PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TRANSFORMING OF SCHOOLS TO DEMOCRATIC AND PARTICIPATIVE LEARNING ENVIRONMENT

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 7 - 25, 01.10.2011

Öz

Transferring of the democratic values to individuals is gaining strength and speed through education given in the schools in the early years. Within this framework, the importance of the activities put into practice and ongoing education in schools are undeniable fact. Successful fulfillment of this task by the educational instutions is directly related to on the one hand these instutions and the quality and quantity of staffs (managers, teachers, students and other employees) working in this instutitons. In this context, school environment should be created to give opportunity for democracy practices besides theoretical democracy education in school, all individuals including the school administrator, teachers and other school employees required knowledge, skills and understanding to be equipped and democratic school structure should be built up. Particularly Council of Europe conveys to important works related to the this issue. With Democratic Citizenship Education (DCE) project, Council of Europe called its members to take the “Democratic Citizenship Education” into their educational policies and reforms by publishing the “Democratic Citizenship Education Recommendation” in 2002 in order to internalize of respect for human rights and democracy culture by developing . For this purpose necessary measures has been taken by member countries to the Council of Europe and many projects are implemented. In this study, fistly the concept of democracy is focsed to clarify issues related issue and after that democratic citizenship, democracy, education and democratic school management concepts are emphasized. In the light of Council of Europe’s studies, some examples of works are given from the member countries especially on democratic school management and in this context sustained works in Turkey are presented.

OKULLARIN DEMOKRATİK VE KATILIMCI ÖĞRENİM ORTAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Demokratik Okul Yönetimi)

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 7 - 25, 01.10.2011

Öz

Demokratik değerlerin bireylere aktarılması erken yaşlarda okullardaverilen eğitimle güç ve hız kazanmaktadır. Bu çerçevede okullarda sürdürüleneğitimlerin ve gerçekleştirilen etkinliklerin önemi yadsınamaz bir gerçektir.Eğitim kurumlarının bu görevi başarıyla yerine getirmeleri bir yandan bukurumların ve kurumlarda yer alanların (yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğerçalışanlar) niceliği ve niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, demokratikokul yapısının oluşturulması; okul yöneticisinden, öğretmenlere ve diğer okulçalışanlarına kadar tüm bireylerin gerekli bilgi, beceri ve anlayışla donanmışolması, öğrencilere verilecek teorik demokrasi eğitimi yanında demokrasi uygulamalarına fırsat verecek okul ortamının yaratılması gerekmektedir. Konu ileilgili olarak özellikle Avrupa Konsey’i önemli çalışmalara vesile olmaktadır.Konsey, Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (DVE) Projesiyle, üye ülkelerdedemokratik yurttaşlık bilincinin geliştirilerek toplumda insan haklarınasaygının ve demokrasi kültürünün içselleştirilmesi amacıyla 2002 yılında“Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Tavsiye Kararları”nı yayımlayarak üyeülkelere, Demokratik Yurttaşlık Eğitimini, eğitim politikaları ve reformlarıarasına alması konusunda çağrıda bulunmuştur. Bu amaç doğrultusundaKonsey’e üye ülkeler tarafından gerekli önlemler alınmakta ve birçok proje hayata geçirilmektedir. Bu çalışmada, konuya ilişkin kavramlara açıklık getirmekamacıyla öncelikle demokrasi kavramı irdelenmiş ardından demokratik vatandaşlık, demokrasi eğitimi ve demokratik okul yönetimi kavramları üzerindedurulmuştur. Avrupa Konseyi’nin çalışmaları ışığında özellikle demokratikokul yönetimi konusunda üye ülkelerdeki çalışmalardan örnekler verilmiş vebu bağlamda Türkiye’de sürdürülen çalışmalara yer verilmiştir

Ayrıntılar

Diğer ID JA29ZH99UM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Tamer, M. G. (2011). OKULLARIN DEMOKRATİK VE KATILIMCI ÖĞRENİM ORTAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Demokratik Okul Yönetimi) . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 7-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406822