • Donald, F. H. ve Bowin, R. B. (1996). Human resource management: an experiential approach. front cover, Arbejdsvurdering: Prentice Hall.
 • Karakuş, S. (2016). “öğretmenlerin bireysel kariyer yönetimi gerçekleştirme düzeyleri ile okul müdürlerinin öğretmenleri motive etme yaklaşımları arasındaki ilişki”, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Kozak, A. M. (2001). Konaklama işletmelerinde kariyer planlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Kulaksızoğlu, A., Çakar, M. ve Dilmaç, B. (1999). Türkiye'de özel okullar hakkındaki tutumla ilgili bir araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (11) , 233-246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/380/2357
 • Okakın, N. (2008). Çalışma hayatında insan kaynakları yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Özçelik, O. (2010). “Eğitim ve geliştirme”, 161-208, Bölüm—Uyargil, Cavide ve diğ., İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Özden, M. C. (2001). Bireysel kariyer yönetimi, Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2002). İnsan kaynakları yönetimi. 1.Baskı. Adana: Nobel Kitapevi.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2005). İnsan kaynakları yönetimi, Bursa: Ezgi Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N. (1992). “İngiltere‟de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye ile karşılaştırılması” Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 22, sayı143, Ankara. Taşlıyan, M., Arı, N. ve Düzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2.
 • Uygun, S. (2003). Türkiye'de dünden bugüne özel okullara bir bakış (gelişim ve etkileri) . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 36 (1), 107-120. DOI: 10.1501/Egifak_0000000083
 • Vural, M. ve Sağlam, N. (2019). Bankacılık sektöründe kariyer yönetimi. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (55), 231-242.
 • Yılmaz, S. (2017). Özel öğretim kurumlarında kariyer yönetimi ve performans değerleme sisteminin okul yöneticileri ve öğretmenlerin başarılarına yansıması, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Ankara.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Yönetimi, Eğitimde Denetim, Eğitim Planlaması, Eğitimde Liderlik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Özdeğirmenci

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 31 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özdeğirmenci, A. (2023). ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ORYANTASYONU VE KARİYER YÖNETİMİ. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 7(2), 79-87. https://doi.org/10.55774/mikad.1335609

MİLLİ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ OLARAK TÜRK BİRLİĞİ KONGRELERİNE DESTEĞİMİZ SÜRMEKTEDİR. 22-24 Aralık tarihlerinde Akdeniz'in İncisi Alanya'da gerçekleşen "V. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi"  dergimiz MİKAD ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleşmiştir. MİKAD olarak Türk bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmekten onur duymaktayız.

DERGİMİZİN TÜRK DÜNYASINA AKADEMİK BAKIŞI


Milli Kültür Araştırmaları Dergisi akademik yayın hayatı, "Turan Kurultayı" sonuçları ile paralel yöndedir ve bu hedefler doğrultusunda yayın yapmaktadır. 

Sonuç bildirgesi ana teması: Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz..

Hedefi: 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır…

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugac’ta düzenlenen TURAN KURULTAYI’nda Türk soyundan gelen Macar, Azeri, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kırgız,Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve Yakut boyları bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır…

1) Ümitlerimizi yeşerten Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulması memnuniyetle karşılanmıştır.

2) Bütün dünyaya adından bahsettiren Türk Devletler Teşkilatı daha aktif hâle getirilmelidir.

3) Bu bağlamda Türk Devletler Teşkilatının ikinci ve üçüncü halkaları mutlaka kurulmalıdır.

4) Teşkilatın kurulacak ikinci ve üçüncü halkalarında, “Türk Devletler Teşkilatında biz neden yokuz” diyen pek çok devlet gibi, Balkanlar’dan Moğolistan’a, Uyguristan’dan-Kore’ye kadar bütün akraba toplulukları yer almalıdır.

5) Bunun dışında; Özellikle Balkan Türkleri olmak üzere, Kamboçya’dan-Sri Lanka Türklerine, Pakistan ve Himalaya’daki Türklerden, Girit Türklerine, Libya’da ki Türklerden-Irak’taki Türkmenelindeki Türklere, Romanya Türklerinden-Kırım’a, Nijer’de yaşayan Tuaregler’den-Doğu Afrika’da ve Ortadoğu’da yaşayan Osmanlı Türkü’nün torunlarına, Sibirya’dan Kafkaslara, Tacikistan’a kadar hiçbir oba ve aşiretleri dışarıda bırakmadan temsilci alınması zarûrî olmuştur.

6) İşte öyle bir yapıya büründürülecek Türk Devletler Teşkilatı’nın önemli çalışması hâline gelen TURAN KURULTAYI için teklifimiz; bundan böyle dönüşümlü olarak her iki yılda bir diğer Türk Cumhuriyetlerinin birinde, olimpiyat oyunlarıyla, ekonomik ve kültürel oturumlarıyla kısaca her yönüyle icrâ edilmelidir.

7) Bugün Türk Devletler Teşkilâtının kurulması gibi; Turan Birliğini kurma mücâdelesi için, tam 100 yıl önce şehit düştüğü 4 Ağustos 1922’ye kadar, işgaldeki Türk Devletlerini kurtararak TURAN bayrağı altında biraraya getirmek isteyen Enver Paşa unutulmamalıdır. Anıtı dikilmeli, hayatı ve mücadelesi film yapılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır.

8)Türk Devletler Teşkilatının bünyesinde ortak ordu, ortak pazar ve ortak parlamento kurulmalı ve üçer aylık dönemlerde Macaristan Parlamentosunda toplanarak yapılan çalışmalar gözden geçirmelidir.

10) Yine TDT bünyesinde Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü,Türk Dünyası Akademisyenler Birliği, Türk Dünyası Tarım Birliği (hayvancılık dahil), Tür Dünyası Sağlık Teşkilatı ve Türk Dünyası Arama Kurtarma (TÜDAK) kurulmalıdır.

11) Türk Dünyası Ekomomik Formu iki yılda bir Türk Dünyasının kalbi konumundaki Aşkabat’ta yapılmalıdır.

12) Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları iki yılda bir Özbekistan’da icra edilmelidir.

13) Türk Dünyası Uzay Araştımaları Enstitüsü kurularak Kazakistan’da her yıl toplanmalıdır.

14) Türk Teknofest Festivali her yıl Türkiye’de yapılmalıdır.

15)Türk Dünyası Yüksek Öğrenim Kurumu kurulmalı, Türk Dünyasındaki üniversitelerin denkliği için üniversitelerde ıslah çalışmaları yapılmalıdır.

16) Türk Dünyası Hekimler Birliği Kurularak her yıl Azerbaycan’da biraraya gelmelidir.

17) Türk Dünyası Bilim Ödülleri düzenlenmeli ve iki yılda bir yapılan Turan Kurultayında sahiplerine takdim edilmelidir.

18) Türk Dünyası Film Festivali ve Türk Dünyası Erovizyon Müzik yarışmaları dönüşümlü olarak Kırgızistan’da birer yıl arayla yapılarak dereceye girenlere ödülleri verilmelidir.

19) Merkezi İstanbul’da olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği “iş birliği-güç birliği” kapsamında genişletilerek, en küçük belediyelere kadar bütün Türk Dünyasını kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir.

20) Türk Dünyası Kültür, sanat, edebiyat çalıştayları yapılarak Türk Dünyasının ortak değerleri, özellikle Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Atilla, Timur, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi önemli şahsiyetler anlatılmalıdır.

21) “Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer” düsturuyla, Türk Dünyası ortak tarihi yeniden yazılmalıdır. Bunun İçin “Millî Tatihçiler Şurâsı” âcilen kurulmalıdır.

22) Başta Doğu Türkistan olmak üzere Musul-Kerkük, Kıbrıs, Kırım, Batı Trakya gibi Türk Bölgelerinin statüleri uluslararası platformlarda sürekli dile getirilerek, layık oldukları konuma gelene kadar dünya gündeminde kalmaları sağlanmalıdır.

Bütün dünya bilmelidir ki, 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır.

Turan Kurultayı Bilim Kurulu


TURAN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ..
Budapeşte, 13.08.2022