Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Süpervizyon Memnuniyet Ölçeği’nin (SMÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 52 Sayı: 238, 1089 - 1108, 10.05.2023
https://doi.org/10.37669/milliegitim.1098179

Öz

Bu çalışmada, Süpervizyon Memnuniyet Ölçeği (SMÖ) Türkçe’ye uyarlanmış ve psikometrik özellikleri test edilmiştir. Türkçe’ye çeviri işlemlerinin ardından, SMÖ, Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden ve Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (BPDU) dersini tamamlamış toplam 318 süpervizyon alan kişiye uygulanmıştır. Çalışmada, SMÖ’nin yapı geçerliği, ölçüt-bağıntılı geçerliği ve güvenirliği test edilmiştir. Analiz sonuçları, SMÖ’nin tek faktörlü orijinal yapısının hedef popülasyonda doğrulandığını göstermiştir. SMÖ ile ölçüt ölçme araçları arasında hesaplanan anlamlı korelasyon katsayıları, hedef ölçme aracının ölçüt-bağıntılı geçerliğe sahip olduğunu göstermiştir. Güvenirlik analizi sonuçları, SMÖ’nin hedef popülasyonda yüksek güvenirliğe sahip olduğunu desteklemiştir. Sonuç olarak, araştırma bulguları SMÖ’nin psikometrik özelliklerinin Türkiye örnekleminde yeterli olduğunu göstermektedir. SMÖ, ulusal alanyazında süpervizyonla ilgili çalışmalarda süpervizyon memnuniyetinin ölçümünde kullanılabilecek kısa, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak önerilebilir.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK 1001 PROJESİ

Proje Numarası

121K877

Kaynakça

 • Allen, G. J., Szollos, S. J. ve Williams, B. E. (1989). Doctoral students ' comparative evaluations of best and worst psychotherapy supervision. Professional Psychology: Research and Practice, 17(2), 91-99.
 • American Psychological Association. (2015). Guidelines for clinical supervision in health service psychology. American Psychologist, 70, 33–46. doi:10.1037/a0038 112.
 • Atik, Z. (2017). Psikolojik danışman adaylarının bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonuna ilişkin değerlendirmeleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Bernard, J. M. ve Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision. Boston, MA: Pearson.
 • Britt, E. ve Gleaves, D. H. (2011). Measurement and prediction of clinical psychology students' satisfaction with clinical supervision. The Clinical Supervisor, 30(2), 172-182.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2. bs.). New York, NY: Routledge.
 • Denizli, S. (2010). Danışanların algıladıkları terapötik çalışma uyumu ve oturum etkisi düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması: Ege Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Efstation, J. F., Patton, M. J. ve Kardash, C. M. (1990). Measuring the working alliance in counselor supervision. Journal of Counseling Psychology, 37, 322-329.
 • Fernando, D. M. (2013). Supervision by doctoral students: A study of supervisee satisfaction and self-efficacy, and comparison with faculty supervision outcomes. The Clinical Supervisor, 32(1), 1-14. doi: 10.1080/07325223.2013.778673
 • Friedlander, M. L. ve Ward, L. G. (1984). Development and validation of the Supervisory Styles Inventory. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 541-557. doi: 10.1037/0022-0167.31.4.541
 • Haynes, R., Corey, G. ve Moulton, P. (2003). Clinical supervision in the helping professions: A practical guide. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole-Thomson Learning.
 • Holloway, E. L. ve Wampold, B. E. (1984). Dimensions of satisfaction in the supervision interview. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED251757.pdf sayfasından elde edildi.
 • Horrocks, S. ve Smaby, M. H. (2006). The supervisory relationship: Its impact on trainee personal and skills development. Compelling Perspectives on Counselling: VISTAS, 173-176.
 • Jain, S. ve Angural, V. (2017). Use of Cronbach’s alpha in dental research. Medico Research Chronicles, 4(3), 285-291.
 • Koçyiğit-Özyiğit, M. (2019). Bireyle psikolojik danışma uygulaması dersinde grup süpervizyonu sürecinin incelenmesi: Bir durum çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Ladany, N., Ellis, M. V. ve Friedlander, M. L. (1999). The supervisory working alliance, trainee self‐efficacy, and satisfaction. Journal of Counseling & Development, 77(4), 447-455.
 • Ladany, N., Ellis, M. V., Friedlander, M. L. ve Stern, M. (1992). The supervisory working alliance: Its relation to trainee self-efficacy and satisfaction with supervision [Paper presentation]. In 100th Annual Convention of the American Psychological Association, Washington, DC. https://files. eric. ed. gov/fulltext/ED362798. pdf.
 • Ladany, N., Hill, C. E. ve Nutt, E. A. (1996). Supervisory Satisfaction Questionnaire. Unpublished instrument.
 • Ladany, N., Walker, J. A. ve Melincoff, D. S. (2001). Supervisory style: Its relation to the supervisory working alliance and supervisor self‐disclosure. Counselor Education and Supervision, 40(4), 263-275.
 • Meydan, B. (2019). Facilitative and hindering factors regarding the supervisory relationship based on supervisors' and undergraduate supervisees' opinions. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(1), 171-208.
 • Meydan, B. ve Sağkal, A. S. (2022). The Brief Supervisory Working Alliance Inventory (BSWAI-T)): Turkish validation study. Manuscript submitted for publication.
 • Min, R. M. (2012). Impact of the supervisory relationship on trainee development. International Journal of Business and Social Science, 3(18), 168-177. https://pdfs.semanticscholar.org/1233/eacb1f0a76ec147e39ebe54aed62e14573b5.pdf adresinden elde edildi.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric methods. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Pamukçu, B. (2011). The investigation of counseling self-efficacy levels of counselor trainees. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Sabella, S. A., Schultz, J. C. ve Landon, T. J. (2020). Validation of a brief form of the supervisory working alliance inventory. Rehabilitation Counseling Bulletin, 63(2), 115-124. doi: 10.1177/0034355219846652
 • Satıcı, B. ve Türküm, A. S. (2015). Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterlik algılarının süpervizyon yaşantıları ve mizah tarzları açısından incelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7-9 Ekim 2015.
 • Stewart-Hopkins, P. F. (2012). Correlations between supervisory relationships and effectiveness: Self-perceptions of supervisor and supervisee. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Cincinnati.
 • Worthington, E. L. ve Roehlke, H. J. (1979). Effective supervision as perceived by beginning counselors-in-training. Journal of Counseling Psychology, 26(1), 64-73.
 • Vannucci, M. J., Whiteside, D. M., Saigal, S., Nichols, L. ve Hileman, S. (2016). Predicting supervision outcomes: What is different about psychological assessment supervision? Australian Psychologist (Special issue), 1-7. doi:10.1111/ap.12258
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Betül Meydan 0000-0002-9978-6255

Ali Serdar Sağkal 0000-0002-2597-8115

Proje Numarası 121K877
Yayımlanma Tarihi 10 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 52 Sayı: 238

Kaynak Göster

APA Meydan, B., & Sağkal, A. S. (2023). Süpervizyon Memnuniyet Ölçeği’nin (SMÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 52(238), 1089-1108. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1098179