BibTex RIS Kaynak Göster

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CAPABILITIES IN THE CONTEXT OF HOTELS IN TURKEY

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 4, 1 - 35, 01.12.2014

Öz

The aim of this study is to analyze the certain organizational capabilities of hotel businesses in Turkey. In addition, it is aimed to find out the differentiation status of determined capabilities according to the specific characteristics of the hotel and managers in the scope of the study. For this aims, a quantitative research has been conducted including 3, 4 and 5 star hotels in Turkey. In this scope senior managers were surveyed from 316 hotel business by using face to face survey, email and telephone. The obtained data were subjected to descriptive and exploratory analysis. The dimensions defined in the factor model that is derived by using exploratory factor analysis have been accepted as illuminative for organizational capabilities. According to the results of the research the differentiations have been identified in some organizational capabilities according to gender of hotel managers their education level and ages. On the other hand, differentiations were determined in some organizational capabilities according to the criteria’s such as the star and type of hotels, the geographical area and duration of activities and activities depending on the number of years

Kaynakça

 • Acar, A. Z. (2011). Lojistik Yeteneklerin, Strateji - Performans İlişkisi Üzerindeki Rolü: KOBİ’ler Üzerinde Bir Saha Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24 (4), 1-21.
 • Acar, A.Z. (2005). Örgütsel Yeteneklerin İşletme Performansına Etkileri, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7 (3), 15- 34.
 • Acar, A.Z. ve Zehir, C. (2009). Rekabet Avantajı Yaratmada Lojistik Yeteneklerin Rolü ve İşletme Performansına Etkileri 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 21‐23 Mayıs-Eskişehir.
 • Acar, A.Z. ve Zehir, C. (2008). Kaynak Tabanlı İşletme Yetenekleri Ölçeği, Geliştirilmesi Ve Doğrulanması, İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1), 103-131.
 • Aktaş, A. (1989), Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Antalya: Retromat Matbaası.
 • Aranda, A. D., B. Rata, M.A. ve Duarte, R. (2001).“Innovation and Firm Size: An Empirical Study for Spanish Engineering Consulting Companies”, European Journal of Innovation Management, 4 (3), 133-142.
 • Arslanoğlu, İ. (2012). Sosyal Bilimlerde Metod ve Araştırma Teknikleriw3.gazi.edu.tr/~iarslan/arastek.doc (10.04.2012).
 • Avcı, N. ve Küçükusta, D. (2009). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1), Bahar: 33-44.
 • Avcı, U., Kılınç, İ. ve Okumuş, F. (2010). Öğrenme Düzeyleri Arası İlişki Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (1), 95-115.
 • Aydoğan, E., Orhan, F., Naldöken, Ü., Beylik U. Ve Aksay, K. (2011).Sağlık Kurumlarında Örgütsel Öğrenme Kapasitesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,12 (2), 191-213.
 • Bapuji, H. and Crossan, M. (2004) From Questions to Answers: Reviewing Organizational Learning Research’, Management Learning, 35 (4), 397-417.
 • Baş, T. (2001). Anket, Ankara; Seçkin Yayıncılık.
 • Baydaş, A. (2011). “Değişim Ortamında Yeni Rekabet Vizyonu” (içinde: Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular, Edit: İsmail Bakan) Ankara; Gazi Kitabevi.
 • Bayramoğlu, G. (2007). Kaynak Tabanlı Yönetim Modelinin Rekabetçi Üstünlükler Açısından İncelenmesi ve Ford Otosan, Tusas, Graham ve Toprak Seramik İşletmelerinde Niteliksel Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Eskişehir.
 • Bilginer N., Kayabaşı A. ve Sezici E. (2008), Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, 22, 277-297.
 • Bilginer, N. ve Kayabaşı, A. (2007). İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinin Rekabetçi Perspektifte Değerlendirilmesi: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 7 (2), 629-644.
 • Björk, J. Boccardelli, P. ve Magnusson, M. (2010). Ideation Capabilities for Continuous Innovation, Creativity and Innovation Management, 19 (4), 385-396.
 • Bolivar-Ramos, M.T., García-Morales, V.J. ve Mihi-Ramírez, A. (2011). Influence of Technological Distinctive Competencies and Organizational Learning on Organizational Innovation to Improve Organizational Performance, Economics and Management, 16, 670-675.
 • Brown, E. D. (2007). Competitive Advantage and the Resource Based View of the Firmhttp: //ericbrown.com/competitive-advantage-and-theresource-based-view-of-the-firm.htm, [Erişim: 14.01.2013].
 • Cavusgil, S.T., Calantone, R.J., Zhao, Y. (2003), "Tacit Knowledge Transfer And Firm İnnovation Capability", Journal of Business & Industrial Marketing, 18 (1), 6-21.
 • Chailom, P. ve Mumi, A. (2010). The Effects of Information Technology Capability, Network Competency and Organizational Learning on Logistics Innovation, Competitive Advantage and Performance of Food Businesses in Thailand, International Journal of Business Strategy, 10 (3), 71-85.
 • Chiva, R.ve Alegre, J. (2009). Organizational Learning Capacity and Job Satisfaction: An Emprical Assesment in the Ceramic Tile Industry, British Journalof Management, 20, 323-340.
 • Collis, D. J. (1994). How Valuable are Organizational Capabilities? Strategic Management Journal, 15 (1), 143- 152.
 • Çekerol, G. S. ve Kurnaz. N. (2011). Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-59.
 • Dikmen, Ç. (1999). Organizasyonel Öğrenme Öğrenen Organizasyonlar, Yönetim 10 (34), 57-67.
 • Durna, U. ve Babür, S. (2011) Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3 (1), 73-98.
 • Gates, R. ve McDaniel, C. Jr. (2010). Marketing Research Essentials, 7th Edition, United States of America; John Wiley & Sons, Inc.
 • Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research, The Qualitative Report, 8 (4), 597–607.
 • Han, J.K., Kim, N., ve Srivastava, R.K. (1998), Market Orientation and Organizational Performance: Is Innovation A Missing Link?, Journal of Marketing, 62 (4): 30- 45.
 • Hurley, R. and Hult, T. (1998), Innovation, Market Orientation and Organizational Learning: An Integration And Empirical Examination’, Journal of Marketing, 62, July, 42-54.
 • Ilgaz P. ve Erşahin, B. (2004). Değişim Yönetimi Ar-Ge Danışmanlık, www.arge.com. (10.03.2012).
 • İnce, M. (2011). Değişim Olgusu Ve Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Fonksiyonları, www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/.../319-340.pdf (15.03.2012).
 • Janz, N. , Lööf, H. ve Peters, B. (2003). Firm Level Innovation and Productivity- Is there a Common Story Across Countries? Zentrum für Europäische Wirtschafts forschung GmbH Centre for European Economic Research, DiscussionPaper, No: 03-26.
 • Judge, W.Q. ve Elenkov, D. (2005). Organizational Capacity for Change and Environmental Performance: An Empirical Assessment of Bulgarian Firms, Journal of Business Research, Vol: 58, pp: 893- 901.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Ankara; Asil Yayın, Dağıtım.
 • Karagöz, Y. ve Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Kayabaşı, A. ve Kanberoğlu, Z. (2008). KOBİ'lerde Rekabetçi Yeteneklerin Geliştirilmesinde Rol Oynayan Örgütsel Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirme, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 45 (520), 49-65.
 • Kıngır, S. (2009). Bir Hizmet İşletmesi Olarak Beş Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Yönetsel Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 457-482.
 • Kozak, M. A. ve Güçlü, H. (2006). Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme , http: //www.isguc.org/arc_view.php?excall=29 (09.03.2012).
 • Madsen, S. Miller, D. ve John, C. R. (2005). Readiness for Organizational Change: Do Organizational Commitment and Social Relationships in the Workplace Make a Difference? Human Resource Development Quarterly, Vol: 16 (2), 213-233.
 • Mc Guinnes, T. , Morgan, R.E. ve Oxtoby, B. (2002). Organizational Change Capability: The Theoritical Construct and Its Operational Measurement, http: //www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/oklc3/papers/id389.pdf (20.03.2012).
 • Morash, E.A., Droge, C.L.M. ve Vickery S.K. (1996) “Strategic Logistics Capabilities for Competitive Advantage and Firm Success”, Journal of Business Logistics, 17 (l), s.1-22.
 • Nečadová, M. ve Scholleová, H. (2011). Motives and Barriers of Innovation Behaviour of Companies, Economicsand Management ISSN 1822-6515, pp: 832-838.
 • Nevis,.C., DiBella, J, & Gould, M. (1995). Understanding Organizations as Learning Systems, Sloan Management Review, Winter, 73-85.
 • Okumuş, F., Avcı, U. ve Kılınç İ. (2007). Öğrenen Örgütlerin Oluşturulmasında Üst Kademe Yöneticilerin Rolü, Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7 (13), 31-51.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir; Kann Kitabevi.
 • Sandberg, E. ve Abrahamsson M. (2011). Logistics Capabilities for Sustainable Competitive Advantage, International Journal of Logistics Research and Applications 14 (1), 61-75.
 • Sekaran, U. (2003) Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 4th Edition, John Wiley & Sons Ltd.
 • Sevicin, A. (2006). Kaynaklara Dayalı Rekabet Stratejisi Geliştirme, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 109-124.
 • Taşlıyan, M. ve Karayılan, D. (2006). “Organizasyonlarda Değişim ve Yönetimi” Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, (Editör: İsmail Bakan), İstanbul; Beta.
 • Tavşancıl, E. (2007). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 3. Baskı, Ankara Nobel Yayıncılık.
 • Terzioğlu, M., Avcı, M. ve Gökovalı, U. (2008). İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 377-388.
 • Ussahawanitchakit, P. ve Sriboonlue, P. (2011).Transformational Leadership, Strategic Flexibility, Learning Capability, Continuous Improvement, and Firm Performance: Evidence from Thailand, Internatıonal Journal Of Busıness Strategy, 11 (1), 162-172.
 • Verde, M.D., Castro, G. M. ve Lo´pez, J.E.N. (2011). Organizational Knowledge Assets and Innovation Capability Evidence from Spanish Manufacturing Firms, Journal of Intellectual Capital, 12 (1), 5-19.
 • Yamen, M. (2011). Dinamik Yetenekler, www.belgeler.com/blg/2hlu/dinamik-yetenekler, (01.02.2012).
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara; Detay Yayıncılık.

Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 4, 1 - 35, 01.12.2014

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki otel işletmelerinin belirli örgütsel yeteneklerinin analiz edilmesidir. Ayrıca çalışma kapsamında belirlenen yeteneklerin otel işletmelerinin ve yöneticilerinin belirli özelliklerine göre farklılaşma durumlarının da ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla Türkiye’deki 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerini kapsayan nicel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında 316 otel işletmesinin üst kademe yöneticilerine yüz yüze, posta ve telefon aracılığı ile anket yapılmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı ve keşfe yönelik analizlere tabi tutulmuştur. Elde edilen verilere faktör analizi yapılmış ve anketteki 65 ifadeden 19 ifadenin 4 faktör içerisinde yer aldığı görülmüştür. Keşfedici faktör analizleri sonucunda ortaya çıkan faktör modelinde yer alan boyutlar, belirlenen örgütsel yetenekleri açıklayıcı nitelikte bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre otel yöneticilerinin cinsiyet, eğitim durumu ve yaş aralığına göre otel işletmelerinin bazı örgütsel yeteneklerinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Öte yandan otel işletmelerinin yıldız sayısı ve bulunduğu bölge, otel türü ve faaliyet süreleri ve faaliyet yılı sayısına bağlı olarak örgütsel yeteneklerinin farklılaştığı belirlenmiştir

Kaynakça

 • Acar, A. Z. (2011). Lojistik Yeteneklerin, Strateji - Performans İlişkisi Üzerindeki Rolü: KOBİ’ler Üzerinde Bir Saha Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24 (4), 1-21.
 • Acar, A.Z. (2005). Örgütsel Yeteneklerin İşletme Performansına Etkileri, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7 (3), 15- 34.
 • Acar, A.Z. ve Zehir, C. (2009). Rekabet Avantajı Yaratmada Lojistik Yeteneklerin Rolü ve İşletme Performansına Etkileri 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 21‐23 Mayıs-Eskişehir.
 • Acar, A.Z. ve Zehir, C. (2008). Kaynak Tabanlı İşletme Yetenekleri Ölçeği, Geliştirilmesi Ve Doğrulanması, İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1), 103-131.
 • Aktaş, A. (1989), Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Antalya: Retromat Matbaası.
 • Aranda, A. D., B. Rata, M.A. ve Duarte, R. (2001).“Innovation and Firm Size: An Empirical Study for Spanish Engineering Consulting Companies”, European Journal of Innovation Management, 4 (3), 133-142.
 • Arslanoğlu, İ. (2012). Sosyal Bilimlerde Metod ve Araştırma Teknikleriw3.gazi.edu.tr/~iarslan/arastek.doc (10.04.2012).
 • Avcı, N. ve Küçükusta, D. (2009). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1), Bahar: 33-44.
 • Avcı, U., Kılınç, İ. ve Okumuş, F. (2010). Öğrenme Düzeyleri Arası İlişki Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (1), 95-115.
 • Aydoğan, E., Orhan, F., Naldöken, Ü., Beylik U. Ve Aksay, K. (2011).Sağlık Kurumlarında Örgütsel Öğrenme Kapasitesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,12 (2), 191-213.
 • Bapuji, H. and Crossan, M. (2004) From Questions to Answers: Reviewing Organizational Learning Research’, Management Learning, 35 (4), 397-417.
 • Baş, T. (2001). Anket, Ankara; Seçkin Yayıncılık.
 • Baydaş, A. (2011). “Değişim Ortamında Yeni Rekabet Vizyonu” (içinde: Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular, Edit: İsmail Bakan) Ankara; Gazi Kitabevi.
 • Bayramoğlu, G. (2007). Kaynak Tabanlı Yönetim Modelinin Rekabetçi Üstünlükler Açısından İncelenmesi ve Ford Otosan, Tusas, Graham ve Toprak Seramik İşletmelerinde Niteliksel Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Eskişehir.
 • Bilginer N., Kayabaşı A. ve Sezici E. (2008), Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, 22, 277-297.
 • Bilginer, N. ve Kayabaşı, A. (2007). İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinin Rekabetçi Perspektifte Değerlendirilmesi: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 7 (2), 629-644.
 • Björk, J. Boccardelli, P. ve Magnusson, M. (2010). Ideation Capabilities for Continuous Innovation, Creativity and Innovation Management, 19 (4), 385-396.
 • Bolivar-Ramos, M.T., García-Morales, V.J. ve Mihi-Ramírez, A. (2011). Influence of Technological Distinctive Competencies and Organizational Learning on Organizational Innovation to Improve Organizational Performance, Economics and Management, 16, 670-675.
 • Brown, E. D. (2007). Competitive Advantage and the Resource Based View of the Firmhttp: //ericbrown.com/competitive-advantage-and-theresource-based-view-of-the-firm.htm, [Erişim: 14.01.2013].
 • Cavusgil, S.T., Calantone, R.J., Zhao, Y. (2003), "Tacit Knowledge Transfer And Firm İnnovation Capability", Journal of Business & Industrial Marketing, 18 (1), 6-21.
 • Chailom, P. ve Mumi, A. (2010). The Effects of Information Technology Capability, Network Competency and Organizational Learning on Logistics Innovation, Competitive Advantage and Performance of Food Businesses in Thailand, International Journal of Business Strategy, 10 (3), 71-85.
 • Chiva, R.ve Alegre, J. (2009). Organizational Learning Capacity and Job Satisfaction: An Emprical Assesment in the Ceramic Tile Industry, British Journalof Management, 20, 323-340.
 • Collis, D. J. (1994). How Valuable are Organizational Capabilities? Strategic Management Journal, 15 (1), 143- 152.
 • Çekerol, G. S. ve Kurnaz. N. (2011). Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-59.
 • Dikmen, Ç. (1999). Organizasyonel Öğrenme Öğrenen Organizasyonlar, Yönetim 10 (34), 57-67.
 • Durna, U. ve Babür, S. (2011) Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3 (1), 73-98.
 • Gates, R. ve McDaniel, C. Jr. (2010). Marketing Research Essentials, 7th Edition, United States of America; John Wiley & Sons, Inc.
 • Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research, The Qualitative Report, 8 (4), 597–607.
 • Han, J.K., Kim, N., ve Srivastava, R.K. (1998), Market Orientation and Organizational Performance: Is Innovation A Missing Link?, Journal of Marketing, 62 (4): 30- 45.
 • Hurley, R. and Hult, T. (1998), Innovation, Market Orientation and Organizational Learning: An Integration And Empirical Examination’, Journal of Marketing, 62, July, 42-54.
 • Ilgaz P. ve Erşahin, B. (2004). Değişim Yönetimi Ar-Ge Danışmanlık, www.arge.com. (10.03.2012).
 • İnce, M. (2011). Değişim Olgusu Ve Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Fonksiyonları, www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/.../319-340.pdf (15.03.2012).
 • Janz, N. , Lööf, H. ve Peters, B. (2003). Firm Level Innovation and Productivity- Is there a Common Story Across Countries? Zentrum für Europäische Wirtschafts forschung GmbH Centre for European Economic Research, DiscussionPaper, No: 03-26.
 • Judge, W.Q. ve Elenkov, D. (2005). Organizational Capacity for Change and Environmental Performance: An Empirical Assessment of Bulgarian Firms, Journal of Business Research, Vol: 58, pp: 893- 901.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Ankara; Asil Yayın, Dağıtım.
 • Karagöz, Y. ve Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Kayabaşı, A. ve Kanberoğlu, Z. (2008). KOBİ'lerde Rekabetçi Yeteneklerin Geliştirilmesinde Rol Oynayan Örgütsel Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirme, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 45 (520), 49-65.
 • Kıngır, S. (2009). Bir Hizmet İşletmesi Olarak Beş Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Yönetsel Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 457-482.
 • Kozak, M. A. ve Güçlü, H. (2006). Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme , http: //www.isguc.org/arc_view.php?excall=29 (09.03.2012).
 • Madsen, S. Miller, D. ve John, C. R. (2005). Readiness for Organizational Change: Do Organizational Commitment and Social Relationships in the Workplace Make a Difference? Human Resource Development Quarterly, Vol: 16 (2), 213-233.
 • Mc Guinnes, T. , Morgan, R.E. ve Oxtoby, B. (2002). Organizational Change Capability: The Theoritical Construct and Its Operational Measurement, http: //www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/oklc3/papers/id389.pdf (20.03.2012).
 • Morash, E.A., Droge, C.L.M. ve Vickery S.K. (1996) “Strategic Logistics Capabilities for Competitive Advantage and Firm Success”, Journal of Business Logistics, 17 (l), s.1-22.
 • Nečadová, M. ve Scholleová, H. (2011). Motives and Barriers of Innovation Behaviour of Companies, Economicsand Management ISSN 1822-6515, pp: 832-838.
 • Nevis,.C., DiBella, J, & Gould, M. (1995). Understanding Organizations as Learning Systems, Sloan Management Review, Winter, 73-85.
 • Okumuş, F., Avcı, U. ve Kılınç İ. (2007). Öğrenen Örgütlerin Oluşturulmasında Üst Kademe Yöneticilerin Rolü, Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7 (13), 31-51.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir; Kann Kitabevi.
 • Sandberg, E. ve Abrahamsson M. (2011). Logistics Capabilities for Sustainable Competitive Advantage, International Journal of Logistics Research and Applications 14 (1), 61-75.
 • Sekaran, U. (2003) Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 4th Edition, John Wiley & Sons Ltd.
 • Sevicin, A. (2006). Kaynaklara Dayalı Rekabet Stratejisi Geliştirme, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 109-124.
 • Taşlıyan, M. ve Karayılan, D. (2006). “Organizasyonlarda Değişim ve Yönetimi” Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, (Editör: İsmail Bakan), İstanbul; Beta.
 • Tavşancıl, E. (2007). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 3. Baskı, Ankara Nobel Yayıncılık.
 • Terzioğlu, M., Avcı, M. ve Gökovalı, U. (2008). İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 377-388.
 • Ussahawanitchakit, P. ve Sriboonlue, P. (2011).Transformational Leadership, Strategic Flexibility, Learning Capability, Continuous Improvement, and Firm Performance: Evidence from Thailand, Internatıonal Journal Of Busıness Strategy, 11 (1), 162-172.
 • Verde, M.D., Castro, G. M. ve Lo´pez, J.E.N. (2011). Organizational Knowledge Assets and Innovation Capability Evidence from Spanish Manufacturing Firms, Journal of Intellectual Capital, 12 (1), 5-19.
 • Yamen, M. (2011). Dinamik Yetenekler, www.belgeler.com/blg/2hlu/dinamik-yetenekler, (01.02.2012).
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara; Detay Yayıncılık.
Toplam 56 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA78PJ66ED
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Süleyman Ağraş Bu kişi benim

İzzet Kılınç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Ağraş, S., & Kılınç, İ. (2014). Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4), 1-35.
AMA Ağraş S, Kılınç İ. Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi. MJSS. Aralık 2014;3(4):1-35.
Chicago Ağraş, Süleyman, ve İzzet Kılınç. “Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3, sy. 4 (Aralık 2014): 1-35.
EndNote Ağraş S, Kılınç İ (01 Aralık 2014) Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 4 1–35.
IEEE S. Ağraş ve İ. Kılınç, “Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi”, MJSS, c. 3, sy. 4, ss. 1–35, 2014.
ISNAD Ağraş, Süleyman - Kılınç, İzzet. “Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3/4 (Aralık 2014), 1-35.
JAMA Ağraş S, Kılınç İ. Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi. MJSS. 2014;3:1–35.
MLA Ağraş, Süleyman ve İzzet Kılınç. “Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy. 4, 2014, ss. 1-35.
Vancouver Ağraş S, Kılınç İ. Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi. MJSS. 2014;3(4):1-35.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155