Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KAVİMLER GÖÇÜNÜN NEDENLERİ VE AVRUPA ETNİK YAPISININ OLUŞUM SÜRECİ: HUN TÜRKLERİ VE DİĞER KAVİMLER

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 46 - 62, 29.12.2023
https://doi.org/10.55774/mikad.1346103

Öz

Binlerce yıl önce gerçekleşen bir olayın günümüze kadar nasıl bir etki unsuru oluşturduğu, ilk olarak Asya ve Avrupa coğrafyası, daha sonra da dünyanın hemen hemen çoğu bölgesini nasıl etkilediği gerçeği cevaplanması gereken bir soru olarak karşımıza çıkacak, bu çalışmada da dönemin konjonktürü bağlamında analizler yapılmaya çalışılacaktır. Türk kavimlerinin Asya Hun Devleti ile başlayan göç süreci, Balamir Han önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğu çizgisine evrilmiş, büyük Hun kağanı Attila ile Avrupa’nın içlerine kadar bir etkileşim süreci oluşturmuştur. Türk boylarının kavimler göçüne nasıl bir etki oluşturduğunu anlayabilmek için Asya’dan Avrupa’ya göçü tetikleyen, Çin faktörü ile şekillenen durumlara da değinmek gerekmektedir. Ayrıca bu çalışmada, Balkanlar ve Avrupa’nın günümüzdeki etnik yapısını oluşturan Alanlar, Slavlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Süevler, Burgundlar, Franklar, Saksonlar ve Angıllar gibi göçmen kavimlerin ne tür bir etki oluşturduğu, Avrupa Hunlarının, Batı (Kutsal) Roma ve Doğu Roma (Bizans)’nın bu etkileşimde ne tür bir rolü olduğu anlatılacak, liderler ve ülkeler perspektifinde bağlantılar kurulacaktır. Sonuç bölümünde ise, kavimler göçü gerçekleşmeseydi Avrupa’nın siyasi haritasında ne tür değişimler olurdu?; çok fazla bahsedilmeyen ama dünya dengelerini değiştiren etnik topluluklar (Yahudiler vb.) anlamında ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı? gibi sorulara da cevaplar aranacaktır. Kısacası bu çalışmada, sadece Avrupa’nın değil, aslında tüm dünyanın bu süreçten nasıl etkilendiği gözler önüne serilecektir.

Kaynakça

 • Ahmetbeyoğlu, A. (2005). Avrupa Hun ve Hazar Devletlerinin İktisadi Gelir Kaynakları. BELLETEN, 69(254), 117-130.
 • Ahmetbeyoğlu, A. (2012). Attila'nın Oğlu Dengizik'in Devleti İhya Mücadelesi. Tarih İncelemeleri Dergisi, 27(2), 301-314.
 • Ahmetbeyoğlu, A. (2019). Tarihi Kaynaklardaki Hun ve Attila Algısı Üzerine Değerlendirme. Türk Dünyası Araştırmaları, 121(2038), 11-20.
 • Atalay, C. (2014). Asya Hun Devletinde Mao-Tun (Metehan) Dönemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(4), 107-109.
 • Babcock, M. A. (2005). The Night Attila Died: Solving the Murder of Attila the Hun. New York: Berkley Publishing Group.
 • Brown, K. R., Kidd, D. ve Little, C. T. (Eds.). (2000). From Attila to Charlemagne: arts of the Early Medieval Period in the Metropolitan Museum of Art (Vol. 1). Metropolitan Museum of Art.
 • Buchberger, E. (2017). Shifting Ethnic Identities in Spain and Gaul, 500-700: From Romans to Goths and Franks. Amsterdam University Press.
 • Burns, T. S. (1984). A History of the Ostrogoths. Bloomington: Indiana University Press.
 • Bursche, A., Hines, J. ve Zapolska, A. (2020). The Migration Period Between the Oder and the Vistula, vol. I & II (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450), Brill Publishing.
 • Charles, E. R. (2020). Attila and His Conquerors: A Story of the Days of St. Patrick and St. Leo the Great. (E-Book-Kindle Edition). New York: E. & J. B. Young & Co. Publishing.
 • Çapan, F. ve Güvenç, B. (2017). Kavimler Göçü ve Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(18), 629-640.
 • Çataloluk, O. ve Yılmaz, H. (2019). Hunlar Gerçeği. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6(4), 2556-2588.
 • Çerçi, F. (2003). Hunlar’da Sosyal, Siyasi Hayat ve Devlet-Halk İlişkileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-98.
 • Çoban, H. (2019). Attila ve Avrupa Hunları-Batı Roma İlişkilerinde Evlilik Meselesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(17), 57-68.
 • Dıngıl Ilgın, F. A. (2021). Nibelungen Destanı ve Kağan Attila. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (36), 1-15.
 • Dıngıl Ilgın, F. A. (2022). Attila'nın Galya Seferi. Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 7(2), 681-707.
 • Donini, G. ve Ford, G. B. (Eds.). (1970). Isidore of Seville's History of the Goths, Vandals, and Suevi. Leiden: EJ Brill.
 • Eğilmez, S. (2013). Hun-Alan Mücadelesi ve Yeni Bir Çağın Başlangıcı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(28-29), 191-199.
 • Eravcı, H. M. ve Ateş T. (2018). Dünya Tarihini Etkileyen Göçler ve Türk Milletinin Etkisi. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Göç Özel Sayısı, 42-47.
 • Ferreiko, A. (2006). The Visigoths in Gaul and Iberia: A Supplemental Bibliography, 1984-2003. Brill Publishing.
 • Fields, N. (2006). The Hun: Scourge of God AD 375-565 (Vol. 111). Oxford: Osprey Publishing.
 • Fields, N. (2015). Attila the Hun: Leadership, Strategy, Conflict. Oxford: Osprey Publishing.
 • Gordon, C. D. ve Boak, A. E. R. (1960). The Age of Attila: Fifth-century Byzantium and the Barbarians (Vol. 111). New York: Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Günay, E., Atılgan D. ve Serin E. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Göç Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 37-60.
 • Hatipler, M. ve Daşkıran, S. (2021). Etkileri ve Sosyo-Psikolojik Boyutuyla Göç. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 10(3), 714-728.
 • Heather, P. J. (2008). Ethnicity, Group Identity, and Social Status in the Migration Period. (Ed. Garipzanov, I. H.) In Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe, 17-49.
 • Herbert, W. (2011). Attila: Hunların Hükümdarı ve Ataları. Çev. M. Levent Yener. İzmir: İlya Yayınevi.
 • Hinds, K. (2009). Huns (Barbarians!). New York: Cavendish Square Publishing.
 • Howarth, P. (1994). Attila, King of the Huns: The Man and the Myth. London: Constable and Company Publishing.
 • Kaiser, L. (2021). Runes Across the North Sea from the Migration Period and Beyond. In Runes Across the North Sea from the Migration Period and Beyond. De Gruyter.
 • Karatay, O. (2004). Doğu Avrupa Türk Tarihinin Anahatları: Altın Orda Öncesi Dönem. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-70.
 • Kelly, C. (2010). The End of Empire: Attila the Hun & the Fall of Rome. New York: WW Norton & Company Publishing.
 • Kim, H. J. (2016). The Huns. UK: Routledge.
 • Köse, O. (Ed.). (2017). Geçmişten Günümüze Göç. Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Long, M. ve Burke, R. H. (2015). Vandalism and Anti-Social Behaviour. UK: Palgrave Macmillan.
 • Maas, M. (2014). The Cambridge Companion to the Age of Attila. UK: Cambridge University Press.
 • Maenchen-Helfen, O. J. (2022). The World of the Huns: Studies in Their History and Culture. USA: University of California Press.
 • Man, J. (2006). Attila: the Barbarian King Who Challenged Rome. New York: Macmillan Publishing.
 • Martyn, J. R. ve O’Brien, D. (2020). Arians and Vandals of the 4th-6th Centuries: Annotated Translations of the Historical Works by Bishops Victor of Vita (Historia Persecutionis Africanae Provinciae) and Victor of Tonnena (Chronicon), and of the Religious Works by Bishop Victor of Cartenna (De Paenitentia) and Saints Ambrose (De Fide Orthodoxa Contra Arianos), and Athanasius (Expositio Fidei). Cambridge Scholars Publishing.
 • Merrills, A. ve Miles, R. (2010). The Vandals (The Peoples of Europe). New Jersey: Wiley-Blackwell Publishing.
 • Miles, G. C. (1952). The Coinage of the Visigoths of Spain, Leovigild to Achila II (No. 2). American Numismatic Society.
 • Roberts, W. (2007). Leadership Secrets of Attila the Hun. UK: Hachette.
 • Sarıtaş, E. (2012). Çin-Hun İlişkileri. Doğu Araştırmaları Dergisi, (10), 201-210.
 • Sauer, E. W. (2019). Dariali: The 'Caspian Gates' in the Caucasus From Antiquity to the Age of the Huns and the Middle Ages: The Joint Georgian-British Dariali Gorge Excavations and Surveys of 2013–2016. UK: Oxbow Books.
 • Schultheis, E. M. (2019). The Battle of the Catalaunian Fields AD 451: Flavius Aetius, Attila the Hun and the Transformation of Gaul. Yorkshire-Philadelphia: Pen and Sword Military.
 • Tezcan, M. (2010). V. Yüzyılda Ermeni-Sasani Savaşları ve Ermenilere Hun Desteği. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14(32), 183-202.
 • Thompson, E. A. (1969). The Goths in Spain. UK: Oxford University Press.
 • Thompson, E. A. (2004). The Huns. New Jersey: Blackwell Publishing.
 • Thompson, E. A. ve Drinkwater, J. F. (2015). Huns. Oxford Research Encyclopedia of Classics Publishing.
 • Todd, M. (1972). Everyday Life of the Barbarians: Goths, Franks and Vandals. Batsford Publishing.
 • Tvauri, A. (2012). The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia (p. 384). Tartu: University of Tartu Press.
 • Warwick, W. W. (1911). Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards: And of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. order of the Trustees. London.
 • Webb, R. N. (1965). Attila: King of the Huns. New York: Franklin Watts Publishing.
 • Welch, M. G. (2005). Germanic Equal Arm Brooches of the Migration Period: a Study of Style, Chronology and Distribution. By Dorothee Bruns. 300mm. Pp vi+ 134, 72 b&w ills. Oxford: Archaeopress, BAR International Series 1113, 2003. The Antiquaries Journal, 85, 415-416.
 • Ziyai, A. (2010). Orijinal Çin Kaynaklarına Göre Hun Türk Tarihi I. Bölüm: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu Türk Halkının Ataları Hunlar ve Hunların Ortaya Çıkışı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 895-912.
Toplam 55 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası Göç, Uluslararası Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar Çakmak 0000-0001-6016-6115

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 28 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çakmak, S. (2023). KAVİMLER GÖÇÜNÜN NEDENLERİ VE AVRUPA ETNİK YAPISININ OLUŞUM SÜRECİ: HUN TÜRKLERİ VE DİĞER KAVİMLER. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 7(2), 46-62. https://doi.org/10.55774/mikad.1346103

MİLLİ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ OLARAK TÜRK BİRLİĞİ KONGRELERİNE DESTEĞİMİZ SÜRMEKTEDİR. 22-24 Aralık tarihlerinde Akdeniz'in İncisi Alanya'da gerçekleşen "V. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi"  dergimiz MİKAD ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleşmiştir. MİKAD olarak Türk bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmekten onur duymaktayız.

DERGİMİZİN TÜRK DÜNYASINA AKADEMİK BAKIŞI


Milli Kültür Araştırmaları Dergisi akademik yayın hayatı, "Turan Kurultayı" sonuçları ile paralel yöndedir ve bu hedefler doğrultusunda yayın yapmaktadır. 

Sonuç bildirgesi ana teması: Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz..

Hedefi: 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır…

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugac’ta düzenlenen TURAN KURULTAYI’nda Türk soyundan gelen Macar, Azeri, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kırgız,Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve Yakut boyları bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır…

1) Ümitlerimizi yeşerten Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulması memnuniyetle karşılanmıştır.

2) Bütün dünyaya adından bahsettiren Türk Devletler Teşkilatı daha aktif hâle getirilmelidir.

3) Bu bağlamda Türk Devletler Teşkilatının ikinci ve üçüncü halkaları mutlaka kurulmalıdır.

4) Teşkilatın kurulacak ikinci ve üçüncü halkalarında, “Türk Devletler Teşkilatında biz neden yokuz” diyen pek çok devlet gibi, Balkanlar’dan Moğolistan’a, Uyguristan’dan-Kore’ye kadar bütün akraba toplulukları yer almalıdır.

5) Bunun dışında; Özellikle Balkan Türkleri olmak üzere, Kamboçya’dan-Sri Lanka Türklerine, Pakistan ve Himalaya’daki Türklerden, Girit Türklerine, Libya’da ki Türklerden-Irak’taki Türkmenelindeki Türklere, Romanya Türklerinden-Kırım’a, Nijer’de yaşayan Tuaregler’den-Doğu Afrika’da ve Ortadoğu’da yaşayan Osmanlı Türkü’nün torunlarına, Sibirya’dan Kafkaslara, Tacikistan’a kadar hiçbir oba ve aşiretleri dışarıda bırakmadan temsilci alınması zarûrî olmuştur.

6) İşte öyle bir yapıya büründürülecek Türk Devletler Teşkilatı’nın önemli çalışması hâline gelen TURAN KURULTAYI için teklifimiz; bundan böyle dönüşümlü olarak her iki yılda bir diğer Türk Cumhuriyetlerinin birinde, olimpiyat oyunlarıyla, ekonomik ve kültürel oturumlarıyla kısaca her yönüyle icrâ edilmelidir.

7) Bugün Türk Devletler Teşkilâtının kurulması gibi; Turan Birliğini kurma mücâdelesi için, tam 100 yıl önce şehit düştüğü 4 Ağustos 1922’ye kadar, işgaldeki Türk Devletlerini kurtararak TURAN bayrağı altında biraraya getirmek isteyen Enver Paşa unutulmamalıdır. Anıtı dikilmeli, hayatı ve mücadelesi film yapılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır.

8)Türk Devletler Teşkilatının bünyesinde ortak ordu, ortak pazar ve ortak parlamento kurulmalı ve üçer aylık dönemlerde Macaristan Parlamentosunda toplanarak yapılan çalışmalar gözden geçirmelidir.

10) Yine TDT bünyesinde Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü,Türk Dünyası Akademisyenler Birliği, Türk Dünyası Tarım Birliği (hayvancılık dahil), Tür Dünyası Sağlık Teşkilatı ve Türk Dünyası Arama Kurtarma (TÜDAK) kurulmalıdır.

11) Türk Dünyası Ekomomik Formu iki yılda bir Türk Dünyasının kalbi konumundaki Aşkabat’ta yapılmalıdır.

12) Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları iki yılda bir Özbekistan’da icra edilmelidir.

13) Türk Dünyası Uzay Araştımaları Enstitüsü kurularak Kazakistan’da her yıl toplanmalıdır.

14) Türk Teknofest Festivali her yıl Türkiye’de yapılmalıdır.

15)Türk Dünyası Yüksek Öğrenim Kurumu kurulmalı, Türk Dünyasındaki üniversitelerin denkliği için üniversitelerde ıslah çalışmaları yapılmalıdır.

16) Türk Dünyası Hekimler Birliği Kurularak her yıl Azerbaycan’da biraraya gelmelidir.

17) Türk Dünyası Bilim Ödülleri düzenlenmeli ve iki yılda bir yapılan Turan Kurultayında sahiplerine takdim edilmelidir.

18) Türk Dünyası Film Festivali ve Türk Dünyası Erovizyon Müzik yarışmaları dönüşümlü olarak Kırgızistan’da birer yıl arayla yapılarak dereceye girenlere ödülleri verilmelidir.

19) Merkezi İstanbul’da olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği “iş birliği-güç birliği” kapsamında genişletilerek, en küçük belediyelere kadar bütün Türk Dünyasını kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir.

20) Türk Dünyası Kültür, sanat, edebiyat çalıştayları yapılarak Türk Dünyasının ortak değerleri, özellikle Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Atilla, Timur, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi önemli şahsiyetler anlatılmalıdır.

21) “Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer” düsturuyla, Türk Dünyası ortak tarihi yeniden yazılmalıdır. Bunun İçin “Millî Tatihçiler Şurâsı” âcilen kurulmalıdır.

22) Başta Doğu Türkistan olmak üzere Musul-Kerkük, Kıbrıs, Kırım, Batı Trakya gibi Türk Bölgelerinin statüleri uluslararası platformlarda sürekli dile getirilerek, layık oldukları konuma gelene kadar dünya gündeminde kalmaları sağlanmalıdır.

Bütün dünya bilmelidir ki, 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır.

Turan Kurultayı Bilim Kurulu


TURAN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ..
Budapeşte, 13.08.2022