PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARD THE VITAMIN EDUCATION SUPPORT SERVICE

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 146 - 159, 01.10.2011

Öz

This study aims to identify teachers’ perceptions toward Vitamin’s effectiveness and usefulness. It is a descriptive study designed on the basis of the survey model. The study group consists of 209 teachers from various branches employed in the primary schools in the central province of Kirsehir. The data were collected using the Scale on Teachers’ Perceptions toward Vitamin (α=0.956) developed by the researchers. The collected data were subjected to frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation, t-test, Anova, LSD and correlation statistics. The results of the analyses revealed that the teachers had both positive and negative attitudes toward Vitamin and that a great majority of them did not use Vitamin. In addition to these results, it was also observed that the teachers’ attitudes toward Vitamin changed with their branches, duration of employment and frequency of Vitamin use

Vitamin Eğitsel Destek Hizmetine İlişkin Öğretmen Algıları

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 146 - 159, 01.10.2011

Öz

Bu araştırmanın amacı Vitamin Eğitim Destek Hizmeti’nin etkililiği vekullanışlılığına ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Bu çalışma taramamodelinde tasarlanmış betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir ili merkezinde ilköğretim okullarında görev yapan çeşitli branşlardan 209 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilenÖğretmen Algı Anketi (α=0,956) kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Anova, LSD ve korelasyon istatistikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre ise öğretmenlerin Vitamin Eğitim Destek Hizmetine karşıtutumlarının olumlu olmasının yanında, olumsuz düşüncelerinin de olduğu,öğretmenlerin büyük bir bölümünün bi hizmeti kullanmadığı ortaya çıkmıştır.Bu verilerin yanında öğretmenlerin Vitamin Eğitim Destek Hizmetine karşıtutumlarının branş, görev süreleri ve Vitamin Eğitim Destek Hizmeti’ni kullanım sıklığı bazında değiştiği gözlemlenmiştir

Ayrıntılar

Diğer ID JA92KN99YY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgen KORKMAZ Bu kişi benim


Mustafa AYGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Korkmaz, Ö. & Aygün, M. (2011). Vitamin Eğitsel Destek Hizmetine İlişkin Öğretmen Algıları . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 146-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406834