PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ İLE ANNE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 106 - 120, 01.05.2015

Öz

Bu araştırmada; okul öncesi çocuğa sahip annelerin çocuk yetiştirmetutumları ile çocuklarının sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemekamaçlanmıştır. Çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden135 çocuk ve anneleri oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Ömeroğlu ve arkadaşları (2013)tarafından geliştirilen Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği(OSBED) öğretmen ve anne-baba formları, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla Öner ve Torun (1990) tarafından geliştirilenAile Tutum Envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların sosyalbeceri düzeyi konusunda öğretmen ve anne görüşlerinin farklılık gösterdiği,anne tutumlarının öğrenim düzeyi ve çalışma durumundan etkilendiği bulunmuştur. Annenin demokratik tutumunun çocukların sosyal beceri düzeyi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA24HY37MZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arzu ÖZYÜREK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Özyürek, A. (2015). OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ İLE ANNE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 106-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406112