Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kamu Kurumlarındaki Dijitalleşmenin Örgütsel İletişime Etkisi: Türk Patent ve Marka Kurumu Örneği

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 88 - 103, 29.12.2023
https://doi.org/10.55774/mikad.1392592

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla değişmesi ile tüm dünyadaki örgütlerin bu gelişmelere uyum sağlayabilmek için yeni uygulamalar geliştirmelerine neden olmaktadır. Kamu kurumlarında dijital dönüşüm gerek süreç gerekse işlemler açısından farklılık gösterebilmektedir. Kamu kurumlarının, yararlanıcılarına hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet sunabilmelerinin büyük önem taşıdığı bilgi toplumunda, sınai mülkiyet haklarının tescilinden sorumlu kurum olan TÜRKPATENT, faaliyetlerine ilişkin süreçlerde bilgi teknolojilerinden azami şekilde yararlanmaktadır.

Bu araştırma, ülkemizde kamu kurumlarındaki dijital dönüşüm sonucunda oluşan politika ve stratejilerinin örgütsel iletişime katkısı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nun ekonomi politikaları ile ilişkili sınai mülkiyet haklarının dijitalleşme ve yenilik temelli dönüşümündeki rolü, paydaşlarının bilişim teknolojilerden özellikle Web ortamındaki (çevrimiçi) temsil, danışmanlık ve sınai hakların korunması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkileri dikkate alınarak araştırma alanı kapsamı sonucunda örgütlerde iletişimin önemini olup olmadığı incelenmiştir.

Kaynakça

 • Altay, D. (2003). Küresel Köyün Medyatik Mimarı Marshall McLuhan, 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar: Kadife Karanlık, Ed., Nurdoğan Rigel, v.d., İstanbul: Su Yayınları
 • Atkinson, Robert D. ve Ulevich, Jacob (2000). Digital Government: The Next Step to Reengineering the Federal Government. Progressive Policy Institute Technology & New Economy Project. www.ppionline.org/documents/Digital_ 368 Gov.pdf, erişim tarihi: 02.01.2020
 • Alvesson, M. and Willmott, H. (2002). Identity Regulation as Organisational Control: Producing the Appropriate Individual. Journal of Management Studies, 39, 619-644.
 • Bensghir, K.T. (2000). Devlet-Vatandaş İletişiminde e-Posta, Ankara: Amme İdaresi Dergisi, cilt 33, sayı 4, Aralık
 • Büke, A. (2002), Bilişim Çağında e-Devlet ve e-Türkiye, İzmir: Aymar Yayıncılık
 • Dönmez, D. (2007), Dünya’da ve Türkiye’de e-Devlet, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdal, M. (2004). Elektronik Devlet: E-Türkiye ve Kurumsal Dönüşüm, İstanbul: Filiz Kitabevi
 • Erdoğan, İ. (2005) İletişimi Anlamak, Geliştirilmiş 2. Basım, Erk Yayınları, Ankara.
 • Ertürk, K. L., Şimşek, A. A., Songür, D. G., ve Şengül, G. (2014). Disabilityawareness İn Turkey And An Assessment About Accessibility Of Web Pages Related To Justice By Disabledpeople, Ankara: Bilgi Dünyası, 15(2), 375-395.
 • Ertük K. L. (2008). Türkiye’de Bilimsel İletişim: Bir Açık Erişim Model Önerisi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Belge ve Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Lisans Tezi.
 • Fındıkçı, İ. (1996). Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Goodman, M. B. (2000). Corporate Communication Practice and Pedagogy At the Dawn of the New Millennium. Corporate Communications; An International Journal
 • Görmez, E. (2016). Öğretmen Adaylarının ‘Dijital Vatandaşlık ve Alt Boyutları’ Hakkındaki Görüşleri (Bir Durum Çalışması). Turkish Studies, 11(21), 125-144
 • Gümüş S. (2019), Contribution of Digitalization to the Brand Registry Applications in the Context of Globalizations, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Communication and Technology Congress CTC 2019, (17.04.2019)
 • Gümüş, S. (2021). Yeniliklerin Benimsenmesi ve Yayılması Bağlamında Kamu Kurumlarındaki Dijital Uygulamaların Kurumsal Kimliğe Etkisi: Türk Patent ve Marka Kurumu Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Tezi
 • Hargie, O. D., D. Dickson ve D. Tourish (1999), Communication in Management, Gower: Aldershot.
 • Heeks, R. (2001). Understanding E-Governance For Development, i-Government Working Paper Series. Institute for Development Policy and 380 Management, Manchester: http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/igovernment/documents/igov_wp11.pdf. erişim tarihi: 20.05.2020.
 • House, W. (1971). The Impact of Information Technology of Management, Averbach Publishers.
 • Howard, M. (2001). E-Government Across the Globe: How Will “e” Change Government?. Government Finance Review, 6-9. http://www.gfoa.org/downloads /eGovGFRAug01.pdf erişim: 30.04.2008
 • Işın,F. B. ve Gümüş S. (2019). Markanın Yol Haritası, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • İraz, R. (2004). Organizasyonlarda Karar Verme Ve İletişim Sürecinin Etkinliği Bakımından Bilgi Teknolojilerinin Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Sayı 11, ss.407-422.
 • İnce M. (2013). Pozitif Düşünce ve İletişim, Ankara: Kalkan Maatbacılık.
 • Karcıoğlu, F., Timuroğlu, K. ve Çınar, O. (2009). “Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi - Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi Yönetim Dergisi, 20(63), s. 59-76
 • Karkın N. (2003). Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Değişim Süreci:e-Devlet Uygulamaları Ve Denizli Belediyesi Örneği, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Kırçova, İ. (2004). Yönetim Anlayışının Değişmesi ‘e-Devlet’ İhtiyacını Ortaya Çıkardı: Bu Devleti Herkes Sevecek, İstanbul: İtovizyon, sayı 14.
 • Kraut, R., Patterson, M., Landmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradoxa social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53, 1017-1031.
 • Özarallı, N. (1997). Etkin Örgütsel İletişim Olarak Etkin Kaynak Alışverişi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme - Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, (Çeviren: Ümit Hüsrev Yolsal). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Pascual, P.J. (2003). E-Government. Manila: e-ASEAN Task Force-UNDP APDIP,
 • Silcock, R. (2001). What is E-Government?. Parliamentary Affairs, (54), 88- 101.
 • Soysal, A. (1989). Bilgisayar Destekli Yönetim Sistemleri, İstanbul: MESS Yayınları.
 • Timuroğlu, M. K. ve Balkaya, E. (2016). "Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi: Bir uygulama". International Journal of Social Inquiry, 9(2), 89-113.
 • Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tutar, H. (2003). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uçkan, Ö. (2003), E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • Uzun E. (2003). E-Devlet Kapsamında e-Belediyecilik ve Bir Uygulama, Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,
 • Ünsal, H. (2008). Örgütlerde İletişim Kalitesinin İyileştirilmesinde Bilişim Teknolojilerinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes, Public Administration Review, 64 (1), 15-27.
 • Yankın, F. B. (2019). Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı, Edirne: Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi Cilt:7 Sayı:2 (1-38)
 • Yumuşak, S. (2002). İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılmasında Uyumlaştırma Teknikleri ve Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir
 • Zwijze-Koning, K.H., Jong, M.D.T. (2005), Auditing Information Structures in Organizations: A Review of Data Collection Techniques for Network Analysis Organizational Research Methods, Thousand Oaks, 8 (4), pp. 429-454
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sema Gumus 0000-0002-9759-2027

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 17 Kasım 2023
Kabul Tarihi 17 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gumus, S. (2023). Kamu Kurumlarındaki Dijitalleşmenin Örgütsel İletişime Etkisi: Türk Patent ve Marka Kurumu Örneği. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 7(2), 88-103. https://doi.org/10.55774/mikad.1392592

MİLLİ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ OLARAK TÜRK BİRLİĞİ KONGRELERİNE DESTEĞİMİZ SÜRMEKTEDİR. 22-24 Aralık tarihlerinde Akdeniz'in İncisi Alanya'da gerçekleşen "V. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi"  dergimiz MİKAD ve Alanya Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleşmiştir. MİKAD olarak Türk bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmekten onur duymaktayız.

DERGİMİZİN TÜRK DÜNYASINA AKADEMİK BAKIŞI


Milli Kültür Araştırmaları Dergisi akademik yayın hayatı, "Turan Kurultayı" sonuçları ile paralel yöndedir ve bu hedefler doğrultusunda yayın yapmaktadır. 

Sonuç bildirgesi ana teması: Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz..

Hedefi: 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır…

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugac’ta düzenlenen TURAN KURULTAYI’nda Türk soyundan gelen Macar, Azeri, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kırgız,Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve Yakut boyları bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır…

1) Ümitlerimizi yeşerten Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulması memnuniyetle karşılanmıştır.

2) Bütün dünyaya adından bahsettiren Türk Devletler Teşkilatı daha aktif hâle getirilmelidir.

3) Bu bağlamda Türk Devletler Teşkilatının ikinci ve üçüncü halkaları mutlaka kurulmalıdır.

4) Teşkilatın kurulacak ikinci ve üçüncü halkalarında, “Türk Devletler Teşkilatında biz neden yokuz” diyen pek çok devlet gibi, Balkanlar’dan Moğolistan’a, Uyguristan’dan-Kore’ye kadar bütün akraba toplulukları yer almalıdır.

5) Bunun dışında; Özellikle Balkan Türkleri olmak üzere, Kamboçya’dan-Sri Lanka Türklerine, Pakistan ve Himalaya’daki Türklerden, Girit Türklerine, Libya’da ki Türklerden-Irak’taki Türkmenelindeki Türklere, Romanya Türklerinden-Kırım’a, Nijer’de yaşayan Tuaregler’den-Doğu Afrika’da ve Ortadoğu’da yaşayan Osmanlı Türkü’nün torunlarına, Sibirya’dan Kafkaslara, Tacikistan’a kadar hiçbir oba ve aşiretleri dışarıda bırakmadan temsilci alınması zarûrî olmuştur.

6) İşte öyle bir yapıya büründürülecek Türk Devletler Teşkilatı’nın önemli çalışması hâline gelen TURAN KURULTAYI için teklifimiz; bundan böyle dönüşümlü olarak her iki yılda bir diğer Türk Cumhuriyetlerinin birinde, olimpiyat oyunlarıyla, ekonomik ve kültürel oturumlarıyla kısaca her yönüyle icrâ edilmelidir.

7) Bugün Türk Devletler Teşkilâtının kurulması gibi; Turan Birliğini kurma mücâdelesi için, tam 100 yıl önce şehit düştüğü 4 Ağustos 1922’ye kadar, işgaldeki Türk Devletlerini kurtararak TURAN bayrağı altında biraraya getirmek isteyen Enver Paşa unutulmamalıdır. Anıtı dikilmeli, hayatı ve mücadelesi film yapılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır.

8)Türk Devletler Teşkilatının bünyesinde ortak ordu, ortak pazar ve ortak parlamento kurulmalı ve üçer aylık dönemlerde Macaristan Parlamentosunda toplanarak yapılan çalışmalar gözden geçirmelidir.

10) Yine TDT bünyesinde Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü,Türk Dünyası Akademisyenler Birliği, Türk Dünyası Tarım Birliği (hayvancılık dahil), Tür Dünyası Sağlık Teşkilatı ve Türk Dünyası Arama Kurtarma (TÜDAK) kurulmalıdır.

11) Türk Dünyası Ekomomik Formu iki yılda bir Türk Dünyasının kalbi konumundaki Aşkabat’ta yapılmalıdır.

12) Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları iki yılda bir Özbekistan’da icra edilmelidir.

13) Türk Dünyası Uzay Araştımaları Enstitüsü kurularak Kazakistan’da her yıl toplanmalıdır.

14) Türk Teknofest Festivali her yıl Türkiye’de yapılmalıdır.

15)Türk Dünyası Yüksek Öğrenim Kurumu kurulmalı, Türk Dünyasındaki üniversitelerin denkliği için üniversitelerde ıslah çalışmaları yapılmalıdır.

16) Türk Dünyası Hekimler Birliği Kurularak her yıl Azerbaycan’da biraraya gelmelidir.

17) Türk Dünyası Bilim Ödülleri düzenlenmeli ve iki yılda bir yapılan Turan Kurultayında sahiplerine takdim edilmelidir.

18) Türk Dünyası Film Festivali ve Türk Dünyası Erovizyon Müzik yarışmaları dönüşümlü olarak Kırgızistan’da birer yıl arayla yapılarak dereceye girenlere ödülleri verilmelidir.

19) Merkezi İstanbul’da olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği “iş birliği-güç birliği” kapsamında genişletilerek, en küçük belediyelere kadar bütün Türk Dünyasını kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir.

20) Türk Dünyası Kültür, sanat, edebiyat çalıştayları yapılarak Türk Dünyasının ortak değerleri, özellikle Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Atilla, Timur, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi önemli şahsiyetler anlatılmalıdır.

21) “Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer” düsturuyla, Türk Dünyası ortak tarihi yeniden yazılmalıdır. Bunun İçin “Millî Tatihçiler Şurâsı” âcilen kurulmalıdır.

22) Başta Doğu Türkistan olmak üzere Musul-Kerkük, Kıbrıs, Kırım, Batı Trakya gibi Türk Bölgelerinin statüleri uluslararası platformlarda sürekli dile getirilerek, layık oldukları konuma gelene kadar dünya gündeminde kalmaları sağlanmalıdır.

Bütün dünya bilmelidir ki, 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır.

Turan Kurultayı Bilim Kurulu


TURAN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ..
Budapeşte, 13.08.2022