PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE PREDICTIVE EFFECT OF PRESCHOOL PARENTAL INVOLVEMENT ON PARENT ATTITUDES

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 121 - 134, 01.05.2015

Öz

The aim of this study was to determine the predictive effect of preschool parental involvement on parent attitudes. This study was based on a relational screening model. The study sample comprised 250 parents of children attending pre-school education institutions in the provincial center of Uşak. Data collection tools used during the study included the Parental Involvement Scale developed by Fantuzzo, Tighe and Childs, and adapted to Turkish by Gürşimşek (2003); and the Parent Attitude Scale developed by Karabulut Demir and Şendil (2008). Based on the study results, the home-based parental involvement variable was identified as a positive predictor of democratic attitudes among parents, and a negative and significant predictor of authoritarian attitudes among parents. The other sub-dimensions of parent involvement were not identified as significant predictors of overprotective and permissive parent attitudes.

OKUL ÖNCESİ AİLE KATILIMININ EBEVEYN TUTUMLARINI YORDAYICI ETKİSİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 121 - 134, 01.05.2015

Öz

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi aile katılımının ebeveyn tutumlarıüzerindeki yordayıcı etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada ilişkisel taramayöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem gurubu Uşak il merkezinde okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 250 çocuğun ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Fantuzzo, Tighe ve Childstarafından geliştirilen ve Gürşimşek (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan AileKatılım Ölçeği ve Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından geliştirilenEbeveyn Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ev temelli aile katılımı değişkeninin demokratik ana-baba tutumu üzerinde pozitif; otoriter anne-baba tutumu üzerinde ise negatif ve anlamlı bir yordayıcı olduğusaptanmıştır. Aile katılımı alt boyutlarının aşırı koruyucu ve izin verici annebaba tutumunun anlamlı yordayıcıları olmadığı bulgulanmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA49VB56AT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sibel YOLERİ* Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Yoleri*, S. (2015). OKUL ÖNCESİ AİLE KATILIMININ EBEVEYN TUTUMLARINI YORDAYICI ETKİSİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 121-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406113