PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINING THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS “DEMOCRACY EDUCATION AND SCHOOL COUNCIL PROJECT”

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 26 - 42, 01.10.2011

Öz

As taken into account that primary school children learn by seeing, by experiencing, the importance of democracy education and school council project” appears in which is started to be carried out nationally since 2004- 2005 education period. This survey aims to take the views of primary school students about “democracy education and school council project” in two provinces (İstanbul- Çanakkale) which were selected luckily in Marmara Region in 2009- 2010 education period.In terms of socioeconomic development sequences; the provinces in Marmara Region which are in the first sequence (İstanbul) and in the last sequence (Çanakkale) form the univers of survey. The sampling of survey consists 772 students who are chosen randomly from 14 primary schools. While analyzed the findings, it is seen that there is an important difference in favor of girls among the students sexes about to be carried out “democracy education and school council project”. When the views of the primary school students on “democracy education and school council project” are examined according to the variable of the educational background of students’ mothers, there is a meaningful difference in favor of the ones whose mothers got graduated from a bachelor degree and the others whose mothers are illiterate

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN “DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİ”NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 26 - 42, 01.10.2011

Öz

İlköğretim çağındaki çocukların, birçok şeyi, görerek ve bizzat yaşayaraköğrendikleri göz önüne alındığında 2004- 2005 eğitim- öğretim yılından itibarenülke genelinde uygulanmaya başlanan “Demokrasi Eğitimi ve Okul MeclisleriProjesi”nin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada, 2009- 2010 eğitim- öğretimyılında, Marmara Bölgesi’ndeki iki ilin (İstanbul ve Çanakkale) ilköğretim öğrencilerinin “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”ne ilişkin görüşleri incelenmektedir. Araştırmanın evrenini, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasıbakımından Marmara Bölgesi’nde ilk sırada (İstanbul) ve son sırada (Çanakkale)yer alan iller oluşturmaktadır. Evrenden rastgele (random) örnekleme yöntemiyleseçilen 14 ilköğretim okulunun 772 ilköğretim öğrencisi, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin “Demokrasi Eğitimive Okul Meclisleri Projesi”nin yürütülmesine ilişkin görüşleri ile “öğrencilerincinsiyetleri” arasında kızlar lehine anlamlı farklılık görülmektedir. İlköğretimöğrencilerinin “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”nin yürütülmesineilişkin görüşleri, “öğrencilerin annelerinin öğrenim durumları” değişkenine göreincelendiğinde, anneleri okuryazar olmayan öğrencilerin görüşleri ile anneleriüniversite mezunu olan öğrencilerin görüşleri arasında, anneleri üniversitemezunu olan öğrencilerin görüşleri lehine anlamlı farklılık görülmektedir

Ayrıntılar

Diğer ID JA68YP87UZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Salih Zeki GENÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Genç, S. Z. (2011). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN “DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİ”NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 26-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406824