PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 86 - 104, 01.10.2011

Öz

The aim of this study examining the repercussions of long-term (2010- 2050) population projections on Turkish education system is to guide the education administrators about how to benefit from the data in the education field more effectively provided through the demography and contribute to build up a data driven management culture in education sector. The target group of the study involves the education policymakers, educational planners and educational administrators in every level from school principals to executives. When the last decade of education in Turkey is examined, significant developments have been observed. For example, pre-school education has quadrupled and there has been growth over 60 percent in higher education. Despite the growths, the enrolment rates especially in pre-school and higher education are still far from the developed countries. The long-term projections, organized considering the goals in national and international policy documents and the developments and trends with the opportunity to be created via the decrease in school-age population, indicate that significant quantitative developments will occur in pre-school, secondary school and higher education levels in the period of 2010- 2023. In this regard, within the frame of assumption concerning the continuation of existing trends, the rise of enrolment rates to %70 in pre-school education and to %60 in higher education are expected.

TÜRKİYE’DE NÜFUS VE EĞİTİM: UZUN VADELİ (2010–2050) NÜFUS PROJEKSİYONLARI VE EĞİTİM SİSTEMİNE YANSIMALARI

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 86 - 104, 01.10.2011

Öz

Türkiye’nin uzun vadeli nüfus projeksiyonlarının eğitimsektörüne nasıl yansıyacağını ele alan bu çalışmanın amacı, nüfusbilim tarafından sağlanan verilerden, eğitim alanının daha etkili olarak nasıl yararlanabileceği konusunda eğitim yöneticilerine yol göstermek ve eğitim sektöründe veriye dayalı bir yönetim kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Çalışmanınhedef kitlesi; eğitim politikalarını oluşturanlar, eğitim planlamacıları ve okulmüdüründen üst düzey yöneticilere kadar her düzeydeki eğitim yöneticileridir.Türkiye’de eğitimin son on yıllık dönemi incelendiğinde önemli gelişmeleryaşandığı gözlenmektedir. Örneğin; okul öncesi eğitimde %378’lik bir artış,ortaöğretim ve yükseköğretimde de %60’ın üzerinde bir sayısal artış gerçekleşmiştir. Bu artışlara karşın, özellikle okul öncesi eğitim ve yükseköğretimdekiokullaşma oranları gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde bulunmaktadır. Son yıllardaki gelişme ve eğilimler ile ulusal ve uluslar arası politika belgelerinde yeralan hedefler dikkate alınarak yapılan uzun vadeli projeksiyonlar, okul çağınüfusundaki azalmaların doğuracağı fırsatla, Türkiye’de okul öncesi eğitim,ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde 2010-2023 döneminde önemlisayısal gelişmeler olacağını göstermektedir. Bu bağlamda, mevcut eğilimlerindevam edeceğine ilişkin varsayım çerçevesinde, 2010-2023 döneminde okulöncesi eğitimde okullaşma oranının %70’e, yükseköğretimde ise %60’a çıkmasıbeklenmektedir

Ayrıntılar

Diğer ID JA87KE68JH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yüksel KAVAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Kavak, Y. (2011). TÜRKİYE’DE NÜFUS VE EĞİTİM: UZUN VADELİ (2010–2050) NÜFUS PROJEKSİYONLARI VE EĞİTİM SİSTEMİNE YANSIMALARI . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 86-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406829