Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 5, Sayfalar 278 - 293 2015-12-01

Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi
EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PERSONNEL RELATED TEAMWORK IN A SERVICE SECTOR

Celaleddin Serinkan [1] , GülĢah Arat [2]


Bu araştırmanın amacı, ekip çalışmasının önemini vurgulamak ve bankacılık sektöründe çalışan personelin ekip yönetimine yönelik algılarının değerlendirilmesidir. Araştırma, Denizli‟de faaliyet gösteren bankaların şubelerinde çalışan personel ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket metodu kullanılmıştır. Anketler, yüz yüze görüşülerek doldurtulmaya çalışılmış, bazılarında ise bir gün sonrasına teslim alınmak üzere doldurulmaları sağlanmıştır. Araştırmada beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda demografik bulgular açısından personel arasında, ekip yönetimi algılarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bankalar ekip çalışması ile ilgili detaylı faaliyetler yapmaktadırlar. Banka personelin ekip çalışmasına yönelik eğilimleri yüksektir. Bayan personeller açık iletişime daha çok önem vermektedirler. Bekârlar, evlilere göre kararların görüş birliği içinde alınmadığını düşünmektedirler. Pazarlama bölümündeki personelin operasyon bölümündekilere göre ekip çalışması algılamaları daha yüksek olarak tespit edilmiştir
The purposes of this study, to emphasize the importance of teamwork and are to assess the perception of the team management of employees in the banking sector. The research was carried out with staff at branches of banks operating in Denizli. The survey methodology has been used as a means of data collection. Some of the questionnaires were filled out with face to face, others to be delivered and the following day they were collected. Likert scale was used in the study. As a result of demographic findings from the research, there is found significant differences according to team management in perception of the personnel. Banks are accomplished to detailed activities related to teamwork. Bank of personnel are high tendency for teamwork. Female personnel have given more importance to open communication. Bachelorette personnel considered that the decisions haven‟t taken in consensus at the banks. The marketing department personnel were identified higher teamwork perceptions than the operations department staff
 • Arkan, S. (2008). Ekip Çalışmasının Etkinliğinde İletişimin Rolü: Müşterilerle Doğrudan İlişki İçersinde Olan Ekiplerde Bir Uygulama, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Aslan Tolga (2007). “Toplam Kalite Yönetimi: Kamu Alanındaki Uygulamaların Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss. 39.
 • Duyan Veli (2003). “Hastaların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümlerin Odağında Tıbbi Sosyal Hizmet”, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi Özel Eki, 25:4, ss. 43.
 • Farıdah Hanım Abdul Rahman, (1998). Fundamental Issues And Problems That Hınder Effectıve Teamwork In A Merchant Bank, Yüksek Lisans Tezi, Unlversıtı Putra, Malaysıa.
 • İnce Mehmet, Bedük Aykut, Aydoğan Enver (2004). “Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, ss. 423-446.
 • Jones Gareth R., Jennifer M. George, (1998). The Experience and Evolution Of Trust: Implications For Cooperation And Teamwork, Academy of Management Review, Vol. 23, No, 3.
 • Karmyshakova Kenjaiym (2006). “Ekip Çalışmasında Liderin Duygusal Zekasının Önemi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss. 1-41.
 • Kakabadse Andrew, John Bank and Susan Vinnicombe, (2005). Working in Organisations: The Essential Guide for Managers in Today‟s Workplace, 2nd ed. Penguin, Cranfield School of Management, ISBN: 0141001631,
 • Moroğlu Didem (2007). “Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ss.20.
 • Özler Derya Ergün, Koparan Emrah (2006). “Takım Performansına Etki Eden Takım Çalışmasına İlişkin Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı:8, ss. 4-14.
 • Payne Bryce M., James F. Nielsen, Kristi Lewis Tyran, (2002). An İnvestigation Of Cultural Cohesion İn A Community Bank, The International Journal of Human Resource Management, 13:4, 677-696, DOI: 10.1080/09585190210125859.
 • Rayton Bruce A., Zeynep Y. Yalabik, (2014). Work Engagement, Psychological Contract Breach And Job Satisfaction, The International Journal of Human Resource Management, 25:17, 2382-2400, DOI: 10.1080/09585192.2013.876440.
 • Selek İmren (2006). “Süreç Yönetiminin Başarısında Ekip Çalışmasının Etkisi ve Funika Tekstil A.Ş.‟de Bir Uygulaması, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.55-56.
 • Tambe Milind, (1997). Towards Flexible Teamwork, Journal of Arificial Research, 7, ISSN 1076 – 9757.
 • Toprak Ahmet (2006). “İşletmelerde Liderlik ve Ekip Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.81-83.
 • Weiss H. Donald (1993); “Başarılı Ekip Oluşturma” Çev: Erhan Tuksan. Rota Yayınları, İstanbul, s.19.
Diğer ID JA85RT92SE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Celaleddin Serinkan
Kurum: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, ĠĠBF

Yazar: GülĢah Arat
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, SBE

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2015

Bibtex @ { mjss485219, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {278 - 293}, doi = {}, title = {Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Serinkan, Celaleddin and Arat, GülĢah} }
APA Serinkan, C , Arat, G . (2015). Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (5) , 278-293 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40500/485219
MLA Serinkan, C , Arat, G . "Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2015 ): 278-293 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40500/485219>
Chicago Serinkan, C , Arat, G . "Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2015 ): 278-293
RIS TY - JOUR T1 - Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi AU - Celaleddin Serinkan , GülĢah Arat Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 293 VL - 4 IS - 5 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi %A Celaleddin Serinkan , GülĢah Arat %T Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi %D 2015 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 4 %N 5 %R %U
ISNAD Serinkan, Celaleddin , Arat, GülĢah . "Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 5 (Aralık 2015): 278-293 .
AMA Serinkan C , Arat G . Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi. MJSS. 2015; 4(5): 278-293.
Vancouver Serinkan C , Arat G . Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 4(5): 293-278.