PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SANAT EĞİTİMİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 135 - 147, 01.05.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, sanat eğitiminin öğrencinin yaratıcı düşünme,eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisini belirlemektir. Buamaçla, yüksek öğretim kademesinde 2014 yılı bahar döneminde sanat eğitimigören toplam 52 öğrenciye Torrance Yaratıcı Düşünme Testi, California EleştirelDüşünme Eğilimi Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri uygulanmıştır.Araştırma, nicel araştırma yönteminin betimsel modellerinden kesitsel araştırma deseninde kurgulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, parametrik istatistik tekeniklerinden t-testi ile incelenmiştir. Buna göre, sanat eğitiminin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri üzerinde olumlu yönde anlamlı bir etkisiolduğu bulunurken, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri üzerindeanlamlı bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, sanat eğitiminin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren önemli bir öğrenmealanı olarak önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, araştırmada elde edilensonuçlara dayalı olarak, sanat eğitiminde öğrencilerin düşünme becerileriningeliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur

Ayrıntılar

Diğer ID JA96BV37JK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kani ÜLGER* Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Ülger*, K. (2015). SANAT EĞİTİMİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 135-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406114