PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL ÖRGÜTLERİ VE BEYİN METAFORU

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 88 - 105, 01.07.2013

Öz

Metaforlar örgütsel yapıları açıklamada önemli rollere sahiptirler. Örgütselyapıları açıklamada kullanılan metaforlardan biri de beyin metaforudur. Bu araştırma,beyin metaforunun, okul örgütlerini de açıklamada kullanılabileceğini göstermeyi veokul örgütlerinin beyin metaforuyla örgütsel yapısını analiz etmeyi amaçlamıştır. Buamaçla iki ilköğretim okulunda çalışan gönüllü 21 öğretmenle betimsel bir çalışma yapılmıştır. Veriler, açık uçlu dört sorudan oluşan bir formla, görüşme ve odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden betimsel ve içerik analiz tekniklerinden faydalanılmıştır. Çalışma sonunda, bilgiyi işleme, iletişim ve karar alma süreçleri beyin olarak okulda öne çıkan kavramlar olmuştur. Okuldabeyin olarak öğretmen ve idareciler görülmüştür. Okulun çevresiyle güçlü ilişkisi,örgütsel yapısının olması güçlü yönleri; kuralcılığın olması, eski yöntemlerin devametmesi, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirecek ortamların olmaması zayıf yön olarakifade edilmiştir. Okulun bilgi üreten ve aktaran, öğrenen örgüt olduğu ortaya çıkmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA26PA36SA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İzzet DÖŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Döş, İ. (2013). OKUL ÖRGÜTLERİ VE BEYİN METAFORU . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 88-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406544