PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE OPINIONS ABOUT THE TURKISH COURSES AT theB 4th AND 5th GRADES SHOULD BE GIVEN BY CLASS TEACHERS OR BRANCH TEACHERS

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 121 - 134, 01.10.2011

Öz

The basic aim of primary grade mother tongue courses are developing language skills, and enriching the students both emotionally and cognitively by means of showing them the elaborateness and beauty of language. Therefore, the mother tongue instruction at primary grades has great importance. The primary grade mother tongue courses are given by class teachers. As it is the case with other subjects, the field knowledge, occupational qualities, communication skills and language use of a teacher have a direct effect on students’ success. In Turkey, physical education, music, visual arts, religion, foreign language, information technology lessons can be given by branch teachers in accordance with the related legislation. This study based on the opinion of teachers and administrators deals with the following question: Should the Turkish courses at 4. and 5. grades be given by class teachers or branch teachers? Fort his purpose we received opinion from 10 academics, 4 developmental psychologists, 12 teachers, 6 primary school inspectors, 5 educational administrators, and 8 primary school students. Data was obtained via oral interview. After analyzing the content of the data, the opinions and suggestions of participants were specified.

4-5. SINIFLARDA TÜRKÇE DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ Mİ YOKSA TÜRKÇE ÖĞRETMENİ Mİ TARAFINDAN OKUTULMASI GEREKTİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 121 - 134, 01.10.2011

Öz

İlköğretim Türkçe dersinin temel amacı öğrencilere Türk dilinin güzellik ve inceliklerini kavratarak iletişim becerilerini geliştirmek, duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirmektir. Bu amaca ulaşılmasında ilköğretimde verilendil eğitimi büyük önem taşımaktadır. İlköğretimin ilk kademesinde Türkçedersleri sınıf öğretmenlerince verilmektedir. Türkiye’de ilgili mevzuat gereğince beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dilve bilişim teknolojileri dersleri branş öğretmenlerince okutulabilmektedir. Buçalışmada ilköğretiminin 4-5. sınıflarında Türkçe derslerinin de branş öğretmenlerince mi yoksa -mevcut şekliyle- sınıf öğretmenleri tarafından mı verilmesi gerektiği konusunda eğitimcilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Ankara ilinde görev yapan 10 akademisyen, 4 gelişim psikoloğu, 12 öğretmen, 6 ilköğretim müfettişi ve 5 MEB yöneticisi olmak üzere 37kişi katılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme yoluyla elde edilmiştir. Toplananveriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonunda Türkçe dersininsınıf öğretmeni mi yoksa Türkçe öğretmeni mi tarafından verilmesi gerektiğikonusundaki görüşler belirlenerek bu konuya yönelik öneriler ortaya konulmuştur

Ayrıntılar

Diğer ID JA95YG37TT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hatice DEMİRBAŞ Bu kişi benim


Seher ULUTAŞ Bu kişi benim


Semra BAYRAKTAR Bu kişi benim


Betül KORKMAZ Bu kişi benim


İnci TÜRKER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Demirbaş, H. , Ulutaş, S. , Bayraktar, S. , Korkmaz, B. & Türker, İ. (2011). 4-5. SINIFLARDA TÜRKÇE DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ Mİ YOKSA TÜRKÇE ÖĞRETMENİ Mİ TARAFINDAN OKUTULMASI GEREKTİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 121-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406830