PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EXAMINATION OF CONTENT VALIDITY OF TURKISH QUESTIONS ASKING IN LEVEL DETERMINATION EXAM (LDE)

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 69 - 96, 01.05.2015

Öz

From proclamation of the Republic to now, various passing ways among educational levels were executed. Passing via exams from primary schools to secondary schools shows differentiation according to many variations and Ministry of National Education (MoNE) searches new models for passing from primary schools to secondary schools. In this research, content validity of Turkish questions is examined in the exams: LDE -the main actor for passing from primary schools to secondary schools- and Passing From Primary Schools to Secondary Schools Exam (PFPSS), which was firstly done in November 2013. In this research, documentation analyzes method -one of the methods of qualitative research was used. The data source of this paper is the Turkish questions of LDE from 2008 to 2013 and those of PFPSS in 2013. Data collection tool is check list developed by the researchers. Data was analysed by the four field experts. While doing this, learning fields in 6-8th Grade Turkish curriculum, the number of acquisitions in these fields and asking and representing of these acquisitions in the exams are checked. As a result of the research, It is seen that according to the years, 6-7-8th grade Turkish questions partially covered the curriculum context validity. Mainly the questions were from the field of reading-learning (comprehension). From some fields (listening and speaking) there was no question. In writing field mostly the questions were related with punctuation and spelling. Although grammar questions are suitable for multiple choice exams, it was seen that there was one or two questions.

SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA (SBS) TÜRKÇE ALANINDA SORULAN SORULARIN KAPSAM GEÇERLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 69 - 96, 01.05.2015

Öz

Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze değin eğitim kademeleri arasında farklı geçiş yolları uygulanmıştır. İlköğretimden ortaöğretime geçiş sınavlarının birçok değişkene göre farklılık gösterdiği ve MEB’in ilköğretimdenortaöğretime geçişte yeni model arayışlarına gittiği bilinen bir gerçektir. Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçişte belirleyicirol oynayan Seviye Belirleme Sınavlarında (SBS) ve birincisi 2013 Kasım ayındagerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkçedersine yönelik hazırlanan soruları, kapsam geçerliliğine göre incelenmekamacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin kullanıldığı araştırmada, 2008-2013 yıllarındaki SBS’de sorulan Türkçe soruları ile2013 yılındaki TEOG sınavındaki Türkçe soruları veri kaynağı olarakkullanılmıştır. Veri toplama aracı ise araştırmacılar tarafından geliştirilen kontrol listeleridir. Veriler, dört alan uzmanı tarafından Türkçe Dersi (6-8.Sınıflar)Öğretim Programı’ndaki öğrenme alanları ile öğrenme alanlarında yer alankazanımların sayısı ve bu kazanımların sınavlarda temsil oranları dikkate alınarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe alanı sorularının yıllara göre öğretim programıyla kapsam geçerliliğini kısmen sağladığı;soruların ağırlıklı olarak okuma öğrenme alanından sorulduğu, bazı öğrenmealanlarından (dinleme, konuşma,) hiç soru sorulmadığı, yazma öğrenmealanının yazım ve noktalama bölümünden soru sorulduğu, dil bilgisi kazanımlarının çoktan seçmeli test tekniğine uygun olmasına rağmen her sınavda bualandan bir veya iki soruyla yetinildiği belirlenmiştir

Ayrıntılar

Diğer ID JA45PF96RN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim GÜLTEKİN Bu kişi benim


Serdar ARHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Gültekin, İ. & Arhan, S. (2015). SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA (SBS) TÜRKÇE ALANINDA SORULAN SORULARIN KAPSAM GEÇERLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 69-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406110