PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

INVESTIGATLON OF INSIDE SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD UNSOLICITED STUDENT BEHAVIOR CLASSROOM

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 62 - 73, 01.10.2011

Öz

This research was conducted to ınvestıgatıon of ınsıde some socıodemographıc varıables teachers’ attıtudes toward unsolıcıted student behavıor classroom. The reserach sample consisted of 361 teachers who Ministry of National Education connected 60 public elementary schools working. Study used two data collection tool “Personal Information Form” and “Classroom Teachers’ Attitudes Toward Unsolicited Student Behavior Scale”. General attitude of teachers determined moderate of the scale level. Besides teachers’ attitudes were examined such variables; working schools where environmental social-economic level, teacher gender, marital status, seniority and branch, alumni their faculties such variables and only the gender of the teacher attitudes among a significant difference cause was found.

SINIF İÇİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARININ BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 62 - 73, 01.10.2011

Öz

Bu araştırma sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumlarının bazı sosyo demografik değişkenler açısından incelenmesiamacı ile yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 60 devlet ilköğretimokulunda görev yapan 361 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.Araştırmada “Kişisel Bilgiler Formu” ve “Sınıf İçi İstenmeyen ÖğrenciDavranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği (SİDÖTÖ)” olmak üzere ikiayrı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin geneltutumunun orta düzeyde bir tutumu yansıttığı belirlenmiştir. Bunun yanındaöğretmen tutumları çalıştıkları okulların bulunduğu çevrenin sosyo ekonomikdüzeyi (SED), öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni halleri, mesleki kıdemleri,branşları, mezun oldukları fakülte gibi değişkenler açısından incelenmiş vesadece cinsiyetin öğretmen tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı birfarka yol açtığı bulunmuştur

Ayrıntılar

Diğer ID JA82BM47UK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fuat TANHAN Bu kişi benim


Ece ŞENTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Tanhan, F. & Şentürk, E. (2011). SINIF İÇİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARININ BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 62-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406826