Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Beytülmakdis’in İşgali ve Bilgi Krizi

Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 1, 143 - 174, 01.07.2019
https://doi.org/10.17131/milel.584981

Öz

Beytülmakdis topraklarındaki krizler geçen yüzyılda arka arkaya meydana geldi. Kriz, toplumsal hafızada 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde Siyonizm’in varlığının teşekkülüne bağlanmaktadır. Fakat işgal krizi, İngilizlerin, Araplardan ve diğer destekçilerinden aldığı destekle 1917’de bu bereketli ve mukaddes topraklara girmesi ile başladı. Bunun üzerinden otuz yıl geçmiş olmasına rağmen kimlik ve kavramlar üzerinde yoğunlaşan bilgi krizi ise toprak işgali krizini geride bırakmış bulunmaktadır. Toprak sahiplerinin fikirlerinde köklü değişiklikler gerçekleştiren bu düşünce akımı, düşmanı arkadaş, kardeş ve dostu ise düşman yapmıştır. Bu makale, toprak işgalinden önce yaşanan fikir işgalini, bunun yarattığı Bilgi Krizi’ni ve bu kavramın ortaya çıkışını ele almaktadır. Ortaya çıkan düşünsel krizin türlerini; pek çok kişinin, bu topraklardaki varlığına oluşturduğu tehdidi düşünüp buna karşı çıkması gerekirken sömürgeciye nasıl alkış tutarak ve zılgıt çekerek ihanet içerisinde bulunduklarını ortaya koyarak bunun çarelerini bulmaya çalışmaktadır. İncelemede toprak işgalinin zihin işgalinin bir neticesi olduğu, toprak işgalini sona erdirmenin, önce akılları sömürgecilerin işgalinden ve Batı hayranlığından kurtaracak bir zihinsel dönüşümle ancak gerçekleşebileceğini ortaya koymuştur

Kaynakça

  • Abdurrahman, Avatıf, el-Meşru’us-Sihyonî: el-İhtirakü’s-Sihyoni li Mısır min 1917, Daru’l Arabi li’n-Neşri ve’t-Tevzi’, Kahire 2017. Abdurrahman, Avatıf, Mısır ve Fılistin: Ru’yetun tarihiyyetun ve muasire 1917-2009, el-Mektebetu’l-Ekadimiyye, Kahire 2011. Abdurrauf, Samir Muhammed, Mevkifü’l-Hac Emin el-Hüseyni ve İzzeddin el-Kassam mine’l-kadiyyeti’l-Fılistiniyye -Dirasetun Mukarene- (Yüksek Lisans tezi), el-Hac Hıdır Batine Üniversitesi, Cezayir 2006. Amiyet, Ğayş, Bitaketün mülkiyye: Tarihun mine’n-nehbi ve’s-savni ve’l-istila fi’l-mektebeti’l-vataniyyeti’l- İsrailiyye, el-Ehliyyetu li’n-Neşri ve’t-Tevzi’, Amman 2016. Atiyye, Samir, Divanu’l-Awda, Tecamuu’ el-Awda el-Filistini, Dımeşk 2008. Cebbare, Teysir, “Camiatü’l-Mescidi’l-Aksa el-İslamiyye fi’l-Kudüs âmm 1931m”, Mecelletu Camieti’n Necah li’l-ebhas – el-ulûmu’l-insaniyye, cilt 14 (1), 2000. Cerrar, Mervan, “el-Hıtabü’s-Siyasi el-Fılistinî fî Zılli’l-İdareti’l-‘Askariyyeti’l-Britaniyye (Aralık 1918 - Temmuz 1920)”, Mecelle-tü’l-Camieti’l-İslamiyye (Silsiletü ed-Dirasat el-İnsaniyye) 17. cilt, sayı: 1, Ocak 2009. Çandarlıoğlu, Kadir, Araplar bize ihanet etti, bizi arkadan vurdu yalanı – Şerif Hüseyin meselesi. Belgelerle Gerçek Tarih, http://www.belgelerlegercektarih.com (Erişim tarihi: 21.03.2019). Ebu Şavir, Sadî, Tatavvuri’l-itticahi’l-vatani fî’ş-şi‘ri’l-Filistini el-muasir, el- Müessesetü’l-Arabiyye li’d-Dirasati ve’n-Neşri, Beyrut 2003. el-‘Âlim, İsmail Ahmet, “et-Turasu fi Şi‘ri Abdurrahim Mahmud”, Mecel-letu’d-Dirasati’l-İslamiyye, cilt: 49, sayı: 3, 2014, ss. 225-246. el-Awaisi, Abdulfettah, Sinae’tu’t-tarihi’l-müstakbelî: Nemazicu Beytülmakdis litefsiri’l-ehdasi’l-mu‘asire ve tevcihiha, Daru’l-Halduniyye, Cezayir 2013. el-Esta, Adil, “el-İngiliz fî’l-Edebi’l-Fılistinî”, Mecelletu Camieti’n-Necah li’l-Ebhas (el-Ulumu’l-İnsaniyye), 1999, cilt: 13, sayı: 2, ss. 750-787. el-Ğarib, Îsam, Hacı Muhammed Emin el-Hüseyni ve devruhu fi’l-hareketi’l-vataniyyeti el-Filistiniyye (1897-1974), Merkuzul-Hadara li-Tenmiyeti’l-Fikri’l-İslami, Beyrut 2014. el-Ğurî, Emil, Filistin ‘abre sittine ‘âmen, Daru’n-Nehar li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, Beyrut 1972. el-Hevali, Sefer, el-Muslimune ve’l Hadâretü’l-Ğarbiyye, elektronik baskı, 2018. el-Hüsnî, Abdülkerim, es-Sihyuniyye: el-Garb ve’l-mukaddes ve’s-siyase, Şems li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, Kahire 2010. el-Kisvani, Nahide Ahmet, “Teceliyatü’l-Kudüs fi Şi’ri Vedîi’l-Bustanî”, Mecelletu Kulliyeti’t-Terbiyyeti’l-Esasiyyeti li’l-ulumi’t-terbeviyyeti ve’l-insaniyye / Camiatu Babil, sayı: 35, Ekim 2017. en-Nuâymî, Salih, “es-Sahayinetu yehteffûne bi teşvihi Yusuf Zeydan tarihe’l-ummeti”, el-Beyan Dergisi, 15.05.2017, http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=577 (Erişim tarihi: 06.03.2019) er-Rimavi, Ali Mahmud, Divanu Ali Mahmud er-Rimavi, http://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id=4284 (Erişim tarihi: 06.03.2019) es-Sea’libî, Abdülaziz, Halfiyetü’l-Mu’temeri’l-İslami bi’l-Kudüs 1350/1931, Daru’l-Garbi’l-İslami, Beyrut 1988. es-Sekakini, Halil, Kezae ene ya dünya bi yevmiyat Halil es-Sekakini, yayına hazırlayan: Hale es-Sekakini, 1. baskı, Matbaa 6 et-Ticariyye, Ku-düs, 1955. Es-Sicistânî, Ebû Dâvûd, Kitâbü’z-zühd, Darul-Mişkat li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, Kahire 1993. es-Silvadi, Hasan Abdurrahman, “el-Müsteşrikun el-Yehud ve Muhavele-tu’t-Tehvin min Kudsiyyeti Beytilmakdis fi’l-Kur’ani’l-Kerim ve’l-Ehadisi’n-Nebeviyye”, Mecelletu Dirasati Beytilmakdis, sayı: 11, (2011) ss. 1-24. Fanon, Frantz, The Wretched of the Earth, Grove Weidenfeld, New York 1991. Halef, Ali Hüseyin, Tecrubetü’ş-Şeyh İzzettin el-Kassam, 2. Baskı, Daru’l-Hivar li’n-Neşri ve’t-Tevzi, Suriye, 1986. Hamid, Muhanned, “Mevakıfu’l-Liberaliyyeti’l-Arabiyyeti mine’l-Kadiyyeti’l-Filistiniyye: Mısır Nemuzecen” Kadaya ve’n-Nezârat Dergisi, sayı: 7, Ocak 2017. Hazim, Ahmed, “İ’lamiyyune Arab fî Hidmeti İsrail Sehayinetu Ekser min Hertzel”, Kullu’l-Arab, http://www.alarab.com/Article/856712 (Erişim tarihi: 06.03.2019) Hüseyin, Hüsnü Mahmud, “Medhalun li Diraseti Şi’ri’l Mukaveme”, Mecelletu Şuuni Fılistiniyye, sayı: 106, Eylül 1980, http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=6115#.XJj0_ugzaUk (Erişim tarihi: 06.03.2019) Hüseyin, Muhammed, el-İtticahatü’l-vataniyye fi’l-edebi’l-muasir, Müessese-tü’r Risale, Beyrut 1984. İbn Asâkir, Ali, Târîhu medîneti Dımaşk, Darul-Fikr, Şam 1966. İlhami, Muhammed, “Ba’du Ma Kaddemet Mısır li Fılistin”, 2017, http://melhamy.blogspot.com/2017/12/blog-post_13.html (Erişim tarihi: 06.03.2019). İsmail, Seyyid Ali, “Eseru Buhusi’l-Edebi’l-Arabiyi’l-Hadis ve Nekduhu fî Binai Hadareti’l-Ümme: Havliyyetu Kulliyeti’l-Adab ve’l-Ulum bi Camiati Katar Nemuzecen”, İshamati’l-Luğeti ve’l-Edeb fî’l-Binai’l-Hadarî li’l-Ummeti’l-İslamiyye Sempozyumu Bildiri Kitabı, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, 2007, 1. Cilt, ss. 59-75. Lawrence, T. E. Seven Pillars of Wisdom: a Triumph, Oxford University Press, Oxford 1955. Mansur, Hayri, el-İstişrak ve’l-va’yu’s-salib, el-Müessesetu’l-Arabiyye li’d-Dirasati ve’n-Neşr. Beyrut. 2001. Milli İrşad Bakanlığı, Genel Basın Komitesi, ”Meleffu Vesaik-i Filistin: Mecmuatu Vesaik ve Evrak Hâsse bi’l-Kadiyyeti’l-Filistiniyye, 637 yılından 1949 yılına kadarki dönemi kapsayan birinci kısım”, Kahire 1969. Muhafaza, Ali, “el-Asarü’s-Siyasiyyeti ve’l-İktisadiyye ve’l-İctimaiyye ve’s-Sekafiyye li’l-Harbi’l-‘Alemiyyeti’l-Ûlâ ‘ala Fılıstin ve’l-Ürdün”, Mietu âmm ‘âla’l-Harbi’l-Alemiyyeti’l-Ûla - Mukarebat Arabiy-ye, el-Merkezu’l-Arabi li’l-Ebhas ve Diraseti’s-Siyasat, Katar 2016. Nassar, Fethi, Vesaik Filistin…mine’l-uhdeti’l-Ömeriyye ila va’di Balfour, ed-Darü’s-Sekafiyye li’n-Neşr, t.y. Nesif, Hüseyin b. Muhammed, Mâdi’l-Hicaz ve hadiruhu, Mektebetu ve Matbaatu Hudeyr, Mısır 1930. Nesim, Belhul, el-Mevsu‘atü’l-kübra li’l-cemaati’l-İslamiyyeti’l-Müselleha, Emvac li’t-Tıbaeti ve’n-Neşri ve’t-Tevzi’i, Amman 1984. Qassis, Omar, On Sociocide: (Neo)Colonial Production of Knowledge in the Palestinian West Bank (Yüksek Lisans tezi), Budapest: Central Euro-pean University, 2013. Raif, Ahmet, el-Hıyanetül-Arabiyyetü’l-kübra: Kitabü’l Haşimiyyiyn el- esved min Şerif ila’l-Melik, ez Zehra li’l-İ‘lami’l-Arabi Kısmü’n-Neşr, 1992. Salih, Muhsin, “Cuhûdu Ba’di Ulema fî Fılistin fî Ri’ayeti’l-Mukaddesati’l-İslamiyyeti fî’l-Kudsi ve Himayetiha”, Mecelletu Dirasati Beytülmakdis, sayı 1.1, Sonbahar 1997, ss. 21-46. Surur, Meşhurü’l Habbazi, “Şezeratun min Kıssati Nekbeti’l Kutubi ve’l-Vesaik ve’l- Mahtutati’l-Fılistiniyye Âmm 1948”, Mecelletu Şuûni’l-Fılistiniyye, cilt: 260, Yaz 2015. Tayeh, Selim, “Nekbe el-Fılistiniyye, İhlalun Demoğrafiyyun ve Nekbe-tun Sekafiyye”, Quds Press, 15 Mayıs 2016, http://www.qudspress.cm.index.php?page=show&id=19100 (Eri-şim tarihi: 06.03.2019). Zerik, Konstantin, Ma’na’n-Nekbe, Daru’l-İlm li’l-Melayin, Beyrut 1948. Zerik, Konstantin, Ma’na’n-Nekbe Müceddeden, Daru’l-İlm li’l-Melayin, Beyrut 1967.

The Intellectual Nakba and the Occupation of Bayt al-Maqdis

Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 1, 143 - 174, 01.07.2019
https://doi.org/10.17131/milel.584981

Öz

Numerous catastrophes have consecutively befallen within the last century in the Holy Land. The Nakba or catastrophe is connected in the collective memory to the formation of the Zionist state in Palestine in 1948. However, the Nakba of the occupation of this land can be traced back thirty years earlier and namely to the British occupation in 1917 with the help of some of their Arab allies amongst others. Prior to the occupation of the land, the minds were occupied in what could be called the Intellectual Nakba or crisis in knowledge.   This was manifested through coercive persuasion in the reshaping of identities and concepts.  Thus radically changing and manipulating the thoughts of the local inhabitants turning the enemy into a friend, and one’s own brethren into a foe.  This article deals with the idea of the Intellectual Nakba and how the mind was occupied before the land, as well as tracing the emergence of the term “Nakba” and its early use. This article thus diagnoses and presents the symptoms of this phenomenon by extrapolating instances of its manifestation.  Consequently, tracing how countless people were deceived into applauding and welcoming the colonialist occupation of their own lands before being awaken to the existential threat it poses on their presence in their land and eventually revolting and fighting against the colonisers.  The author concludes that the occupation of the land was a consequence to the occupation of the mind.  In turn, to end of the occupation of the land an intellectual revolution would first need to take place freeing the minds from the shackles of colonialism and from being subservient to west.

Kaynakça

  • Abdurrahman, Avatıf, el-Meşru’us-Sihyonî: el-İhtirakü’s-Sihyoni li Mısır min 1917, Daru’l Arabi li’n-Neşri ve’t-Tevzi’, Kahire 2017. Abdurrahman, Avatıf, Mısır ve Fılistin: Ru’yetun tarihiyyetun ve muasire 1917-2009, el-Mektebetu’l-Ekadimiyye, Kahire 2011. Abdurrauf, Samir Muhammed, Mevkifü’l-Hac Emin el-Hüseyni ve İzzeddin el-Kassam mine’l-kadiyyeti’l-Fılistiniyye -Dirasetun Mukarene- (Yüksek Lisans tezi), el-Hac Hıdır Batine Üniversitesi, Cezayir 2006. Amiyet, Ğayş, Bitaketün mülkiyye: Tarihun mine’n-nehbi ve’s-savni ve’l-istila fi’l-mektebeti’l-vataniyyeti’l- İsrailiyye, el-Ehliyyetu li’n-Neşri ve’t-Tevzi’, Amman 2016. Atiyye, Samir, Divanu’l-Awda, Tecamuu’ el-Awda el-Filistini, Dımeşk 2008. Cebbare, Teysir, “Camiatü’l-Mescidi’l-Aksa el-İslamiyye fi’l-Kudüs âmm 1931m”, Mecelletu Camieti’n Necah li’l-ebhas – el-ulûmu’l-insaniyye, cilt 14 (1), 2000. Cerrar, Mervan, “el-Hıtabü’s-Siyasi el-Fılistinî fî Zılli’l-İdareti’l-‘Askariyyeti’l-Britaniyye (Aralık 1918 - Temmuz 1920)”, Mecelle-tü’l-Camieti’l-İslamiyye (Silsiletü ed-Dirasat el-İnsaniyye) 17. cilt, sayı: 1, Ocak 2009. Çandarlıoğlu, Kadir, Araplar bize ihanet etti, bizi arkadan vurdu yalanı – Şerif Hüseyin meselesi. Belgelerle Gerçek Tarih, http://www.belgelerlegercektarih.com (Erişim tarihi: 21.03.2019). Ebu Şavir, Sadî, Tatavvuri’l-itticahi’l-vatani fî’ş-şi‘ri’l-Filistini el-muasir, el- Müessesetü’l-Arabiyye li’d-Dirasati ve’n-Neşri, Beyrut 2003. el-‘Âlim, İsmail Ahmet, “et-Turasu fi Şi‘ri Abdurrahim Mahmud”, Mecel-letu’d-Dirasati’l-İslamiyye, cilt: 49, sayı: 3, 2014, ss. 225-246. el-Awaisi, Abdulfettah, Sinae’tu’t-tarihi’l-müstakbelî: Nemazicu Beytülmakdis litefsiri’l-ehdasi’l-mu‘asire ve tevcihiha, Daru’l-Halduniyye, Cezayir 2013. el-Esta, Adil, “el-İngiliz fî’l-Edebi’l-Fılistinî”, Mecelletu Camieti’n-Necah li’l-Ebhas (el-Ulumu’l-İnsaniyye), 1999, cilt: 13, sayı: 2, ss. 750-787. el-Ğarib, Îsam, Hacı Muhammed Emin el-Hüseyni ve devruhu fi’l-hareketi’l-vataniyyeti el-Filistiniyye (1897-1974), Merkuzul-Hadara li-Tenmiyeti’l-Fikri’l-İslami, Beyrut 2014. el-Ğurî, Emil, Filistin ‘abre sittine ‘âmen, Daru’n-Nehar li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, Beyrut 1972. el-Hevali, Sefer, el-Muslimune ve’l Hadâretü’l-Ğarbiyye, elektronik baskı, 2018. el-Hüsnî, Abdülkerim, es-Sihyuniyye: el-Garb ve’l-mukaddes ve’s-siyase, Şems li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, Kahire 2010. el-Kisvani, Nahide Ahmet, “Teceliyatü’l-Kudüs fi Şi’ri Vedîi’l-Bustanî”, Mecelletu Kulliyeti’t-Terbiyyeti’l-Esasiyyeti li’l-ulumi’t-terbeviyyeti ve’l-insaniyye / Camiatu Babil, sayı: 35, Ekim 2017. en-Nuâymî, Salih, “es-Sahayinetu yehteffûne bi teşvihi Yusuf Zeydan tarihe’l-ummeti”, el-Beyan Dergisi, 15.05.2017, http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=577 (Erişim tarihi: 06.03.2019) er-Rimavi, Ali Mahmud, Divanu Ali Mahmud er-Rimavi, http://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id=4284 (Erişim tarihi: 06.03.2019) es-Sea’libî, Abdülaziz, Halfiyetü’l-Mu’temeri’l-İslami bi’l-Kudüs 1350/1931, Daru’l-Garbi’l-İslami, Beyrut 1988. es-Sekakini, Halil, Kezae ene ya dünya bi yevmiyat Halil es-Sekakini, yayına hazırlayan: Hale es-Sekakini, 1. baskı, Matbaa 6 et-Ticariyye, Ku-düs, 1955. Es-Sicistânî, Ebû Dâvûd, Kitâbü’z-zühd, Darul-Mişkat li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, Kahire 1993. es-Silvadi, Hasan Abdurrahman, “el-Müsteşrikun el-Yehud ve Muhavele-tu’t-Tehvin min Kudsiyyeti Beytilmakdis fi’l-Kur’ani’l-Kerim ve’l-Ehadisi’n-Nebeviyye”, Mecelletu Dirasati Beytilmakdis, sayı: 11, (2011) ss. 1-24. Fanon, Frantz, The Wretched of the Earth, Grove Weidenfeld, New York 1991. Halef, Ali Hüseyin, Tecrubetü’ş-Şeyh İzzettin el-Kassam, 2. Baskı, Daru’l-Hivar li’n-Neşri ve’t-Tevzi, Suriye, 1986. Hamid, Muhanned, “Mevakıfu’l-Liberaliyyeti’l-Arabiyyeti mine’l-Kadiyyeti’l-Filistiniyye: Mısır Nemuzecen” Kadaya ve’n-Nezârat Dergisi, sayı: 7, Ocak 2017. Hazim, Ahmed, “İ’lamiyyune Arab fî Hidmeti İsrail Sehayinetu Ekser min Hertzel”, Kullu’l-Arab, http://www.alarab.com/Article/856712 (Erişim tarihi: 06.03.2019) Hüseyin, Hüsnü Mahmud, “Medhalun li Diraseti Şi’ri’l Mukaveme”, Mecelletu Şuuni Fılistiniyye, sayı: 106, Eylül 1980, http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=6115#.XJj0_ugzaUk (Erişim tarihi: 06.03.2019) Hüseyin, Muhammed, el-İtticahatü’l-vataniyye fi’l-edebi’l-muasir, Müessese-tü’r Risale, Beyrut 1984. İbn Asâkir, Ali, Târîhu medîneti Dımaşk, Darul-Fikr, Şam 1966. İlhami, Muhammed, “Ba’du Ma Kaddemet Mısır li Fılistin”, 2017, http://melhamy.blogspot.com/2017/12/blog-post_13.html (Erişim tarihi: 06.03.2019). İsmail, Seyyid Ali, “Eseru Buhusi’l-Edebi’l-Arabiyi’l-Hadis ve Nekduhu fî Binai Hadareti’l-Ümme: Havliyyetu Kulliyeti’l-Adab ve’l-Ulum bi Camiati Katar Nemuzecen”, İshamati’l-Luğeti ve’l-Edeb fî’l-Binai’l-Hadarî li’l-Ummeti’l-İslamiyye Sempozyumu Bildiri Kitabı, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, 2007, 1. Cilt, ss. 59-75. Lawrence, T. E. Seven Pillars of Wisdom: a Triumph, Oxford University Press, Oxford 1955. Mansur, Hayri, el-İstişrak ve’l-va’yu’s-salib, el-Müessesetu’l-Arabiyye li’d-Dirasati ve’n-Neşr. Beyrut. 2001. Milli İrşad Bakanlığı, Genel Basın Komitesi, ”Meleffu Vesaik-i Filistin: Mecmuatu Vesaik ve Evrak Hâsse bi’l-Kadiyyeti’l-Filistiniyye, 637 yılından 1949 yılına kadarki dönemi kapsayan birinci kısım”, Kahire 1969. Muhafaza, Ali, “el-Asarü’s-Siyasiyyeti ve’l-İktisadiyye ve’l-İctimaiyye ve’s-Sekafiyye li’l-Harbi’l-‘Alemiyyeti’l-Ûlâ ‘ala Fılıstin ve’l-Ürdün”, Mietu âmm ‘âla’l-Harbi’l-Alemiyyeti’l-Ûla - Mukarebat Arabiy-ye, el-Merkezu’l-Arabi li’l-Ebhas ve Diraseti’s-Siyasat, Katar 2016. Nassar, Fethi, Vesaik Filistin…mine’l-uhdeti’l-Ömeriyye ila va’di Balfour, ed-Darü’s-Sekafiyye li’n-Neşr, t.y. Nesif, Hüseyin b. Muhammed, Mâdi’l-Hicaz ve hadiruhu, Mektebetu ve Matbaatu Hudeyr, Mısır 1930. Nesim, Belhul, el-Mevsu‘atü’l-kübra li’l-cemaati’l-İslamiyyeti’l-Müselleha, Emvac li’t-Tıbaeti ve’n-Neşri ve’t-Tevzi’i, Amman 1984. Qassis, Omar, On Sociocide: (Neo)Colonial Production of Knowledge in the Palestinian West Bank (Yüksek Lisans tezi), Budapest: Central Euro-pean University, 2013. Raif, Ahmet, el-Hıyanetül-Arabiyyetü’l-kübra: Kitabü’l Haşimiyyiyn el- esved min Şerif ila’l-Melik, ez Zehra li’l-İ‘lami’l-Arabi Kısmü’n-Neşr, 1992. Salih, Muhsin, “Cuhûdu Ba’di Ulema fî Fılistin fî Ri’ayeti’l-Mukaddesati’l-İslamiyyeti fî’l-Kudsi ve Himayetiha”, Mecelletu Dirasati Beytülmakdis, sayı 1.1, Sonbahar 1997, ss. 21-46. Surur, Meşhurü’l Habbazi, “Şezeratun min Kıssati Nekbeti’l Kutubi ve’l-Vesaik ve’l- Mahtutati’l-Fılistiniyye Âmm 1948”, Mecelletu Şuûni’l-Fılistiniyye, cilt: 260, Yaz 2015. Tayeh, Selim, “Nekbe el-Fılistiniyye, İhlalun Demoğrafiyyun ve Nekbe-tun Sekafiyye”, Quds Press, 15 Mayıs 2016, http://www.qudspress.cm.index.php?page=show&id=19100 (Eri-şim tarihi: 06.03.2019). Zerik, Konstantin, Ma’na’n-Nekbe, Daru’l-İlm li’l-Melayin, Beyrut 1948. Zerik, Konstantin, Ma’na’n-Nekbe Müceddeden, Daru’l-İlm li’l-Melayin, Beyrut 1967.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Khalid EL-AWAİSİ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 24 Nisan 2019
Kabul Tarihi 16 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Chicago El-awaisi, K. "Beytülmakdis’in İşgali ve Bilgi Krizi". Milel ve Nihal 16 (2019 ): 143-174